BÀI 21 TRANG 76 SGK TOÁN 9 TẬP 2

     

Cho hai tuyến đường tròn bằng nhau (O) và (O") giảm nhau tại A với B. Vẽ đường thẳng qua A giảm (O) tại M và giảm (O") tại N (A nằm giữa M với N). Hỏi MBN là tam giác gì? tại sao?
Bạn đang xem: Bài 21 trang 76 sgk toán 9 tập 2

Gợi ý:

Chứng minh(oversetfrownAmB=oversetfrownAnB)

*

Hai mặt đường tròn (O) với (O") bằng nhau cắt nhau tại nhị điểm A cùng B nên(oversetfrownAmB=oversetfrownAnB)

Trong đường tròn (O), ta có(widehatAMB)là góc nội tiếp chắn cung(oversetfrownAnB)

Trong đường tròn (O"),ta có(widehatANB)là góc nội tiếp chắn cung(oversetfrownAnB)

Suy ra(widehatAMB=widehatANB)

Vậy tam giác BMN là tam giác cân tại B


Tham khảo giải thuật các bài tập bài 3: Góc nội tiếp khác • Giải bài bác 15 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Các xác định sau... • Giải bài xích 16 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 coi hình 19 (hai đường... • Giải bài bác 17 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Muốn xác định tâm... • Giải bài xích 18 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Một đào tạo và giảng dạy viên... • Giải bài xích 19 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 đến đường tròn trọng tâm O,... • Giải bài trăng tròn trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai tuyến phố tròn (O)... • Giải bài 21 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai tuyến phố tròn... • Giải bài xích 22 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 trên tuyến đường tròn (O)... • Giải bài xích 23 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 cho đường tròn (O) và... • Giải bài xích 24 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Một mẫu cầu được... • Giải bài bác 25 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Dựng một tam giác... • Giải bài xích 26 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho(AB, BC, CA) là...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha - Đại số chín •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình hàng đầu hai ẩn - Đại số 9 •Chương 3: Góc với đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Hình học tập 9
bài xích trước bài bác sau


Xem thêm:  Có Mấy Phương Pháp Xử Lý Nguồn Nước, Có Mấy Phương Pháp Xử Lí Nguồn Nước

Giải bài bác tập SGK Toán 9
Bài 3: Góc nội tiếp
• Giải bài xích 15 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 16 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 17 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 18 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 19 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 20 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 21 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 22 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 23 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 24 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 25 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 26 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2


Xem thêm: Tìm M Để Pt Có Nghiệm Dương, Điều Kiện Về Nghiệm Của Phương Trình Bậc Hai

Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông Chương 2. Hàm số số 1 Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn Chương 3: Góc với con đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình mong