Soil survey of mcculloch county, texas

     
*

*

A=(2+2^2)+...+(2^59+2^60) A=2(1+2)+...+2^59(1+2) A=3(2+2^3+...+2^59) nên A phân chia hết mang lại 3. A= (2+2^2+2^3)+...+(2^58+2^59+2^60) A=2(1+2+2^2)+...+2^58(1+2+2^2) A=7(2+2^4+..+2^58) nên A chia hết mang lại 7 A= (2+2^2+2^3+2^4)+....+(2^57+2^58+2^59+2^6... =2(1+2+2^2+2^3)+....+2^57(1+2+2^2+2^3)... =15(2+2^5+...+2^57) nên A chia hết mang đến 15


*

A = 2 + 22 + 23 +... + 260

= ( 2 + 22 ) + ( 23 + 24 ) +... + ( 259 + 260 )

= 2. ( 1 + 2 ) + 23. ( 1 + 2 ) +... + 259. ( 1 + 2 )

 = 2.3 + 23 .3 + .... + 259.3

= ( 2 + 23 +... + 259 ) . 3 phân tách hết đến 3

=> A chia hết đến 3

A = 2 + 22 + 23 +... + 260

= ( 2 + 22 + 23 + 24 ) +... + ( 257 + 258 + 259 + 260 )

= 2. ( 1 + 2 + 22 + 23 ) +... + 257. ( 1 + 2 + 22 + 23 )

= 2. 15 +...... + 257. 15

= ( 2 + ..... + 257 ) . 15 phân chia hết cho 15

=> A phân tách hết mang đến 15


cm chia hết mang lại 3

ta chia A thành 30 nhóm mỗi đội 2 quá số

có: A=(2+2^2)+(2^3+2^4)+....+(2^59+2^60)=2(1+2)+2^2(1+2)+...+2^59((1+2)=3(2+2^2+2^59) phân tách hết mang lại 3

cm chia hết đến 5 

ta đi tính A bằng cách tính 2A

có 2A=2(2+2^2+...+2^60)=2^2+2^3+..+2^61

xét hiệu 2A-A=A=2^2+2^3+..+2^61-(2+2^2+...+2^60)=2^61-2=(2^4)15. 2^1-2=(...6).(....2)-(.....2)=(....0) (đây là bươc search c/số tận cùng) => A phân chia HẾT đến 5ta đã minh chứng A chia hết mang đến 5 với 3=> A chia hết đến 15

nhớ k nhé


cm chia hết mang đến 3

ta phân tách A thành 30 nhóm mỗi team 2 quá số

có: A = ( 2+22 ) + ( 23 + 24 ) + .... +( 259 + 260) = 2(1+2)+2^2(1+2)+...+2^59((1+2)=3(2+2^2+2^59) phân tách hết mang lại 3

cm phân tách hết mang lại 5 

ta đi tính A bằng phương pháp tính 2A

có 2A=2(2+2^2+...+2^60)=2^2+2^3+..+2^61

xét hiệu 2A-A=A=2^2+2^3+..+2^61-(2+2^2+...+2^60)=2^61-2=(2^4)15. 2^1-2=(...6).(....2)-(.....2)=(....0) (đây là bươc search c/số tận cùng) => A phân tách HẾT mang lại 5ta đã chứng tỏ A phân tách hết mang lại 5 cùng 3=> A phân tách hết đến 15


A=(2+2^2)+...+(2^59+2^60) A=2(1+2)+...+2^59(1+2) A=3(2+2^3+...+2^59) nên A chia hết mang đến 3. A= (2+2^2+2^3)+...+(2^58+2^59+2^60) A=2(1+2+2^2)+...+2^58(1+2+2^2) A=7(2+2^4+..+2^58) nên A phân chia hết đến 7 A= (2+2^2+2^3+2^4)+....+(2^57+2^58+2^59+2^6... =2(1+2+2^2+2^3)+....+2^57(1+2+2^2+2^3)... =15(2+2^5+...+2^57) nên A phân chia hết cho 15


a) A=19 mũ 2005+ 11 nón 2004 chia hết cho 10 

b)B= 2 + 2 mũ 2 + 2 mũ 3 +..... + 2 nón 60 phân tách hết mang đến 3 ; 7 ; 15

giúp mk với 


CHO A=2+22+23+...+260.CHỨNG MINH RẰNG A phân chia HẾT mang lại 3,7,15.

Bạn đang xem: Soil survey of mcculloch county, texas

CHO B=3+33+35+...+31991.CHỨNG MINH RẰNG B chia HẾT CHO 13 VÀ 41.

Xem thêm: Top 8 Tả Buổi Sáng Trong Công Viên Vào Buổi Sáng Năm 2021, Tả Cảnh Công Viên Vào Buổi Sáng Năm 2021

GIÚP MÌNH NHA MÌNH ĐANG CẦN GẤP BÂY GIỜ!!!!!


CHO A=2+22+23+...+260.CHỨNG MINH RẰNG A phân chia HẾT mang đến 3,7,15.

Xem thêm: Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Chương Oxi Lưu Huỳnh, Bài Tập Ôn Tập Chương Oxi Lưu Huỳnh Hay

CHO B=3+33+35+...+31991.CHỨNG MINH RẰNG B phân tách HẾT CHO 13 VÀ 41.

GIÚP MÌNH NHA MÌNH ĐANG CẦN GẤP BÂY GIỜ!!!!!


Cho A=2+2^2+2^3+........+2^60

a. Chứng tỏ rằng A phân tách hết mang đến 2

b. Minh chứng rằng A phân tách hết mang đến 3 

Giải góp mình vs mình đang phải gấp

 


Giải giúp mình

Bài 1: chứng minh B= 2+2*(mũ)2+2*3+...+2*60 phân chia hết mang lại 3 cùng 7

Bài 2: đến A=2+2*2+2*3+2*4+2*5+2*6+2*7+2*8

minh chứng A phân tách hết cho 5

Bài 3: chứng tỏ abba+ab+ba phân tách hết đến 11

Bài 4: chứng tỏ A=4+4*2+4*3+4*4+4*5+4*6 chia hết mang đến 5

Bài 5: tìm những số tự nhiên a làm thế nào để cho 2a+1 phân tách hết mang lại a-1

 


cho A= 2+22+23+24+...+260 chứng minh 

A phân tách hết đến 3

A chia hết mang đến 7

A phân chia hết mang lại 24

mình buộc phải gấp lắm giúp mình nha cùng giải rõ ràng giùm bản thân với làm ơn


Cho A = 2+2^2+2^3+...+2^60 . Chứng minh rằng A bỏ ra hết mang lại 3,7 với 15.Cho B = 3+ 3^3+3^5+.....+3^1991. Chứng minh rằng B phân chia hết mang đến 13 cùng 41