Dung Dịch X Chứa Các Ion Ca2+ Na+ Hco3-

     

Đặt trong một nửa dd X (left{ eginarraylCa^2 + :a(mol))\Na^ + :b,(mol)\HCO_3^ - :c,,(mol)\Cl^ - :0,05,(mol)endarray ight.)

Xét dd X + NaOH dư chiếm được 2 gam kết tủa, còn khi pư cùng với dd Ca(OH)2 dư đến 3 gam kết tủa

→ chứng tỏ lượng kết tủa 2 gam tính theo số mol của Ca2+ ban đầu.

Lượng kết tủa 3g tính theo số mol của HCO3-

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

CO32- + Ca2+ → CaCO3↓

nCaCO3 = 2 : 100 = 0,02 (mol) → nCa2+ bđ = n­CaCO3 = 0,02 (mol) → a = 0,02

nCaCO3 = 3 : 100 = 0,03 (mol) → nHCO3- bđ = nCaCO3 = 0,03 (mol) → b = 0,03

Bảo toàn điện tích với các chất vào dd X ta có:

(eginarrayl2n_Ca^2 + + 1.n_Na^ + = 1.n_HCO_3^ - + 1.n_Cl^ - \ o 2.0,02 + b = 1.0,03 + 1.0,05\ o b = 0,04,(mol)endarray)

Đun sôi một nửa dd X có phản ứng:

2HCO3- → CO32- + CO2↑ + H2O

0,03 → 0,015 (mol)

Rắn nhận được chứa những ion là: Ca2+: 0,02 (mol); Na+: 0,04 (mol); CO32-:0,015 (mol); Cl-: 0,05 (mol)

→ mrắn = 0,02.40 + 0,04.23 + 0,015.60 + 0,05.35,5 = 4,395 (g)

Vậy đun sôi cục bộ X thu được mrắn = 2×4,395=8,79 (g)

Đáp án C
Bạn đang xem: Dung dịch x chứa các ion ca2+ na+ hco3-

Đáp án C

Cho 50% dd X pư với dd NaOH (dư), thu được 2 gam kết tủa. Cho 50% dd X còn sót lại pư cùng với dd Ca(OH)2 (dư), nhận được 3 gam kết tủa

⇒ Khi công dụng với NaOH; Ca2+ kết tủa không còn với CO32- tạo nên và CO32- còn dư, khi tác dụng với Ca(OH)2 thêm ion Ca2+ thì CO32- có mặt đã được kết tủa hết

TN1: n Ca2+ = nCaCO3 = 0,02 mol

⇒ Trong hỗn hợp X: nCa2+ = 0,02.2 = 0,04

TN2:

n HCO3- = n CO32- = n CaCO3 = 0,03 mol

⇒ Trong dung dịch X: nHCO3- = 0,03.2 =0,06

⇒ nNa+ = 0,1 + 0,06 – 0,04.2 = 0,08

Khi hâm nóng dung dịch X:


2HCO3- → CO32- + H2O + CO2

0,06 0,03 0,03 0,03

⇒ m = mCa2+ + mNa+ + mCl- + mCO32- = 8,79g
Xem thêm: Khối Lượng Riêng Của Đồng Là Bao Nhiêu Từng Loại, Khối Lượng Riêng Của Đồng

Đáp án B

-Cho ½ hỗn hợp X bội phản ứng với dung dịch NaOH dư

HCO3-+ OH- →CO32-+ H2O

Ca2++ CO32- dư →CaCO3

0,02 0,02

- mang đến ½ hỗn hợp X bội nghịch ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư

HCO3-+ OH- →CO32-+ H2O

0,045 0,045

Ca2++ CO32- →CaCO3

0,045 0,045

Dung dịch X bao gồm 0,07 mol Cl-; 0,04 mol Ca2+; 0,09 mol HCO3-; 0,08 mol Na+

Đun sôi hỗn hợp X thì: 2HCO3- → CO32-+ H2O + CO2

0,09 0,045 0,045 0,045

m = (0,07.35,5+0,04.40+ 0,09.61+ 0,08.23-0,045.18-0,045.44) = 8,625 gam


Trang chủ

Sách ID

khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL với ĐH 2023
Xem thêm: Ảnh Lưỡi Gươm Diệt Quỷ Ngầu Mới Nhất, Top 25 Ảnh Thanh Gươm Diệt Quỷ Ngầu Mới Nhất

Dung dịch X chứa các ion: Ca2+, Na+, HCO3- cùng Cl-, trong đó số mol của ion Cl- là 0,1 mol. Cho 50% dung dịch X phản ứng với hỗn hợp NaOH dư thu được 2 gam kết tủa. Cho 1/2 dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 3 gam kết tủa. Hỏi nếu đun sôi đến cạn hỗn hợp X thì thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?

A.

B.

C.

D.


Cặp hóa học nào sau đây chức năng với nhau chế tạo ra sản phẩm đều là hóa học khí?

Phương trình chất hóa học nào viết sai so với phản ứng xảy ra?

Cho 7,65 gam các thành phần hỗn hợp Al với Mg tan hoàn toàn trong 500 ml hỗn hợp HCl 1,04M và H2SO4 0,28M, thu được hỗn hợp X và khí H2. Mang đến 850 ml hỗn hợp NaOH 1M vào X, sau thời điểm các phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được 16,5 gam kết tủa có 2 chất. Mặt khác mang lại từ trường đoản cú dung dịch tất cả hổn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào X cho đến khi thu được lượng kết tủa bự nhất, lọc kết tủa rước nung đến cân nặng không đổi, thu được m gam chất rắn. Quý giá của m gần độc nhất vô nhị với quý hiếm nào sau đây?

Trộn lẫn láo lếu hợp những ion sau:

(I) K+, CO32-, S2- với H+, Cl-, NO3-

(II) Na+, Ba2+, OH- với H+, Cl-, SO42-

(III) NH4+, H+, SO42- cùng với Na+, Ba2+, OH-

(IV) H+, Fe2+, SO42- với Ba2+, K+, OH-

(V) K+, Na+, HSO3- cùng với Ba2+, Ca2+, OH-

(VI) Cu2+, Zn2+, Cl- cùng với K+, Na+, OH-

Trường hợp có thể xảy ra 3 bội nghịch ứng là:

Có 2 dung dịch đựng 2 cation và 2 anion ko trùng nhau trong những ion sau: K+ (0,15 mol), Mg2+ (0,1 mol), NH4+ (0,25 mol), H+ (0,25 mol), Cl- (0,1 mol), SO42- (0,075 mol), NO3- (0,25 mol), CO32- (0,15 mol). Một trong những 2 dung dịch trên chứa những ion nào bên dưới đây?

Cho dãy những ion sau:

(a) H+, Fe3+, NO3-, SO42- (b) Ag+, Na+, NO3-, Cl-

(c) Al3+, NH4+, Br-+, OH- (d) Mg2+, K+, SO42-, PO43-

(e) K+, HPO42-, Na+, OH- (g) Fe2+, Na+, HSO4-, NO3-

(h) Ag+, NH4+, SO42-, I- (i) Mg2+, Na+, SO42-

Số hàng gồm những ion cùng tồn tại trong một dung dịch là:

Các hỗn hợp riêng biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được tấn công số ngẫu nhiên (1), (2), (3), (4), (5). Tiến hành một trong những thí nghiệm, kết quả được ghi lại trong bảng sau: