Dây đơn mềm VCSF IX
Dây xúc dính VCMD 2X
Cáp đồng đơn bọc CV IX
Cáp chống cháy FRL-CLIX
Cáp đồng trần C
Cáp nhôm trần A
Dây mềm tròn H05VV-F
Cáp 2 lõi, màn chắn sợi đồng, không giáp
©2009 American Home Inc. All rights Reserved.