Các dạng bài tập chương oxi lưu huỳnh

     
bài 1. Xong xuôi sơ đồ phản ứng sau:(Mỗi mũi tên là một phương trình bội nghịch ứng). A. FeS > SO2 > SO3 > H2SO4 > SO2 > S > FeS > H2S > SO2. B.S SO2 SO3 H2SO4 CuSO4 BaSO4 FeS H2S Na2S PbS c. KClO3 O2 Na2O NaOH NaCl Cl2 FeCl3 MgO MgSO4 Mg(OH)2 MgO d. S SO2 SO3 H2SO4 CuSO4 Cu(OH)2 CuO Cu FeS H2S PbSBài 2. Xong các phương trình phản bội ứng sau:a. Mg + H2SO4 > MgSO4 + H2S + H2Ob. Al + H2SO4 > Al2(SO4)3 + S + H2Oc. FeO + H2SO4 > Fe2(SO4)3 + SO2 + H2Od. Fe3O4 + H2SO4 > Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O ÔN TẬP CHƯƠNG OXI - LƯU HUỲNH I. Bài xích tập tự luận bài xích 1. Chấm dứt sơ thiết bị phản ứng sau:(Mỗi mũi tên là một trong những phương trình phản ứng). A. FeS > SO 2 > SO 3 > H 2 SO 4 > SO 2 > S > FeS > H 2 S > SO 2 . B. S 1 → SO 2 2 → SO 3 3 → H 2 SO 4 4 → CuSO 4 5 → BaSO 4 6 → FeS 7 → H 2 S 8 → na 2 S 9 → PbS c. KClO 3 1 → O 2 2 → mãng cầu 2 O 3 → NaOH 4 → NaCl 5 → Cl 2 6 → FeCl 3 7 → MgO 8 → MgSO 4 9 → Mg(OH) 2 10 → MgO d. S 1 → SO 2 2 → SO 3 3 → H 2 SO 4 4 → CuSO 4 5 6 → ← Cu(OH) 2 7 → CuO 8 → Cu 9 → FeS 10 → H 2 S 11 → PbS ↓ bài xích 2. Dứt các phương trình bội phản ứng sau: a. Mg + H 2 SO 4 > MgSO 4 + H 2 S + H 2 O b. Al + H 2 SO 4 > Al 2 (SO 4 ) 3 + S + H 2 O c. FeO + H 2 SO 4 > fe 2 (SO 4 ) 3 + SO 2 + H 2 O d. Sắt 3 O 4 + H 2 SO 4 > sắt 2 (SO 4 ) 3 + SO 2 + H 2 O bài bác 3. Tính cân nặng muối với thể tích khí sunfurơ (đktc) chiếm được khi mang lại H 2 SO 4 đặc, nóng công dụng với: a. 25,6 gam Cu b. 8,1 gam Al c. 4,8 gam Mg d. 18,0 gam FeO bài bác 4. đến H 2 SO 4 đặc, nóng tác dụng vừa đủ với 36,0 gam than. Tính thể tích khí thu được sống đktc? bài bác 5. Mang đến 15,6 gam hỗn hợp 2 kim loại là Mg với Al công dụng với dung dịch H 2 SO 4 loãng, dư. Lúc phản ứng kết thúc, chiếm được 17,92 lít khí (đktc). A. Viết những phương trình hóa học của các phản ứng vẫn xảy ra. B. Tính khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong tất cả hổn hợp ban đầu. C. Tính thể tích hỗn hợp H 2 SO 4 1,5M đang tham gia những phản ứng. Bài bác 6. Để hòa tan trọn vẹn 1,2 gam một sắt kẽm kim loại hóa trị (II) yêu cầu dùng 250 ml dung dịch H 2 SO 4 loãng không rõ nồng độ, chiếm được 1,12 lít khí (đktc) sau phản nghịch ứng. A. Tìm sắt kẽm kim loại hóa trị II trên. B. Tính độ đậm đặc mol/l của hỗn hợp axít H 2 SO 4 đang phản ứng ? bài xích 7. Nung 11,2 g sắt với 3,2 g bột S ở nhiệt độ cao. A. Sau khi phản ứng trọn vẹn thu được đa số chất nào? cân nặng bao nhiêu? b. Cho tất cả hổn hợp thu được chức năng với axit H 2 SO 4 loãng. Viết ptpư xẩy ra và tính thể tích khí thoát ra sinh sống đktc. Bài 8. Mang đến 10,4 g hỗn hợp Mg cùng Fe tác dụng vừa hết với 300 g hỗn hợp H 2 SO 4 9,8% a. Tính thể tích và cân nặng chất khí thoát ra sinh hoạt đktc. B. Tính thành phần xác suất theo trọng lượng của mỗi kim loại trong láo hợp. C. Tính nồng độ tỷ lệ của các chất sau bội phản ứng. Bài bác 9. Cho 10,4 g lếu hợp có Mg với MgO công dụng với axit H 2 SO 4 loãng dư thấy hóa giải 2,24 lít khí (đktc) cùng dung dịch A. A. Tính cân nặng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. B. Mang lại dung dịch A chức năng với dụng NaOH dư được kết tủa B. Lọc đem kết tủa B, nung trong không khí tới khối lượng không thay đổi được chất rắn C. Tính cân nặng chất rắn C. Bài 10. Tất cả một láo lếu hợp có 2 kim loại Al cùng Mg a. Mang lại 1,5 g tất cả hổn hợp đó tính năng với dung dịch H 2 SO 4 loãng chiếm được 1,68 lít khí và một dung dịch A. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại trong lếu láo hợp. B. Bỏ vào dung dịch A một lượng dung dịch NaOH dư. Viết ptpư, tính trọng lượng kết tủa sản xuất thành. Bài bác 11. Viết 2 ptpư cho mỗi trường thích hợp sau để chứng minh : 2 SO là oxit axit , SH 2 thể hiện tính khử, Cl 2 miêu tả tính oxi hoá. Bài xích 12. đến 20,8 g hỗn hợp Cu, CuO tính năng với H 2 SO 4 đặc, rét dư thì thu được 4,48 lít khí (đktc). A. Tính cân nặng mỗi chất trong lếu hợp. B. Tính cân nặng dung dịch H 2 SO 4 80% đã sử dụng và cân nặng muối sinh ra bài bác 13. đến 45 g tất cả hổn hợp Zn cùng Cu chức năng với hỗn hợp H 2 SO 4 98% nóng thu được 15,68 lít khí SO 2 (đktc). A. Tính yếu tố % khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong lếu láo hợp. 10 b. Tính cân nặng dung dịch H 2 SO 4 98% đã dùng. C. Dẫn khí thu được sống trên vào 500 ml hỗn hợp NaOH 2M. Tính cân nặng muối tạo thành thành. Bài bác 14. Tổng hợp 1,5g hỗn hợp Cu, Al, Mg vào dd HCl dư thì chiếm được 5,6 lít khí (đktc) với phần không tan. Dồn phần không chảy vào dd H 2 SO 4 sệt nóng dư thì chiếm được 2,24lít khí (đktc). Xác định khối lượng mỗi kim lọai trong hỗn hợp. Bài 15. Đốt cháy trọn vẹn 2,04 gam hợp hóa học A, nhận được 1,08 gam H 2 O cùng 1,344 lit SO 2 (đktc). A. Hãy xác định công thức phân tử hợp chất A b. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí SO 2 nói bên trên vào 13,95 ml hỗn hợp KOH 28% (D = 1,147 g/ml). Tính mật độ % các chất trong dung dịch sau phản bội ứng. II. Bài bác tập trắc nghiệm. 1. Vào công nghiệp sản xuất axit sunfuric, bạn ta sử dụng chất như thế nào sau đây công dụng với nước? A. Diêm sinh đioxit B. Diêm sinh trioxit C. Sulfur D.


Bạn đang xem: Các dạng bài tập chương oxi lưu huỳnh


Xem thêm: Kiến Thức Công Thức Tính Bán Kính Đường Tròn Nội TiếpXem thêm: Tác Hại Của Ma Túy Đá - Đối Với Sức Khỏe Con Người

Natri sunfat 2. Hỗn hợp axit sunfuric loãng công dụng được với 2 chất trong hàng nào sau đây? A. Đồng với đồng (II) hidroxit B. Sắt cùng sắt (III) hhidroxit C. Lưu huỳnh với hidro sunfua D. Cacbon với cacbon đioxit 3. Mang lại 0,5 mol axit sunfuric tác dụng vừa đủ với 0,5 mol natri hidroxit, sản phẩm là: A. 1,0 mol natri sunfat B. 1,0 mol natri hidrosunfat C. 0,5 mol natri sunfat D. 0,5 mol natri hidrosunfat 4. Axit sunfuric đặc, nguội không công dụng với chất nào sau đây? A. Kẽm B. Fe C. Caxicacbonat D. Đồng (II) oxit 5. Một lếu hợp bao gồm 13,0 gam Zn với 5,6 gam sắt tính năng với hỗn hợp axit sunfuric loãng, dư. Thể tích khí H 2 (đktc) được giải tỏa sau phẩn ứng là: A. 4,48 lít B. 2,24 lít C. 6,72 lít D. 67,2 lít 6. Một nhiều loại oleum gồm công thức chất hóa học là H 2 S 2 O 7 (H 2 SO 4 .SO 3 ). Số thoái hóa của lưu huỳnh trong hợp hóa học oleum là: A. +2 B. +4 C. +6 D. +8 7. Chất nào sau đây vừa tất cả tính thoái hóa vừa tất cả tính khử? A. O 3 B. H 2 SO 4 C. H 2 S D. SO 2 8. Phân tử hoặc ion nào sau đây có nhiều electron nhất? A. SO 2 B. SO 3 2- C. S 2- D. SO 4 2- . 9. Lưu giữ huỳnh tác dụng với tác dụng với axit sunfuric đặc, lạnh theo làm phản ứng: S + H 2 SO 4 > SO 2 + H 2 O. Trong bội phản ứng này, tỉ lệ thân số nguyên tử lưu huỳnh bị khử và số nguyên tử lưu huỳnh bị thoái hóa là: A. 1 : 2 B. 2 : 3 C. 3 : 1 D. 2 : 1 10. Cho sơ trang bị phản ứng :Fe + H 2 SO 4 (đặc, nóng) > fe 2 (SO 4 ) 3 + SO 2 + H 2 O. Số phân tử H 2 SO 4 bị khử cùng số phân tử H 2 SO 4 vào PTHH của bội phản ứng trên là: A. 6 cùng 3 B. 3 cùng 6 C. 6 với 6 D. 3 với 3 11. Chất nào ko dùng để gia công khô khí SO 2 ? A. Ca(OH) 2 . B. H 2 SO 4 đặc. C. CaCl 2 khan. D. Phường 2 O 5 . 12. Kết hợp 2,24 lít khí SO 2 (đktc) vào 100 ml dung dịch NaOH 1,2M thì trọng lượng muối trong dung dịch là: A. 10,84g. B. 8,32g. C. 11.7g. D. 12,6g. 13. đến 12 gam lếu láo hợp tất cả hai kim lọai đồng cùng sắt tan trọn vẹn trong dung dịch H 2 SO 4 sệt nóng nhận được 5,6 lít khí SO 2 (đktc). Hàm lượng xác suất theo khối lượng của fe và trọng lượng của các muối trong hỗn hợp thu được là: A. 46,67% và 36 g. B. 54,33% cùng 36 g. C. 46,67% với 56 g. D. 54,33% với 56 g. 14. Dãy hóa học nào vừa bội phản ứng với hỗn hợp H 2 SO 4 loãng vừa bội phản ứng với dung dịch H 2 SO 4 sệt nguội? A. CuO, CaCO 3 , Zn, Mg(OH) 2 . B. Cu, BaCl 2 , Na, Fe(OH) 2 . C. Fe, CaO, mãng cầu 2 SO 3 , sắt 2 O 3 . D. Ag, na 2 co 3 . Zn, NaOH. . Công nghiệp cung ứng axit sunfuric, người ta dùng chất làm sao sau đây chức năng với nước? A. Lưu hoàng đioxit B. Diêm sinh trioxit C. Sulfur D. Natri sunfat 2. Dung dịch axit sunfuric loãng tác. Mol axit sunfuric tính năng vừa đầy đủ với 0,5 mol natri hidroxit, thành phầm là: A. 1,0 mol natri sunfat B. 1,0 mol natri hidrosunfat C. 0,5 mol natri sunfat D. 0,5 mol natri hidrosunfat 4. Axit sunfuric. Caxicacbonat D. Đồng (II) oxit 5. Một láo lếu hợp bao gồm 13,0 gam Zn cùng 5,6 gam sắt công dụng với dung dịch axit sunfuric loãng, dư. Thể tích khí H 2 (đktc) được hóa giải sau phẩn ứng là: A. 4,48 lít B.