American Home Depot
SILK 6060
Bồn Cầu Một Khối ATO9004
Bồn Cầu Một Khối ATO9012
Gương Soi AFB10010010
Gương Soi AFB1568404
Tủ Bếp AKST360/B180
Đèn Ốp Trần LED ALI9001/6D
Đèn Ốp Trần LED ALI9001/5D

Gạch Lát nền
MONTANA 4040 - FMT431
MISSISSIPPI 4040 - REC11
FLORIDA 4040 - DTA488
MICHIGAN 02 4040 - FM4710
ARIZONA 4040 - FMT433
HAWAII 4040 - FMM401
TEXAS 003 3030 - DTA331
MANHATTAN 003 3030 - SV304

Gạch Ốp tường
FINESSE 2540
IDAHO YL 2540
SILVER LUST 2540
IDAHO PK 2540
BODAS 2540
TIRAMISU 3060 02 CML
TORINO 3060 06 CGL
TORINO 3060 05 CGD

Gạch Trang Trí
OREGON N1 825
VIRGINIA N1 825
NEW MEXICO N1 825
MISSISSIPPI N1 825
HAWAII N1 825
COLUMBIA N1 825
CALIFORNIA N1 825
BOSTON CR 825

Gạch Bóng Kiếng
SCENIC LAKE.01.8080
AMERICAN LYLY PS1001P 6060
AMERICAN DREAM 02 8080
AMERICAN DREAM.03.6060
AMERICAN DREAM.04.6060
AMERICAN DREAM.01.8080
AMERICAN DREAM.01.6060
AMERICAN DIAMOND.01.6060

Glazed Porcelain
DOGWOOD 6060
DOGWOOD 8080
ROMA COASTA 6060
IVY 6060
CRYSTAL 6060
POETIC STONE 6060
SILK 6060

Italian Elegance
IE-QUIPAR 01 BD 2540
IE-QUIPAR 01 BL 2540
IE-QUIPAR 01 2540
IE-QUIPAR 01 4040
IE-VERA 01 BD 2540
IE-VERA 01 BL 2540
IE-VERA 01 L 2540
IE-VERA 01 4040

Dòng Sản Phẩm
CAROLINA 015 2025
KENTUCKY 004 2025 - WAAA4
ALASKA 012 2540
ALASKA 013 2540
TEXAS 006 4040 - GCT01
ALASKA 002 4040 - MAB44R
CAROLINA 011 2540 - WHL441
ALASKA 011 2540 - WSE414

Vòi Nước
KLINT.142320
NET.145320
TONO.144320
SQUARE JOY.123310J
WATERFALL.124310J
DESIGN.13332
ELBA.142511
PER.122310X

Bộ sưu tập
OREGON GR 2525
BROOKLYN GR 325
CAIRO CR 325
BROOKLYN GR 825
CAIRO CR 825
BOSTON CR L 3030
BOSTON CR D 3030
BOSTON CR L 4040
©2009 American Home Inc. All rights Reserved.