Anh hồng đi từ a đến b với vận tốc 44km/giờ mất 2 giờ 30 phút

     

1. Một người phải đi quãng đường 95 KM. Lúc đầu đi xe pháo lửa vào 2h với V1= 35Km/h. Sau đó, đi 30 phút với V2=44Km/h. Hỏi người ấy còn phải đi bộ từng nào km?

Giải:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

2. Để đi phần đường từ A mang lại B, một xe pháo máy đã đi hết 3h20 phút, còn một ô-tô chỉ đi hết 2h30phút. Tính chiều dài quãng đường AB biết rằng vận tốc của ôtô to hơn vận tốc xe vật dụng 20km/h.

Lời giải rút gọn:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

3. Một người đi bộ từ nhà lên tỉnh hết 2 giờ. Lúc về người đó đi với vận tốc mỗi phút tăng lên 11m nên chỉ mất 105 phút. Hỏi quãng đường từ nhà lên tỉnh bao xa?

Đáp số:

…………………………………………………………….

4. Một xe pháo máy dự kiến đi từ A đến B với V=40Km/h để đến B lúc 8h. Nhưng vì đường có nhiều xe đề xuất chỉ đi được với V=30KM/h và đến B lúc 8h30 phút. Tính độ dài quãng đường AB.

Lời giải rút gọn:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

5. Một xe máy dự định đi từ A đến B mất 3h. Nếu xe cộ máy tăng tốc thêm 8km/h thì đi từ A đến B chỉ mất 2h24 phút. Tính quãng đường AB.

Đáp số:

…………………………………………………………….

6. Một ô tô đi từ A qua B đến C mất 8 giờ. Thời gian đi từ A đến B nhiều gấp 3 lần thời gian đi từ B đến C và quãng đường từ A đến B dài hơn quãng đường từ B đến C là 130KM. Biết rằng muốn đi được đúng thời gian quy định thì từ B đến C, ô tô phải tăng vận tốc lên 5 km/h. Hỏi quãng đường từ A đến C dài bao nhiêu KM?

Giải:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

7. *Ôtô chạy từ A đến B. Sau khi chạy được 1 giờ thì oto giảm vận tốc chỉ còn bằng

*
vận tốc ban đầu, vì thế xe hơi đến B chậm mất 2 giờ. Nếu như từ A sau khi chạy được một giờ ô tô chạy thêm 50 km nữa rồi giảm tốc độ như trên thì cho đến chỉ lừ đừ mất chỉ chậm trễ mất 1giờ đôi mươi phút.Tính quãng con đường AB.

Giải:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Dạng 2:Tính vận tốc

8. 8h15: một người đi từ nhà ra ga đường dài 6km. Đi được nửa đường thì phải cù về nhà lấy đồ bỏ quên và đến ga lúc 10h55 phút. Tính vận tốc của người đó.

Giải:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

9. Một người đi bên trên đoạn đường dài 126km. Vào 2 giờ đầu người ấy đi bằng xe hơi với vận tốc 45 km/h. Sau đó phải đi trong 1,5 giờ nữa bằng xe cộ máy mới hết đoạn đường. Tính vận tốc xe pháo máy.

Lời giải rút gọn:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

10. Lúc 6h30 phút một ô tô khởi hành từ A về B với V=48km/h. Quãng đường AB=108 km. Và ô tô có nghỉ dọc đường 30 phút. Hỏi nếu muốn đến B vào lúc 8h và không nghỉ dọc đường thì ô tô phải tăng vận tốc thêm từng nào km/h.

Đáp số:

…………………………………………………………….

11. Một người đi xe đạp và một người đi xe pháo máy khởi hành cùng lúc để đi từ A đến B. Sau 15 phút, nhị người cách nhau 4km. Tính vận tốc của mỗi xe, biết rằng xe cộ máy đi quãng đường AB hêt 2 giờ còn xe đạp đi hết quãng đường AB hết 4 giờ.

Giải:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

12. Bài 8-HSG Toàn Quốc 1976-1977:Một ô tô dự định chạy từ tỉnh A đến tỉnh B lúc 16h

· Nếu chạy với V=60km/h thì sẽ đến B lúc 15h.

· Nếu chạy với V=40km/h thì sẽ đến B lúc 17h

· Hỏi ô tô phải đi với vận tốc bằng từng nào để đến B đúng 16h.

Giải:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Dạng 3: Tính thời gian

13. Một người dự định đi trong khoảng thời gian là 4 giờ. Tuy thế khi đi người đó đã tăng vận tốc lên gấp 3 lần . Hỏi người đó đi mất bao lâu.

Giải:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

14. Một người đi xe đạp quãng đường 18,3 km hết 1,5 giờ. Hỏi cứ đi với vận tốc như vậy thì người đi quãng đường 30,5km hết thời gian bao lâu?

Lời giải rút gọn:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

15. Một xe cộ máy chạy quà cầu dài 250 m hết trăng tròn giây. Hỏi với vận tốc đó xe cộ máy đi quãng đường dài 120km hết bao nhiêu giờ?

Đáp số:

…………………………………………………………….

16. Đoạn đường AB dài 100km. Một người đi đò từ A khởi hành lúc 7h40 phút với vận tốc 30km/h. Tới B dừng chân 1h20 phút rồi tảo về A bằng ô tô với vận tốc 40km/h. Hỏi người đó về A lúc mấy giờ?

Lời giải rút gọn:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

17. Sau một đêm nhỏ mối có thể gặm thủng lớp giấy dày 0.8 mm. Trên giá sách có một tác phẩm văn học gồm 2 tập. Mỗi tập dày 4cm. Mỗi bìa cứng dày 2mm. Hỏi sau bao lâu con mối có thể đục xuyên từ trang đầu của tập 1 đến trang cuối của tập 2.

Giải:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

18. Một ô tô và một xe cộ máy xuất phát cùng một lúc từ tỉnh A đến tỉnh B. Quãng đường AB dài 90 km. Hỏi ô tô đến B trước xe pháo máy bao lâu, biết rằng thời gian xe hơi đi là 1,5 giờ và vận tốc ô tô gấp rưỡi vận tốc xe pháo máy.

Giải:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Dạng 4: Chuyển động cùng chiều đuổi nhau

19. Một bỏ ra đội đi cắm trại ở một nơi cách trường 14km. Các bạn đội viên đi bộ khởi hành lúc 7h30 phút với V=5 km/h. Một số bạn chở dụng cụ, lều trại đi sau bằng xe pháo đạp với vận tốc 12km/h. Hỏi các bạn đi bằng xe cộ đạp phải khởi hành lúc mấy giờ để tới nới cùng lúc với các bạn đi bộ.

Giải:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

20. Một nhỏ chó đuổi một con thỏ cách xa nó 17 bước của chó. Bé thỏ ở cách hang của nó 80 bước của thỏ. Lúc thỏ chạy được 3 bước thì chó chạy được 1 bước. Một bước của chó bằng 8 bước của thỏ. Hỏi chó có bắt được thỏ không?

Giải:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

21. Hai xe hơi ở A và B cách nhau 45 km và đi cùng chiều về phía C. Sau 3 giờ, xe hơi đi từ A đuổi kịp xe hơi đi từ B. Tìm vận tốc mỗi ô tô, biết vận tốc xe hơi đi từ A bằng 1,5 lần vận tốc xe hơi đi từ B.

Đáp số:

…………………………………………………………….

22. Anh đi từ nhà đến trường mất 30 phút. Em đi từ nhà đến trường mất 40 phút. Hỏi nếu em đi trước anh 5 phút thì anh sẽ đuổi kịp em ở chỗ nào bên trên quãng đường từ nhà đến trường?

Lời giải rút gọn:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

23. - đề thi HSG tp Hà Nội năm học1989-1990: Một người đi xe đạp với vận tốc 12km/h. Và một ô tô đi với vận tốc 28 km/h cùng khởi hành từ lúc 6h tại A để đến B. Sau đó nửa giờ, một xe pháo máy đi với vận tốc 24 km/h cũng xuất phát từ A để đến B. Hỏi trên đường AB vào lúc máy giờ thì xe pháo máy ở đúng điểm chính giữa khoảng cách giữa xe cộ đạp và ô tô.

Giải:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

24. Một ô tô và một xe cộ đạp bắt đầu đi cùng một lúc. Ô đánh đi từ A, xe cộ đạp đi từ B. Nếu xe hơi và xe đạp đi ngược chiều nhau thì sẽ gặp nhau sau 2 giờ. Nếu xe hơi và xe pháo đạp đi cùng chiều thì ô tô sẽ đuổi kịp xe pháo đạp sau 4 giờ. Biết A cách B 96 km. Tính vận tốc của mỗi xe.

Lời giải rút gọn:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

25. Một xe hơi đi từ A đến B nếu đi với vận tốc 50 km/h thì sẽ đến B chậm mất 2 giờ so với thời gian quy định. Nếu đi với vận tốc 60 km/h thì sẽ đến B sớm rộng 1 giờ so với thời gian quy đinh. Tính thời gian quy định để xe hơi đi từ A đến B.

Giải:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Dạng 5: Chuyển động ngược chiều gặp nhau

26. Một người đi bộ khởi hành từ A lúc 8h 45 phút đi đến xã B, quãng đường dài 24 km. Vận tốc 4km/h. Ngày hôm sau, lúc 10 giờ 15 phút., người đó theo hướng cũ từ B về A với vận tốc 5km/h. Cả lúc đi lẫn lúc về, người đó đều đi qua nhà văn hóa huyện vào cùng một thời điểm trong ngày. Hãy tính thời điểm đó.

Giải:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

27. Biên Hòa cách Vũng Tàu 100km. Lúc 8 giờ sáng một ô tô đi từ Biên Hòa đến Vũng Tàu với vận tốc 50 km/h. Tới Vũng Tàu, xe nghỉ 45 phút rồi cù trở lại Biên Hòa. Lúc 8 giờ 15 phút, một chiếc xe cộ đạp đi từ Biên Hòa đến Vũng Tàu với vận tốc 10 km/ giờ. Hỏi:

a) nhì xe gặp nhau lúc mấy giờ

b) Chỗ gặp nhau cách Biên Hòa bao xa?

Giải:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

28. Một xe hơi đi từ A đến B hết 4 giờ, một xe cộ máy đi từ B về A hết 6 giờ. Nếu xe hơi và xe cộ máy xuất phát cùng một lúc từ A và B và đi ngược chiều nhau thì họ sẽ gặp nhau sau bao thọ và ở chỗ nào trên quãng đường AB.

Giải:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Dạng 6: chuyển động ngược chiều, xa lánh

29. Hai người cùng khởi hành từ tp hcm đi ngược hướng nhau. Người 1 đi xe đạp điện về phía Mỹ Tho với gia tốc 15 km/h, xuất xứ lúc 7 giờ. Người thứ 2 đi xe đồ vật về phía Vũng Tàu với vận tốc là 25 km/h, xuất phát lúc 7h30. Hỏi lúc 8h15 hai bạn cách nhau bao xa?

Đáp số:

…………………………………………………………….

30. Hai fan khởi hành tự Nha Trang một người lái xe ô sơn về phía Nam theo hướng TP HCM, tín đồ kia lái xe trang bị về phía Bắc theo hương thơm đi Đà Nẵng. Người lái xe xe xe hơi xuất phát thời điểm 7 giờ, tốc độ ô đánh là 50km/h. Người lái xe xe máy khởi thủy lúc 8 giờ, gia tốc xe thiết bị là 40 km/h. Hỏi thời gian mấy giờ thì 2 fan cách nhau 230 km.

Đáp số:

…………………………………………………………….

31. * (HSG TP hà nội năm 1986-1987): An ngồi trên xe năng lượng điện thấy bạn Bình đi bộ ngược chiều qua trước phương diện mình. Sau đó 1 phút, xe điện đỗ lại, An quay trở về đuổi theo bạn Bình. Hỏi sau bao lâu(kể từ thời điểm xe điện đỗ lại) thì An sẽ chạm mặt Bình, hiểu được vận tốc quốc bộ của An bởi một nửa tốc độ xe điện cùng gấp rưỡi gia tốc của Bình?

Giải:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Dạng 7: Chuyển động của vật có chiều dài đáng kể

32. Một xe cộ lửa đi hết một cái cầu dài 12m hết 12 giây và đi hết một cái cầu dài 148m hết trăng tròn giây. Tính chiều dài và vận tốc của xe pháo lửa.

Giải:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

33. Một xe cộ lửa đi vượt qua một cột điện vào 16 giây và đi hết một cái cầu dài 210m hết 30 giây. Tính vận tốc xe cộ lửa và chiều dài xe lửa.

Lời giải rút gọn:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

34. Một xe pháo lửa đi vượt qua một người đi xe pháo đạp cùng chiều trong 16 giây. Tính chiều dài xe cộ lửa biết vận tốc người đi xe cộ đạp là 18km/h. Và vận tốc xe pháo lửa là 54 km/h.

Giải:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

35. Một người đi bộ vận tốc 1m/s. đi ngược chiều với xe pháo lửa và gặp xe cộ lửa vào 10 giây. Tính vận tốc xe lửa biết nó dài 170 m.

Giải:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

36. Một xe lửa dài 110m đi qua một cầu dài 160m hết 18 giây và đi vượt một người đi xe đạp cùng chiều hết 10 giây. Tính vận tốc của người đi xe pháo đạp.

Đáp số:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Dạng 8: Chuyển động của kim đồng hồ

37. Bây giờ là 4 giờ. Hỏi sau bao lâu kim phút và kim giờ trùng nhau lần đầu tiên?

Giải:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

38. Bây giờ là 4 giờ. Hỏi sau bao thọ kim phút và kim giờ nằm đối diện nhau bên trên một đường thẳng lần đầu tiên?

Lời giải rút gọn:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

39. Bây giờ là 4 giờ 10 phút. Hỏi sau bao thọ kim phút và kim giờ trùng nhau lần đầu tiên?

Đáp số:

…………………………………………………………….

40. Bây giờ là 4 giờ 15 phút. Hỏi sau bao thọ kim phút và kim giờ vuông góc với nhau lần đầu tiên?

Đáp số:

…………………………………………………………….

41. Bây giờ là lúc 4 giờ. Hỏi sau bao lâu 2 kim đồng hồ vuông góc với nhau?

Giải:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

42. trong một ngày 2 kim đồng hồ trùng nhau từng nào lần?

Giải:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

43. vào một ngày 2 kim đồng hồ vuông góc với nhau từng nào lần?

Lời giải rút gọn:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Dạng 9 Vận tốc thay đổi theo từng đoạn

44. Tôi đi xe pháo đạp qua một quãng đường gồm một đoạn lên dốc và một đoạn xuống dốc. Vận tốc tăng trưởng dốc là 6 km/h. Vận tốc xuống dốc là 15 km/h. Biết rằng dốc xuống dài gấp đôi dốc lên và thời gian đi tất cả là 54 phút, tính độ dài cả quãng đường.

Gợi ý: giả sử dốc lên dài 1 km thì dốc xuống 2 km. Tính thời gian đi hết 1 km lên và 2 km xuống.

Giải:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

45. HSG quận Phú Nhuận- tp hcm 1991-1992: Một người đi bộ từ A đến B rồi trở về A hết tất cả là 3 giờ 41 phút. Đoạn đường từ A đến B lúc đầu là xuống dốc , sau đó là đường nằm ngang , rồi lại lên dốc. Biết rằng vận tốc lúc lên dốc là 4 km/h, vận tốc khi xuống dốc là 6 km/h, vận tốc lúc đi đường nằm ngang là 5 km/h và khoảng cách AB là 9 km. Hỏi quãng đường nằm ngang dài bao nhiêu km?

Giải:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

46. Quãng đường từ A đến B dài trăng tròn km gồm một đoạn lên đốc và một đoạn xuống dốc. Một người lên dốc từ A mất 1 giờ, sau khi xuống dốc mất 1 giờ trăng tròn phút nữa mới đến B. Biết rằng lúc xuống dốc vận tốc nhanh gấp 3 lần khi lên dốc. Tìm vận tốc khi lên dốc, xuống dốc của người ấy

Lời giải rút gọn:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

47. Một chiếc xe hơi qua một cái đèo gồm nhị đoạn AB và BC. Đoạn AB dài bằng 2/3 đoạn BC. Ô tô lên đoạn AB với vận tốc 30km/giờ. Và xuống đoạn BC với vận tốc 60 km/giờ. Ô đánh chạy từ A đến C hết 21 phút. Tìm quãng đường AB, BC

Đáp số:

…………………………………………………………….

48. Một người đi xe pháo đạp từ A đến B gồm một đoạn lên dốc AC và một đoạn xuống dốc CB. Thời gian AB đi là 2 giờ, thời gian về cha là 1 giờ 45 phút. Tính chiều dài quãng đường AB biết rằng cứ lúc lên dốc thì người đó đi với vận tốc 10 KM/ giờ, cứ lúc xuống dốc thì người đó đi với vận tốc 15 km/giờ?

Đáp số:

…………………………………………………………….

49. Một xe pháo tải đi từ A đến B, vận tốc 40 km/h. Sau đó một thời gian, một xe cộ du lịch rời A, vận tốc 60 km/h và như vậy sẽ đến B cùng lúc với xe tải. Cơ mà đi đến C, được 1 tháng 5 quãng đường AB, xe tải giảm vận tốc xuống còn 35 km/h. Vì đó xe cộ du lịch gặp xe cộ tải ở D, cách B 30 km. Tính quãng đường AB

Giải:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Dạng 10: Chuyển động có dòng nước

50. Một ca nô chạy xuôi khúc sông AB hết 6 giờ và chạy ngược khúc sông ấy hết 9 giờ. Hỏi một đồn đãi trôi theo dòng nước từ A đến B trong bao lâu.

Giải:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

51. Anh Thành tập bơi ngược dòng sông Hồng. Đến cầu Long Biên, anh đánh rơi bình nước. Sau đôi mươi phút anh mới biết và quay lại tìm thì thấy bình nước ở cạnh bến Phà Đen cách cầu quận long biên 2km. Tính vận tốc dòng sông?

Đáp số:

…………………………………………………………….

52. Một ca nô đi từ bến sông A đến bến B hết 8 giờ và ngược dòng từ B về A hết 12 giờ. Biết vận tốc dòng nước chảy là 50m/ phút. Tính khoảng cách giữa hai bến A và B.

Lời giải rút gọn:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

53. hai bến A và B cách nhau 210km. Cùng một lúc nhị ca nô một khởi hành từ A, một khởi hành từ B đi ngược chiều nhau. Sau 5 giờ nhì ca nô gặp nhau. Biết rằng nếu nước đứng thì vận tốc của 2 ca nô bằng nhau, còn trong hành trình bên trên thì dòng nước chảy với vận tốc là 3 km/h. Hỏi vận tốc của mỗi ca nô.

Đáp số:

…………………………………………………………….

54. hai bến sông cách nhau 84 km. Một ca no xuôi dòng từ bến A đến bến B hết 3 giờ, nhưng lại khi ngược dòng từ B về A thì hết 3 giờ 30 phút. Tính vận tốc dòng nước chảy.

Bạn đang xem: Anh hồng đi từ a đến b với vận tốc 44km/giờ mất 2 giờ 30 phút

Đáp số:

…………………………………………………………….

Dạng 11: Vận tốc trung bình

55. Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 10 km/h. Nhưng đi từ chính giữa đường đến B với vận tốc 15 km/h. Tính vận tốc trung bình của người đó vào cả quãng đường AB

Giải:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

56. Một người đi bộ từ A đến B với vận tốc 6 km/ giờ. Lúc về vị đã mệt bắt buộc người đó chỉ còn đi được với vận tốc 4 km/ giờ. Tính vận tốc trung bình của người đó bên trên cả quãng đường đi và về

Lời giải rút gọn:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

57. Một xe pháo đạp đi từ A đến D qua các điểm B và C. Người đó đi từ A đến B với vận tốc 10 km/ giờ. Sau đó đi từ B đến C với vận tốc 12km/giờ rồi đi từ C đến D với vận tốc 15 km/giờ. Lúc xoay về người đó đi các đoạn đường DC, CB và bố với các vận tốc theo thứ tự là 10 km/ giờ, 12 km/ giờ và 15 km/ giờ. Tính quãng đường AD biết rằng thời gian cả đi lẫn về hết 3 giờ

Giải:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Dạng 12: Chạy đi chạy lại nhiều lần

58. An đi từ A đến B với vận tốc 3m/s. Bình đi từ B về A với vận tốc 2m/s. Khoảng cách AB dài 100m. Có 1 chú chó xuất phát cùng lúc với 2 người chạy liên tục từ An rồi đến Bình rồi lại xoay lại An và cứ như vậy cho đến lúc 2 người gặp nhau. Hỏi quãng đường chú chó đã chạy dài bao nhiêu m. Biết rằng vận tốc của chú chó là 10m/s.

Xem thêm: Lời Bài Hát Fall - 【Thuyết Minh】Party Lãng Mạn Khiến Người Rung Động

Giải:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Xem thêm: Năm 2014 Có Bao Nhiêu Ngày, Lịch Vạn Niên Tháng 4 Năm 2014

59. Cùng một lúc Thân đi từ A đến B, còn Dậu đi từ B đến A. Nhị bạn gặp nhau lần đầu ở điểm C cách A 3 km, rồi lại tiếp tục đi. Dậu đến B rồi con quay lại A ngay. Hai người lại tiếp tục gặp nhau lần thứ 2 tại điểm D cách B 2 km. Tính quãng đường AB và xét coi ai đi cấp tốc hơn.