BIẾT ƯCLN(A; B) =1, KHI ĐÓ ƯCLN(A; A+B) LÀ

     

Ước chung lớn số 1 của a và b bằng 7 đề xuất ta để (left{ eginarrayla = 7m\b = 7nendarray ight.). Khi đó, m cùng n nguyên tố thuộc nhau.

Ta có:

(eginarraylab = 588\Leftrightarrow 7m.7n = 588\Leftrightarrow mn = 12\left{ eginarraylleft( m,n ight) = 1\a endarray ight. Rightarrow leftBạn đang xem: Biết ưcln(a; b) =1, khi đó ưcln(a; a+b) làHãy góp mọi bạn biết câu vấn đáp này cầm cố nào?

starĐiểm

4284

Cám ơn

238


*

Đáp án:

(a,b)=(4,84),(14,42),(21,28)

Giải thích các bước giải:

DoƯCLN(a,b)=7" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">ƯCLN(a,b)=7ƯCLN(a,b)=7a, b phân tách hết cho 7 suy ra a,b là bội của 7

Ta cóab=588=22.3.72" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">ab=588=22.3.72ab=588=22.3.72

DoƯCLN(a,b)=7" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">ƯCLN(a,b)=7ƯCLN(a,b)=7a, b chia hết đến 7 suy ra a,b là bội của 7

Suy ra tích của a.b tách thành 2 số hạng đều chia hết đến 7 và có aa.b=22.3.72=7.84=14.42=21.28" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">a.b=22.3.72=7.84=14.42=21.28