Ai ơi bưng bát cơm đầy dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần

     
“Ai ơi bưng chén cơm đầy,Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”