Đem Trùng Hợp 10.8 Gam Buta-1 3-Đien

     
*

Đem trùng hòa hợp 10,8 gam buta-1,3-đien thu được sản phẩm gồm cao su buna và buta-1,3-đien dư. Lấy một nửa lượng sản phẩm công dụng hoàn toàn với dung dịch B r 2 dư thấy 19,2 g B r 2 bội phản ứng. Vậy công suất phản ứng là 

A. 40%

B. 80% 

C. 60%

D. 79% 


*

*


Để cung cấp 1 tấn cao su buna (polibuta-1,3-đien) cần bao nhiêu lít rượu cồn 96 ° ? Biết năng suất chuyển hoá etanol thành buta-1,3-đien là 80% và công suất trùng vừa lòng buta-1,3-đien là 90%, trọng lượng riêng của etanol là 0,8 g/ml. A. 3081 B. 2957 C. 4536 D. 2563

Để phân phối 1 tấn cao su thiên nhiên buna (polibuta-1,3-đien) cần từng nào lít rượu cồn 96 ° ? Biết hiệu suất chuyển hoá etanol thành buta-1,3-đien là 80% và hiệu suất trùng phù hợp buta-1,3-đien là 90%, trọng lượng riêng của etanol là 0,8 g/ml.

Bạn đang xem: đem trùng hợp 10.8 gam buta-1 3-đien

A. 3081

B. 2957

C. 4536

D. 2563


Đồng trùng vừa lòng buta-1,3-đien với stiren được cao su thiên nhiên buna-S. đem một lượng cao su thiên nhiên buna-S trên đem đốt cháy trọn vẹn thấy n C O 2 n H 2 O 16 9 . Tỷ lệ trung bình giữa số mắt xích buta-1,3-đien với số...

Đồng trùng hợp buta-1,3-đien cùng với stiren được cao su buna-S. Mang một lượng cao su thiên nhiên buna-S trên rước đốt cháy trọn vẹn thấy n C O 2 n H 2 O = 16 9 . Xác suất trung bình giữa số đôi mắt xích buta-1,3-đien cùng số đôi mắt xích stiren trong loại cao su thiên nhiên trên là:

A. 2:3.

B. 1:1.

C. 3:2.

D. 1:2.


Một loại cao su thiên nhiên buna-N được tạo thành do phản bội ứng đồng trùng hợp giữa buta-1,3-đien cùng với acrilonitrin C H 2 C H - C N . Đốt cháy trả toàn cao su buna-N với không khí vừa đủ, sau đó đưa các thành phần hỗn hợp sau phản nghịch ứng về 136 ٫ 5 ° C thu được hỗn hợp khí Y chứ...

Một loại cao su buna-N được tạo ra do bội nghịch ứng đồng trùng hợp giữa buta-1,3-đien với acrilonitrin C H 2 = C H - C N . Đốt cháy hoàn toàn cao su đặc buna-N với không gian vừa đủ, kế tiếp đưa tất cả hổn hợp sau phản ứng về 136 ٫ 5 ° C  thu được tất cả hổn hợp khí Y đựng 14,41% C O 2  về thể tích. Tỉ lệ đôi mắt xích giữa buta-1,3-đien cùng acrilonitrin là

A. 1 : 2.

B. 2 : 1.

C. 2 : 3.

D. 3 : 2.


Khi triển khai đồng trùng hòa hợp buta-1,3-đien với stiren, xúc tác na thu được một loại cao su đặc buna-S. Cứ 42 gam cao su thiên nhiên buna-S làm phản ứng hết với 32 gam Br2 trong CCl4. Tỉ lệ đôi mắt xích buta-1,3-dien cùng stiren trong cao su buna-S là A. 1:2 B. 3:5 C. 1:3 D. 2:3

Khi triển khai đồng trùng phù hợp buta-1,3-đien với stiren, xúc tác na thu được một loại cao su đặc buna-S. Cứ 42 gam cao su thiên nhiên buna-S phản nghịch ứng hết với 32 gam Br2 trong CCl4. Tỉ lệ đôi mắt xích buta-1,3-dien cùng stiren trong cao su đặc buna-S là

A. 1:2

B. 3:5

C. 1:3

D. 2:3


Trùng đúng theo a mol buta-1,3-đien cùng với b mol acrilonitrin. Sau thời điểm phản ứng hoàn toàn chỉ nhận được một loại cao su thiên nhiên buna–N, trong các số đó nguyên tố nitơ chiếm 8,69% về khối lượng. Tỉ lệ a : b tương ứng là

A. 1 : 1.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh 9 Unit 8 Lớp 9: Celebrations, Please Wait

B. 2 : 1.

C. 3 : 1.

D. 3 : 2.


Người ta điều chế cao su thiên nhiên Buna từ gỗ theo sơ đồ sau X e n l u l o z ơ → G l u c o z ơ → E chảy o l → B u t a - 1 , 3 - đ i...

Người ta điều chế cao su đặc Buna từ gỗ theo sơ đồ sau

X e n l u l o z ơ → G l u c o z ơ → E tung o l → B u t a - 1 , 3 - đ i e n → c a o s u B u n a

Biết công suất 3 phản ứng đầu theo thứ tự là 35%, 80%, 60%. Trọng lượng xenlulozơ đề xuất để cung cấp 1 tấn cao su đặc Buna là:

A. 25,625 tấn

B. 17,857 tấn

C. 5,806 tấn

D. 37,875 tấn


Khi triển khai đồng trùng thích hợp buta-1,3-đien với stiren chiếm được một loại cao su thiên nhiên là cao su đặc buna-S. Đem đốt một mẫu cao su đặc này ta thấy số mol O 2 tính năng bằng 1,325 lần số mol C O 2 sinh ra. Hỏi tỉ lệ thành phần số mắt xích buta-1,3-đien cùng stiren trong mẫu cao su thiên nhiên trên là A. 3:1 B. 1:3 C. 1:2 D. 2:1

Khi triển khai đồng trùng vừa lòng buta-1,3-đien với stiren nhận được một loại cao su là cao su thiên nhiên buna-S. Đem đốt một mẫu cao su thiên nhiên này ta thấy số mol O 2  tác dụng bởi 1,325 lần số mol C O 2  sinh ra. Hỏi tỉ lệ số đôi mắt xích buta-1,3-đien với stiren vào mẫu cao su đặc trên là

A. 3:1

B. 1:3

C. 1:2

D. 2:1


Tiến hành phản nghịch ứng đồng trùng vừa lòng giữa stiren cùng buta - 1,3 - đien, chiếm được polime X. Cứ 2,834 gam X phản ứng đầy đủ với 1,731 gam Br2 vào dung dịch. Tỉ trọng số mắt xích buta - 1,3 - đien và stiren trong X là A. 2 :3 B. 1 : 2. C. 1 : 3. D. 1: 1.

Tiến hành làm phản ứng đồng trùng hòa hợp giữa stiren và buta - 1,3 - đien, thu được polime X. Cứ 2,834 gam X làm phản ứng toàn vẹn với 1,731 gam Br2 trong dung dịch. Tỉ lệ thành phần số đôi mắt xích buta - 1,3 - đien với stiren vào X là

A. 2 :3

B. 1 : 2.

C. 1 : 3.

D.

Xem thêm: Cách Viết Phương Trình Đường Thẳng Lớp 9, Cách Lập Phương Trình Đường Thẳng

1: 1.


Khi triển khai đồng trùng thích hợp buta -1,3 -đien với stiren nhận được một loại polime là cao su buna- S. Đem đốt m gam mẫu cao su này nhận được thể tích nước bởi 0,55 lần thể tích CO2 (các thể tích khí đo ngơi nghỉ cùng điều kiện nhiệt độ cùng áp suất). 52,4 gam mẫu cao su này phản bội ứng được với tối đa bao nhiêu gam H2? A. 32 B. 0,1 C. 0,4 D. 8

Khi triển khai đồng trùng hòa hợp buta -1,3 -đien và stiren chiếm được một một số loại polime là cao su thiên nhiên buna- S. Đem đốt m gam mẫu cao su này nhận được thể tích nước bởi 0,55 lần thể tích CO2 (các thể tích khí đo ngơi nghỉ cùng đk nhiệt độ và áp suất). 52,4 gam mẫu cao su này phản bội ứng được với về tối đa bao nhiêu gam H2?