Bảng số la mã từ 1 đến 100

     
Con sốSố La MãPhép tính
0 không xác định
1 Tôi 1
2 II 1 + 1
3 III 1 + 1 + 1
4 IV 5-1
5 V 5
6 VI 5 + 1
7 VII 5 + 1 + 1
8 VIII5 + 1 + 1 + 1
9 IX 10-1
10 X 10
11 XI 10 + 1
12 XII 10 + 1 + 1
13 XIII10 + 1 + 1 + 1
14 XIV 10-1 + 5
15 XV 10 + 5
16 Lần thứ XVI 10 + 5 + 1
17 XVII10 + 5 + 1 + 1
18 XVIII10 + 5 + 1 + 1 + 1
19 XIX 10-1 + 10
20 XX 10 + 10
21 XXI 10 + 10 + 1
22 XXII10 + 10 + 1 + 1
23 XXIII10 + 10 + 1 + 1 + 1
24 XXIV10 + 10-1 + 5
25 XXV 10 + 10 + 5
26 XXVI10 + 10 + 5 + 1
27 XXVII10 + 10 + 5 + 1 + 1
28 XXVIII10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
29 XXIX10 + 10-1 + 10
30 XXX 10 + 10 + 10
31 XXXI10 + 10 + 10 + 1
32 XXXII10 + 10 + 10 + 1 + 1
33 XXXIII10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
34 XXXIV10 + 10 + 10-1 + 5
35 XXXV10 + 10 + 10 + 5
36 XXXVI10 + 10 + 10 + 5 + 1
37 XXXVII10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
38 XXXVIII10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
39 XXXIX10 + 10 + 10-1 + 10
40 XL 50-10
41 XLI 50-10 + 1
42 XLII50-10 + 1 + 1
43 XLIII50-10 + 1 + 1 + 1
44 XLIV50-10-1 + 5
45 XLV 50-10 + 5
46 XLVI50-10 + 5 + 1
47 XLVII50-10 + 5 + 1 + 1
48 XLVIII50-10 + 5 + 1 + 1 + 1
49 XLIX50-10-1 + 10
50 L 50
51 LI 50 + 1
52 LII 50 + 1 + 1
53 LIII50 + 1 + 1 + 1
54 CUỘC SỐNG 50-1 + 5
55 LV 50 + 5
56 LVI 50 + 5 + 1
57 LVII50 + 5 + 1 + 1
58 LVIII50 + 5 + 1 + 1 + 1
59 LIX 50-1 + 10
60 LX 50 + 10
61 LXI 50 + 10 + 1
62 LXII50 + 10 + 1 + 1
63 LXIII50 + 10 + 1 + 1 + 1
64 LXIV50 + 10-1 + 5
65 LXV 50 + 10 + 5
66 LXVI50 + 10 + 5 + 1
67 LXVII50 + 10 + 5 + 1 + 1
68 LXVIII50 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
69 LXIX50 + 10-1 + 10
70 LXX 50 + 10 + 10
71 LXXI50 + 10 + 10 + 1
72 LXXII50 + 10 + 10 + 1 + 1
73 LXXIII50 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
74 LXXIV50 + 10 + 10-1 + 5
75 LXXV50 + 10 + 10 + 5
76 LXXVI50 + 10 + 10 + 5 + 1
77 LXXVII50 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
78 LXXVIII50 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
79 LXXIX50 + 10 + 10-1 + 10
80 LXXX50 + 10 + 10 + 10
81 LXXXI50 + 10 + 10 + 10 + 1
82 LXXXII50 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1
83 LXXXIII50 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
84 LXXXIV50 + 10 + 10 + 10-1 + 5
85 LXXXV50 + 10 + 10 + 10 + 5
86 LXXXVI50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1
87 LXXXVII50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
88 LXXXVIII50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
89 LXXXIX50 + 10 + 10 + 10-1 + 10
90 XC 100-10
91 XCI 100-10 + 1
92 XCII100-10 + 1 + 1
93 XCIII100-10 + 1 + 1 + 1
94 XCIV100-10-1 + 5
95 XCV 100-10 + 5
96 XCVI100-10 + 5 + 1
97 XCVII100-10 + 5 + 1 + 1
98 XCVIII100-10 + 5 + 1 + 1 + 1
99 XCIX100-10-1 + 10
100 C 100