Cách Đây 3 Năm Tuổi Cháu Bằng 1/6 Tuổi Ông

     

CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI

DẠNG 1. Cho BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA nhị NGƯỜI

Ví dụ 1.Bạn sẽ xem: từ thời điểm cách đó 3 năm tuổi cháu bằng 1/6 tuổi ông

Bạn sẽ xem: từ thời điểm cách đây 3 năm tuổi cháu bằng 1/6 tuổi ôngCách đây 8 năm tổng tuổi của tổng của hai bà bầu là 24 tuổi. Bây giờ tuổi em bởi 3/5 tuổi chị. Tra cứu tuổi của mọi người hiện nay.

Bạn đang xem: Cách đây 3 năm tuổi cháu bằng 1/6 tuổi ông

Hướng dẫn giải:

Sau từng năm, mỗi cá nhân tăng lên 1 tuổi đề nghị tổng số tuổi của nhì chị em hiện nay là:

24 +8 x 2 = 40 (tuổi)

Ta có sơ đồ:


*

Tuổi em hiện giờ là:

40 : (3+5) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị bây giờ là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi cùng em 15 tuổi.

Ví dụ 2.Hai năm trước tổng số tuổi của nhị cô cháu bởi 50 tuổi. Bây chừ 2 lần tuổi cô bằng 7 lần tuổi cháu. Tìm tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn gỉai.Sau mỗi năm, mọi người tăng lên 1 tuổi đề nghị tổng số tuổi của nhì cô cháu bây giờ là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Ta tất cả sơ đồ bộc lộ tuổi cô và cháu hiện nay:


*

Tuổi cháu bây chừ là:

54 : (7 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô hiện nay là:

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số:Cô 42 tuổi và cháu 12 tuổi

Ví dụ 3.Hiện ni tổng số tuổi của hai người mẹ bằng 12 tuổi. Đến lúc tuổi em bằng tuổi chị bây giờ thì tuổi chị bằng 5/3 tuổi em. Tra cứu tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi hai tín đồ không chuyển đổi theo thời hạn nên ta bao gồm sơ đồ sau:


*

Tuổi em hiện tại nay: 12 : (3+1) = 3 (tuổi)

Tuổi chị hiện nay là: 12 – 3 = 9 (tuổi)

Đáp số:Chị 9 tuổi cùng em 3 tuổi.

DẠNG 2. Mang đến BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA hai NGƯỜI

Loại 1. Cho biết hiệu số tuổi của hai người.

Ví dụ 4.Năm nay anh 17 tuổi và em 8 tuổi. Hỏi từ thời điểm cách đó mấy năm thì tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của anh ý và em là: 17 – 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai anh em không đổi theo thời hạn nên theo đề bài bác ta có sơ đồ biểu hiện tuổi anh với em khi tuổi anh gấp 4 lần tuổi em:


*

Tuổi em lúc tuổi anh cấp 4 lần tuổi em là:

9 : (4 – 1) = 3 (tuổi)

Thời gian từ khi tuổi anh gấp 4 lần tuổi em cho tới nay là:

8 – 3 = 5 (năm)

Đáp số:5 năm

Ví dụ 5:Cách phía trên 5 năm em 5 tuổi cùng kém chị 6 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Tuổi em bây chừ là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai chị em không chuyển đổi theo thời gian nên theo đề bài xích ta có sơ đồ biểu thị tuổi của hai người mẹ khi. 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em :


*

Tuổi em khi 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

6 : (4 – 3) x 3 = 18 (tuổi)

Thời gian từ nay cho tới khi 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em là:

18 – 10 = 8 (năm)

Đáp số:8 năm

Loại 2. yêu cầu gỉai một bài toán phụ nhằm tìm hiệu số tuổi của nhị người.

Cách giải:

Trước hết, ta nên giải bài toán phụ nhằm tìm hiệu số tuổi nhì người.

Sau đó giải như các loại 1.

Ví dụ 6.Cách phía trên 8 năm tuổi chị em gấp 7 lần tuổi bé và tổng số tuổi của hai bà mẹ con thời gian đó bởi 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi bà bầu gấp gấp đôi tuổi con?

Hướng dẫn giải:

Ta gồm sơ thứ tuổi của hai bà mẹ con cách đó 8 năm:

Tuổi mẹ cách đây 8 năm là: 32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ hơn con số tuổi là: 4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi con bây giờ là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai bà bầu con không biến đổi theo thời hạn nên theo đề bài ta bao gồm sơ đồ biểu lộ tuổi bà bầu và tuổi bé khi chị em gấp 2 lần tuổi con:

Tuổi con khi tuổi bà bầu gấp gấp đôi tuổi bé là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian tự nay cho đến khi tuổi bà mẹ gấp gấp đôi tuổi bé là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 12 năm.

Loại 3. Cho biết tỉ số tuổi của hai tín đồ ở hai thời điểm khác nhau.

Ví dụ 7.Anh hơn em 8 tuổi. Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh vội vàng 3 lần tuổi em. Search tuổi của mọi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai người không chuyển đổi theo thời hạn nên ta tất cả sơ vật sau:

Tuổi em bây chừ là: 8 : (5 – 3) x 3 = 12 (tuổi)

Tuổi anh hiện nay là: 12 + 8 = trăng tròn (tuổi)

Đáp số:Anh trăng tròn tuổi, em 12 tuổi

Ví dụ 8.Năm ni tuổi phụ vương gấp 4 lần tuổi con. Sau hai mươi năm nữa tuổi cha gấp đôi tuổi con. Tính tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:Ta gồm sơ đồ gia dụng sau:

Tuổi con bây giờ là: 20 : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi cha bây chừ là: 10 x 4 = 40 (tuổi)

DẠNG 3. đến BIẾT TỔNG VÀ HIỆU SỐ TUỔI CỦA nhị NGƯỜI

Ví dụ 9.

Xem thêm: Kích Thước Tivi 40 Inch Dài Bao Nhiêu Cm, Please Wait

Tính tuổi cô, tuổi cháu, biết rằng 2 lần tuổi cô rộng tổng số tuổi của hai cô cháu là 18 tuổi và hiệu số tuổi của hau cô con cháu hơn tuổi cháu là là 6 tuổi

Hướng dẫn giải:Ta gồm sơ thứ sau:

Nhìn vào sơ thứ ta thấy cô hơn cháu 18 tuổi.

Ta gồm sơ trang bị sau:

Tuổi cháu là: 18 – 6 = 12 (tuổi)

Tuổi cô là: 12 + 18 = 30 (tuổi)

Đáp số:Cô 30 tuổi, con cháu 12 tuổi.

DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI VỚI CÁC SỐ THẬP PHÂN

Cách giải:Cần dẫn dắt để lấy bài toán về tính tuổi với những số từ nhiên, tiếp đến ta áp dụng các phương thức đã trình bày ở trên nhằm giải.

Ví dụ 10.Tuổi ông năm nay gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông gấp 10,6 lần tuổi cháu. Tính tuổi ông, tuổi cháu hiện nay.

Gỉai:Coi tuổi cháu hiện nay là một phần thì tuổi ông hiện nay là 4,2 phần.

Năm nay ông hơn con cháu là:

4,2 – 1 = 3,2 (lần tuổi cháu hiện nay)

Gọi tuổi con cháu 10 năm trước là một phần thì tuổi ông là 10,6 phần

10 năm kia ông rộng cháu:

10,6 – 1 = 9,6 (lần tuổi con cháu lúc đó)

Vì hiệu số tuổi của nhì ông con cháu không thay đổi theo thời hạn nên 3,2 lần tuổi cháu hiện nay bằng 9,6 lần tuổi cháu cách đó 10 năm.

Vậy tuổi cháu bây giờ gấp:

9,6 : 3,2 = 3 (lần tuổi cháu 10 năm trước)

Ta gồm sơ đồ vật sau:

Tuổi cháu hiện nay là: 10 : (3 – 1) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi ông hiện nay là: 15 x 4,2 = 63 (tuổi)

Đáp số:ông 63 tuổi, cháu 15 tuổi.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1.Hiện nay tổng số tuổi của hai đồng đội bằng 22 tuổi. Lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh cấp 4 lần tuổi em. Tìm tuổi của mỗi cá nhân hiện nay

Bài 2.Tuổi cháu bây giờ gấp 3 lần tuổi cháu khi tuổi cô bằng tuổi cháu hiện nay. Đến khi tuổi cháu bởi tuổi cô bây chừ thì tổng số tuổi của hai cô cháu bởi 96 tuổi. Tra cứu tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Bài 3.Hiện ni tuổi chị em hơn 5 lần tuổi bé là 3 tuổi. Đến lúc tuổi con bởi tuổi mẹ hiện giờ thì tổng số tuổi của hai bà bầu con bằng 79 tuổi. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài 4.Cách đây 2 năm con 5 tuổi với kém thân phụ 30 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi thân phụ gấp 3 lần tuổi con?

Bài 5.Mẹ sinh bé năm 28 tuổi. Tổng số tuổi của hai người mẹ con trong năm này bằng 38 tuổi. Hỏi sau mấy nữa thì tuổi con bởi 5/12 tuổi mẹ?

Bài 6.Chị trong năm này 27 tuổi. Trước đây, lúc tuổi chị bằng tuổi em hiện thời thì tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Tìm kiếm tuổi em hiện nay nay.

Bài 7.Trước đây 5 năm tuổi ba mẹ con cộng lại bằng 58 tuổi. Dưới đây 5 năm bà bầu hơn chị 25 tuổi và hơn em 31 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Xem thêm: Ảnh Các Nhân Vật Trong Conan Ngắn Gọn, Danh Sách Nhân Vật Trong Thám Tử Lừng Danh Conan

Bài 8.Cháu hỏi bà: “Bà ơi, năm nay bà từng nào tuổi ạ?”. Bà trả lời: “Năm nay, tuổi bà gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm kia tuổi bà vội vàng 10,6 lần tuổi bà.Bà cầu gì sống mang đến 100 tuổi để thấy cháu bà thành công !”. Bạn hãy tính tuổi cháu bây chừ (biết rằng tuổi của bà và cháu số đông là số từ bỏ nhiên)