Read

     

Phần này sẽ giúp đỡ bạn học rèn luyện kỹ năng đọc hiểu trải qua chủ đề "The young pioneers club". Chúng ta học chú ý gạch chân những từ vựng new và những cách cần sử dụng từ thông dụng lộ diện trong bài. Bài viết sau là lưu ý giải bài tập trong sách giáo khoa.


*

READ – UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB

Ho đưa ra Minh Communist Youth Union is an organization for Vietnamese youth from 15 lớn 30 years of age. The Union builds good character, love for the nation, & encourages good citizenship, soft skills & personal fitness.

Bạn đang xem: Read

The Union was founded on March 26 1931 by the beloved President Ho chi Minh. It had different names over the years. One of its first names was ‘Vietnam Communist Youth Union’. In December 1976. It was officially named as it is called today: Ho bỏ ra Minh Communist Youth Union. However, people normally use the name The Youth Union" for short.

The Youth Union, together with other vouth organizations such as the Young Pioneers Organization, the Vietnam Youth Federation, the Vietnam Students Union, often hold social activities such as Helping the Handicapped, Cleaning the Environment. Green Slimmer Volunteers Campaign, và other similar movements. These activities aim khổng lồ help the young develop their public awareness & form their personality.

Ever since the Union was founded, its aims & principles, established by President Ho đưa ra Minh, have been the guidelines for the young Vietnamese people of today and tomorrow.

Dịch:

Đoàn giới trẻ Cộng sản hồ nước Chí Minh là 1 tổ chức mang lại thanh niên nước ta từ 15 mang lại 30 tuổi. Đoàn bạn teen xây dựng núm hệ con trẻ với nhân bí quyết tốt, tình yêu đối với quốc gia, và khuyến khích nhân phương pháp tốt, kỹ năng mềm cùng thể dục cá nhân.

Xem thêm: Khoảng Cách Từ Hà Nội Đến Đà Nẵng, Bao Nhiêu Km

Đoàn thanh niên nước ta được ra đời ngày 26 mon 3 năm 1931 bởi chủ tịch Hồ Chí Minh thân yêu. Đoàn sẽ có các tên khác nhau trong các năm. Một trong những cái tên thứ nhất của nó là "Đoàn bạn teen cộng sản Việt Nam". Hồi tháng 12 năm 1976, nó thiết yếu thức được lấy tên theo tên gọi ngày nay: Đoàn bạn trẻ cộng sản hồ Chí Minh. Mặc dù nhiên, tín đồ ta thường dùng tên Đoàn Thanh niên.

Đoàn Thanh niên, thuộc với những tổ chức không giống của tổ chức như Đội thiếu thốn niên chi phí phong, Hội liên hiệp giới trẻ Việt Nam, Hội sv Việt Nam, thường tổ chức triển khai các hoạt động xã hội như: giúp bạn Khuyết tật, lau chùi và vệ sinh Môi trường. Chiến dịch tình nguyện Xanh, với các trào lưu khác tương tự. Những hoạt động này nhằm mục đích giúp thanh thiếu thốn niên phát triển nhận thức cộng đồng và có mặt nhân phương pháp của họ.

Kể từ lúc Đoàn tuổi teen được thành lập, phương châm và phương pháp được gây dựng bởi chủ tịch Hồ Chí Minh, vẫn là phần nhiều hướng dẫn chothế hệ trẻ em Việt trẻ thời nay và mai sau.

Xem thêm: Kể Lại Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên, Bài 7: Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên

1. Fill in the missing information. (Điền thông tin còn thiếu)

Giải:

a)The Youth Union was founded in1931. (Đoàn giới trẻ được ra đời năm 1931.)b)In1976the Youth Union was officially named as it is called today. (Năm 1976, Đoàn giới trẻ được bằng lòng đặt tên như ngày nay.)c)The Youth Union"s activities aim to help the young developtheir public awareness và form their personality. (Các buổi giao lưu của Đoàn Thanh niên nhằm giúp thanh thiếu niên cách tân và phát triển nhận thức cộng đồng và sinh ra nhân biện pháp của họ.)d)Its aims & principles have beenthe guidelinesfor the young Vietnamese people of today & tomorrow. (Mục đích và bề ngoài của nó là các dẫn lối cho những người Việt Nam ngày này và ngày mai.)

2. Answer. Then write the answers in your exercise book. (Trả lời. Tiếp nối viết những câu trả lời vào vào vở bài bác tập.)

Giải:

a)At what age can one join the Youth Union? (Ở tuổi nào chúng ta cũng có thể gia nhập Đoàn Thanh niên?)=> From 15 to lớn 30 years of age can join the Youth Union. (Từ 15 cho 30 tuổi rất có thể tham gia Đoàn Thanh niên.)b)When was the Youth Union founded? (Đoàn giới trẻ được thành lập và hoạt động khi nào?)=> Union was founed on March 26 1931. (Đoàn đã làm được tổ chức vào trong ngày 26 tháng 3 năm 1931.)c)What is the complete name of the Youth Union? (Tên rất đầy đủ của Đoàn thanh niên là gì?)=> Ho đưa ra Minh Communist Youth Union is the complete name of the Youth Union. (Đoàn thanh niên cộng sản hcm là tên không hề thiếu của Đoàn Thanh niên.)d)Can you name some social activities of the Youth Union? (Bạn có thể nêu tên một số hoạt động xã hội của Đoàn Thanh niên?)=> These are Helping the Handicapped, Cleaning Environment, Green Summer Volunteers Campaign,...( Đó là phần nhiều giúp đỡ cho tất cả những người tàn tật, làm cho sạch môi trường, Chiến dịch Tình nguyện mùa hè Xanh, ...)e)What bởi these activities aim khổng lồ help? (Các hoạt động này nhằm mục tiêu giúp gì?)=> These activities aim to lớn help the young develope their public awareness và form their personality. (Những vận động này nhằm mục đích giúp thanh thiếu niên cải tiến và phát triển nhận thức cộng đồng và xuất hiện nhân bí quyết của họ.)f)Who established the guidelines for the Vietnamese youth? (Ai thiết lập cấu hình các chỉ dẫn cho bạn teen Việt Nam?)=> President Ho bỏ ra Minh established the guidelines for the Vietnamese Youth. (Chủ tịch hcm đã thiết lập cấu hình các chỉ dẫn cho giới trẻ Việt Nam.)g)(open question - optional: thắc mắc mở - tùy ý)What names have the Youth Union had over the years? (Đoàn thanh niên đã gồm có tên nào trong các năm qua?)=> The Youth Union had different names over the years. Its names was "Vietnam Communist Youth Union", "Ho chi Minh Communist Youth Union",... (Đoàn bạn trẻ có các tên không giống nhau trong các năm. Đó là "Đoàn thanh niên cộng sản Việt Nam", "Đoàn tuổi teen cộng sản hồ nước Chí Minh",...)