BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 5 THEO TỪNG UNIT

     
hoàn toàn có thể bạn niềm nở Bài tập giờ Anh lớp 5 theo từng bài - american-home.com.vn xin trình làng đến các em tài liệu bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 theo từng Unit. Chúc những em học và đạt được kết quả tốt vào kì thi sắp tới.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 5 theo từng unit


Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 theo từng Unit là tài liệu vô cùng hữu ích mà Download.com.vn muốn giới thiệu đến các bạn. 

Tài liệu bao gồm các dạng bài tập của từng bài nhằm giúp các em học viên lớp 5 ôn tập lại hệ thống kiến thức đồng thời rèn luyện tài năng làm bài và cai quản thời gian. Sau đây là nội dung chi tiết, mời những em cùng xem thêm và cài tài liệu tại đây.

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 theo từng Unit 

UNIT 1. WHAT’S YOUR ADDRESS?

I. Odd one out:

1. A. Thành phố b. Town c. Flat d. Province

2. A. House b. Far c. Near d. Modern

3. A. Lane b. Street c. Stream d. Avenue

4. A. Orange b. Bread c. Buildings d. Noodles

5. A. How b. Village c. Where d. Who

6. A. Small b. Quiet c. Noisy d. Center

7. A. Like b. Jump c. Skip d. Dance

8. A. Island b. Sea c. Fish d. Factory

9. A. Crowded b. Countryside c. Noisy d. Modern

10. A. Pretty b. Bad c. Nine d. Beautiful

II. Look and complete:

*

III. Choose the correct answer:

1. Ha Noi is a big ............ In the north.A. Street B. Thành phố C. Town D. Lane

2. His.......... Is 187B, Giang Vo Street.A. Class B. Road C. Town D. Address

3. There are two tall ........... In my street. A. Tower B. Towers C. Town D. Mountains

4. Linda :Who bởi vì you live ........?Mai : I live ........... My parents .A. In – in B. For – for C. With- with D. At - at

5. Choose the odd one out (the stress) :A. Tower B. Village C. đô thị D. Address

6. Ha Noi and Ho bỏ ra Minh đô thị are two big............. In the country.A. đô thị B. Country C. Cities D. Countries

7. Mai : Where vì chưng you live , Trung ?Trung : I live .......... Flat 18 ........ The second floor.............. Ha Noi Tower.A. In - on – lớn B. Of - in - onC. In - on – of D. On - in - in

8. His flat is far .... The city centre.A. From B. Khổng lồ C. With D. Of

9. Ha Noi is a big ............. In the north .A. Street B. Town C. đô thị D. Lane

10. Choose the odd one out:A. With B. From C. In D. City

IV. Complete withe the given words:

cities thành phố mountain village Tower floor hometown address

1. Quang phái nam ………………..……….. Is my father’s hometown.2. My aunt and uncle live in a small ………………..……….. In the countryside.3. Her family lives on the third ………………..……….. Of HAGL Tower.4. There is a big và tall ………………..……….. In front of my house.5. Da nang is one of the most beautiful ………………..……….. In Vietnam.6. Their ………………..……….. Is 97B, Nguyen Van Cu Street.7. Truong Son is the longest ………………..……….. In my country.8. Peter’s ………………..……….. Is London đô thị in England.

V. Match the words that have opposite meaning:

1. old a. tall 1.
2. small b. countryside 2.
3. far c. noisy 3.
4. short d. near 4.
5. early e. large 5.
6. city f. late 6.
7. quiet g. modern 7.

VI. Put the words in order lớn make sentences:

1. Address / What/ Mai’s/ is?...................................................

2. Does / she/ Who/ with / live ?...................................................

3. Her/ Is/ house/ beautiful?...................................................

4. 56 Nguyen Trai/ is / Street/ It....................................................

5. She/ Where/ does/ live?...................................................

6. Danang/ hometown/ His/ city/ is....................................................

7. Hometown/ like/ What/ his/ is?...................................................

8. Small/ quiet/ village/ and/ It/ is....................................................

9. You/ Do/ your/ live/ with/ parents?...................................................

10. Are/ modern/ There/ towers/ my/ in/ town....................................................

VII. Translate into English.

1. Địa chỉ của người tiêu dùng là gì?...................................................

2. Chúng ta sống cùng với ai?...................................................

3. Quê của chúng ta ở đâu?...................................................

4. Quê của người sử dụng trông như thế nào?...................................................

5. Bạn có sống cùng rất ông bà không?...................................................

6. Địa chỉ của anh ấy ấy là gì?...................................................

7. Anh ấy sống cùng rất ai?...................................................

8. Quê của anh ấy ấy sinh sống đâu?...................................................

9. Cô ấy sống tại một ngôi làng nhỏ ở vùng quê. ...................................................

10. Làng của cô ấy nhỏ dại và yên bình....................................................

UNIT 2. I ALWAYS GET UP EARLY. HOW ABOUT YOU?

Ex 1. Dùng vẻ ngoài đúng của động từ trong ngoặc:

1. Every morning, Thu (get) ............... Up at 6. She (have) ............... Breakfast at 6.10. After breakfast she (brush) ............... Her teeth. She (go) ............... To school at 6.30. She (have) ............... Lunch at 11. 30 at school.

2. We (watch) ............... Television every evening.

3. I (do) ............... My homework every afternoon.

4. Mai và Lan (play) ............... Games after school.

5. Vy (listen) ............... To music every night.

Ex 2. Hãy điền từ thích hợp vào các câu sau.

1. He’s a new pupil….our class

2. …..is your address in Ha Noi?

3. Now I live…..my grandparents in Ha Noi

4. I live…Flat 16 on the second floor of Ha Noi Tower

5. I lived in …..village in the mountain

6. What’s your village……? It’s small và quiet

7. The family lives….the third floor of centimet Tower.

8. His flat is far….the city centre

9. His new school is…..his house

10. Their flat is big….modern

Ex 3. Hãy chọn câu vấn đáp ở cột B cho cân xứng với thắc mắc ở cột A.

A   B
1. Who’s this? A. She goes to lớn school at 6.30
2. What’s her name? B. Fine, thank you.
3. Is your house big? C. It’s Lan.
4. Is Mr. Tung an engineer or a doctor? D. Her name’s Thu.
  E.
5. How are you? F. We live on Tran Phu street.
6. Where vị you live? G. She is a nurse.
7. How many students are there in your class? H. I’m in grade 6.
8. What does your mother do? I. There are 30.
9. Which grade are you in? J. He is an engineer.
10. What time does Lan go lớn school? J. Yes, it is.

Ex 4. Chuẩn bị xếp những câu đối thoại sau thành đoạn hội thoại hợp lý.

Xem thêm: Bài Soạn Văn 10 Bài Văn Bản Ngắn Nhất, Bài Soạn Siêu Ngắn: Văn Bản

Sai Đúng
A. What time bởi you go to bed? 1.
B. What vày you vày after school? 2.
C. I have my lunch. 3.
D. Yes, I play volleyball. 4.
E. I bởi my homework và then watch TV. 5.
F. Vị you play sports in the afternoon? 6.
G. What vày you vì chưng in the evening? 7.
H. I go to bed at ten o’clock. 8.

Ex 5. Điền từ thích hợp vào địa điểm trống.

1. Nam giới ............... Soccer every day.

2. She ............... Khổng lồ school ............... The morning.

3. We ............... English on Monday.

4. There ............... Forty students in my class.

5. Thu ............... Up at five o’clock.

6. She ............... Her teeth after breakfast.

7. My Mom ............... Up at five o’clock.

8. I live ............... A village.

9. My class is ............... Second floor.

10. Which class is he ...............?

Ex 6. Tìm và sửa lại các lỗi sai trong các câu sau.

1. What is your first class in Monday? .......................................................

2. I goes khổng lồ school on 6:45........................................................

3. She have her breakfast at home. .......................................................

4. Does you play sports? .......................................................

5. When vì we has history? .......................................................

6. Does she wash she face? .......................................................

7. What time she get up? .......................................................

8. How many floors does your school has? .......................................................

9. This is Nga school. .......................................................

10. Is Nam’s school at the country? .......................................................

Ex 7. Sắp xếp các từ bên dưới dây thành câu trả chỉnh.

1. Is/ my/ this/ school?.......................................................

2. Thu’s / is/ small/ house........................................................

3. Students/ are/ there/ hundred/ nine/ school/ in/ the........................................................

4. Book/ is/ there/ desk/ in/ the/ a........................................................

5. On/ the/ is/ classroom/ my/ second/ floor........................................................

6. Housework/ do/ you/ the/ do/ day/ every?.......................................................

7. From/ i / past/ eleven/ seven/ to/ quarter/ classes/ have/ a........................................................

8. O’clock/ at/ go/ i / bed/ ten........................................................

9. Tuesday/ have/ we/ history/ on........................................................

10. Friday/ on/ does/ lan/ math/ have?.......................................................

Ex 8. Put the words in correct order:

1. Usually/ gets dressed/ she/ ,/ combs/ hair/ her/ and/ school/ to/ goes/........................................................

2. He/ and/ then/ always/ washes/ face/ has/ his/ breakfast/........................................................

3. Exercise/ usually/ they/ get/ do/ morning/ up/ early/ and/........................................................

4. Often/ we/ at/ stay/ and/ school/ homework/ do/ our/ afternoon/ the/in/........................................................

Xem thêm: Soạn Anh 8 Mới: Review 3 (Unit 7, Review 3 (Unit 7

5. Cooks/ sometimes/ goes/ she/ shopping/ and/ school/ dinner/ after/........................................................

Unit 2: I always get up early. How about you?

Lesson 1

Exercise 1: chọn từ bao gồm phần gạch chân được vạc âm khác so với những từ còn lại:

1/ A. Early B. My C. Usually D. City

2/ A. Always B. Play C. Have D. Face

3/ A. Lượt thích B. Evening C. Dinner D. Film

Exercise 2: chọn từ có trọng âm khác:

4/ A. After B. Morning C. Often D. Before

5/ A. Homework B. Afternoon C. Exercise D. Centre

Exercise 3: Chọn lời giải đúng để xong xuôi câu:

6/ They usually ……… early và do morning exercise.A. Gets on B. Get up C. Get on D. Gets up

7/ What ……… you vày after school? – I usually vị my homework.A. Vì B. Are C. Does D. X

8/ Mary often ……… TV after dinner with her parents.A. Watch B. Lớn watch C. Watches D. Watchs

9/ What does your mother …….. In the evening? – She ……… me with my homework.A. Do – help B. Vị – helps C. Does – helps D. Does – help

10/ I sometimes go lớn the sports centre with my friends ……… the afternoon.A. On B. At C. With D. In