Cho tam giác abc m là trung điểm của bc. trên tia đối của tia ma lấy điểm e sao cho me=ma

     

Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC, trên tia đối của MA mang điểm E làm sao cho ME = MA. Chứng minh:

a/ tam giác MAB = tam giác MEC

b/ AC tuy vậy song với BE

c/ trên AB rước điểm I, trên CE rước K làm thế nào để cho BI = CK. CMR I, M, K trực tiếp hàng


*

Cho tam giác ABC bao gồm M là trung điểm của BC ,trên tia đối của MA đem điểm E làm sao cho MA=ME.chứng minh rằng

a,tam giác ABC = tam giác MEC

b, AC // BE

c, trên AB mang điểm I , bên trên CE mang điểm K sao để cho BI=CK .chứng minh rằng I,M,K thẳng hàng


*

Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC , trên tia đối của tia MA rước điểm E làm sao cho ME = MA . Chứng minha, Tam giác MAB = tam giác MECb, AC tuy vậy song với BEc, trên tia AB đem điểm I . Bên trên cạnh CE lấy điểm K làm thế nào cho BI = CKK . Chứng tỏ I,M,K thẳng hàngtrình bày cách làm nữa nha

Xét ABM cùng EMC bao gồm : AM = ME BM = cm Góc AMB = góc CME ( đối đỉnh ) => tam giac ABM = Tam giác EMC Ta gồm : Tam giác AMB = tam giác EMC phải góc BAM = góc EMC còn mặt khác : 2 góc BAM với AEC nuốm vị trí so le trong => AB // CE c Xét tam giác AIB với tam gics CIK tất cả : AI = IC BI = Ik Góc AIB = góc CIK ( đối đỉnh ) => tam giác AIB = tam giác CIK

Cho tam giác ABC tất cả M là trung điểm của BC , bên trên tia đối của tia MA rước điểm E làm thế nào cho ME = MA . Bệnh minha, Tam giác MAB = tam giác MECb, AC song song cùng với BEc, bên trên tia AB rước điểm I . Trên cạnh CE mang điểm K sao cho BI = CKK . Chứng minh I,M,K thẳng hàngtrình bày giải pháp làm nữa nha

Xét ABM với EMC có :

AM = ME

BM = CM

Góc AMB = góc CME ( đối đỉnh )

=> tam giac ABM = Tam giác EMC

Ta tất cả : Tam giác AMB = tam giác EMC đề xuất góc BAM = góc EMC

Mặt không giống : 2 góc BAM và AEC ráng vị trí so le trong

=> AB // CE

c Xét tam giác AIB với tam gics CIK gồm :

AI = IC

BI = Ik

Góc AIB = góc CIK ( đối đỉnh )

=> tam giác AIB = tam giác CIK

cho tam giác ABC tất cả M là trung điểm của BC, bên trên tia đối của tia MA rước điểm E làm sao cho ME=MA

a)CM: tam giác MAB= tam giác MEC

b)CM: AC//BE

c)trên AB lấy điểm I. Tia CE lấy điểm K sao cho BI=CK

d) CM: I,M,K thẳng hàng

a) Xét ∆ABM với ∆CME ta tất cả :

BM = MC ( M là trung điểm BC)

AM = ME

AMB = CME ( đối đỉnh)

=> ∆ABM = ∆CME(c.g.c)

b) Xét ∆AMC với ∆BME ta có :

AM = ME

BM = MC

AMC = BME ( đối đỉnh)

=> ∆AMC = ∆BME(c.g.c)


=> ACM = MBE

Mà 2 góc này ở đoạn so le trong

=> AC//BE

c) vị ∆AMB = ∆CME

=> ABC = BCK

Xét ∆IMB với ∆CMK ta có :

BM = MC

BI = CK

ABC = BCE (cmt)

=> ∆IMB = ∆CMK (c.g.c)

=> IMB = CMK

Ta tất cả :

BMI + IMC = 180° ( kề bù)

Mà IMB = CMK

=> CMK + IMC = 180°

=> IMK = 180°

=> IMK là góc bẹt

=> I , M , K thẳng hàng

Xét ABM và EMC bao gồm : AM = ME BM = cm Góc AMB = góc CME ( đối đỉnh ) => tam giac ABM = Tam giác EMC Ta gồm : Tam giác AMB = tam giác EMC cần góc BAM = góc EMC còn mặt khác : 2 góc BAM và AEC nạm vị trí so le vào => AB // CE c Xét tam giác AIB với tam gics CIK gồm : AI = IC BI = Ik Góc AIB = góc CIK ( đối đỉnh ) => tam giác AIB = tam giác CIK

Cho ∆ ABC tất cả M là trung điểm của BC, bên trên tia đối của tia MA rước điểm E làm thế nào để cho ME = MA. Chứng minh:

1) ∆MAB = ∆MEC

2) AC // BE

3) bên trên AB đem điểm I, bên trên tia CE mang K làm thế nào để cho BI = CK. Bệnh minh: I, M, K trực tiếp hàng.

Bạn đang xem: Cho tam giác abc m là trung điểm của bc. trên tia đối của tia ma lấy điểm e sao cho me=ma

Bạn sẽ xem: mang đến tam giác abc m là trung điểm của bc

làm cấp tốc mìnhtick ạ.

Xem thêm: Lợi Ích Của Thể Thao Bằng Tiếng Anh, Bài Luận Tiếng Anh Về Lợi Ích Của Thể Thao

1)xét tam giác MAB và tam giac1 MEC có

BM=CM(M là trungđiểm BC)

ME=MA(gt)

góc AMB=góc EMC(đốiđỉnh)

nêntam giác MAB =tam giac1 MEC

2)xét tam giác AMC cùng tam giác EMB có

BM=CM(M là trungđiểm BC)

ME=MA(gt)

góc AMC=góc BME(đốiđỉnh)

nêntam giác AMC=tam giác EMB

nên góc CAM=góc BEM

mà 2 góc nàyở vị trí slt

nên AC//BE

3)ta gồm tam giác ABM=tam giac1 CEM(cmt)

nên góc BAM=góc CEM

mà 2 góc nàyở địa chỉ slt

nên AB//CE


xéttam giác MBI với tam giac1 MKC có:

BI=CK(gt)

BM=CM(M là trungđiểm BC)

góc IBM=góc KCM(slt của AB//CE)

nêntam giác MBI =tam giac1 MKC

nên góc BMI=góc CMK

mà 2 góc nàyở vị tríđốiđỉnh

nên I,M,K thẳng hàng

Đúng 0 comment (0)

Xét ABM với EMC tất cả : AM = ME BM = cm Góc AMB = góc CME ( đối đỉnh ) => tam giac ABM = Tam giác EMC Ta gồm : Tam giác AMB = tam giác EMC yêu cầu góc BAM = góc EMC ngoài ra : 2 góc BAM với AEC nỗ lực vị trí so le vào => AB // CE c Xét tam giác AIB cùng tam gics CIK bao gồm : AI = IC BI = Ik Góc AIB = góc CIK ( đối đỉnh ) => tam giác AIB = tam giác CIK

Đúng 0
comment (0)

Xét ABM và EMC bao gồm : AM = ME BM = cm Góc AMB = góc CME ( đối đỉnh ) => tam giac ABM = Tam giác EMC Ta gồm : Tam giác AMB = tam giác EMC phải góc BAM = góc EMC còn mặt khác : 2 góc BAM cùng AEC nỗ lực vị trí so le vào => AB // CE c Xét tam giác AIB cùng tam gics CIK gồm : AI = IC BI = Ik Góc AIB = góc CIK ( đối đỉnh ) => tam giác AIB = tam giác CIK

Đúng 0 phản hồi (0)

cho tam giác ABC bao gồm M là trung điểm củaBC bên trên tia đối của MA lấy E làm sao để cho ME=MA

C minh

a,AC//BE

b, bên trên AB mang I trên CE đem K sao cho BI=CK , minh chứng I,M,K trực tiếp hàng

Lớp 7 Toán 2 0

Gửi bỏ

Xét(Delta)AMC và(Delta)EMB có:

BME=AMC(2 góc đối đỉnh)

AM=ME

BM=MC

nêntam giác AMC = tam giácEMB

từ đó thường thấy MAC=MEB cơ mà 2 góc này ở đoạn slt phải AC//BE

(Delta)

Đúng 0

comment (0)

#)Giải :

A B C M E I K

a) Xét(Delta AMC)và(Delta EMC)có :

(BM=MC)(M là trung điểm của BC)

(widehatAMB=widehatEMC)(hai góc đổi đỉnh)

(AM=ME)(gt)

(RightarrowDelta AMB=Delta EMCleft(c.g.c ight))

(RightarrowwidehatCEM=widehatBAM)(cặp cạnh tương ứng = nhau)

Mà nhị góc này lại ở hai địa điểm so le trong

(Rightarrow AC//BE)

b)Ta có: AB = CE ((Delta AMB=Delta EMC))

Mà BI = ông xã (gt)

(Rightarrow AB-BI=EC-CK)hay AI = EK

Xét (Delta AMI)và (Delta EMK)có:

AM = EM (GT)

(widehatBAM=widehatCEM)(tam giác AMB = tam giác EMC)

AI = EK (cmt)

(Delta AMI=Delta EMKleft(c.g.c ight))

(RightarrowwidehatAIM=widehatEMK)(cặp cạnh tương ứng = nhau)

Mà ta có: (widehatAMK+widehatEMK=180^o)(kề bù)


(RightarrowwidehatAMI+widehatIMK=180^o)

Hay(widehatIMK=180^o)

Hay I,M,Kthẳng hàng

Đúng 0 bình luận (0)

Cho tam giác ABC gồm M là trung điểm của BC,trên tia đối của tia MA đem điểm E làm sao để cho ME=MA.Chứng minh:

a.Tam giác MAB=tam giác MEC

b.AC tuy vậy song cùng với BE

c.Trên AB lấy điểm I,trên tia CE đem K làm thế nào cho BI=CK.Chứng minh:I,M,K trực tiếp hàng

Lớp 7 Toán 2 0

Gửi bỏ

a) Xét ΔMAB với ΔMEC có

MB=MC (M là trung điểm BC)

^AMB=^EMC ( đối đỉnh)

MA= ME (gt)

Vậy ΔMAB = ΔMEC

b)Chứng minh ΔAMC= ΔBME tương tự như câu (a)

Suy ra được ^CAM=^MEB

Do đó AC//BE

Đúng 0

comment (0)

Xét ABM cùng EMC gồm : AM = ME BM = cm Góc AMB = góc CME ( đối đỉnh ) => tam giac ABM = Tam giác EMC Ta bao gồm : Tam giác AMB = tam giác EMC cần góc BAM = góc EMC mặt khác : 2 góc BAM với AEC nuốm vị trí so le trong => AB // CE c Xét tam giác AIB và tam gics CIK tất cả : AI = IC BI = Ik Góc AIB = góc CIK ( đối đỉnh ) => tam giác AIB = tam giác CIK

Đúng 0 comment (0)

Cho tam giác ABC, M là trung điểm BC.

Xem thêm: Top 16 Từ Khi Quen Em Phút Ban Đầu, Lời Bài Hát Em Sẽ Là Cô Dâu

Trên tia đối của tia MA lấy điểm E làm thế nào để cho ME=MA.

a chứng tỏ tam giác ABM= tam giác ECM

b chứng minh AC // BE

c trên AB đem điểm I, bên trên CE mang điểm K làm sao để cho AI= EK chứng tỏ I , M , K chiến thắng hàng

Lớp 7 Toán 2 0

Gửi bỏ

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddcccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Đúng 0

bình luận (0)

Xét ABM và EMC gồm :

AM = ME

BM = CM

Góc AMB = góc CME ( đối đỉnh )

=> tam giac ABM = Tam giác EMC

Ta bao gồm : Tam giác AMB = tam giác EMC nên góc BAM = góc EMC

Mặt không giống : 2 góc BAM cùng AEC nạm vị trí so le trong

=> AB // CE

c Xét tam giác AIB cùng tam gics CIK tất cả :

AI = IC

BI = Ik

Góc AIB = góc CIK ( đối đỉnh )

=> tam giác AIB = tam giác CIK

Đúng 0 bình luận (0)

cho tam giác ABC tất cả M là trung điểm của BC ,trên tia đối của tia MA mang điểm E sao để cho ME=MA .Chứng minh: a,MAB=MEC b, AC//BE c, trên AB đem điểm I ,trên tia CE lấy K sao cho BI=CK .Chứng minh : I,M,K thẳng hàng