Giải Sbt Lịch Sử 6

     
Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc sách "Chân trời sáng tạo". american-home.com.vn sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Bạn đang xem: Giải sbt lịch sử 6


 

Câu 1. Em hãy lựa chọn và khoanh tròn vào chữ cái ứng với câu trả lời mà em cho là đúng.

1. Trong tổ chức cai trị, chính sách của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước Âu Lạc là gì?

A. Chia đất nước ta thành các quận, cử quan lại đến cai trị.

B. Chiếm đoạt ruộng đất, bắt dân ta cống nạp sản vật quý, hương liệu, vàng bạc,...

C. Tăng cường thuế khoá và lao dịch nặng nề.

D. Tìm cách xoá bỏ những phong tục tập quán của người Việt.

2. Chính quyền đô hộ phương Bắc đã thi hành chính sách độc quyên về

A. ruộng đất. C. thu thuế.

B. muối, sắt. D. thương nghiệp.

3. Chính quyền đô hộ phương Bắc truyền bá Nho giáo, tư tưởng lễ giáo phong kiến Trung Quốc vào Việt Nam nhằm mục đích gì?

A. Để khai hoá văn minh cho dân tộc ta.

B. Để đào tạo ra tầng lớp người tài, phục vụ cho chính quyền đô hộ.

C. Để phát triển văn hoá Hán trên lãnh thổ nước ta.

D. Để nô dịch và đồng hoá nhân dân ta.

4. Mâu thuân bao trùm trong xã hội nước ta thời Bắc thuộc là

A. mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ.

Xem thêm: Thành Tựu Kiến Trúc Độc Đáo Của Nhà Lý Và Nhà Trần, Lập Bảng?

B. mâu thuẫn giữa nhân dân ta với quý tộc người Việt.

C. mâu thuẫn giữa quý tộc Việt với chính quyền đô hộ.

D. mâu thuẫn giữa nông dân Việt với chính quyền đô hộ.

Trả lời:

1. A 2. B 3. D 4. A

Câu 2. Dựa vào thông tin trong cột A, em hãy đánh dấu (X) vào cột B các chính sách thể hiện chính sách đồng hoá về văn hoá của chính quyền đô hộ phương Bắc đối với nước ta.

AB
Bắt nộp những thứ lâm, thổ sản quý 
Truyền bá nho giáo 
Cướp ruộng đất lập đồn điền 

Đưa người Hán đến ở lẫn với người Việt

 
Bắt nhân dân ta thay đổi phong tục, tạp quán 

Trả lời:

AB
Bắt nộp những thứ lâm, thổ sản quý 
Truyền bá nho giáoX
Cướp ruộng đất lập đồn điền 

Đưa người Hán đến ở lẫn với người Việt

X
Bắt nhân dân ta thay đổi phong tục, tạp quánX

Câu 3. Em hãy điển vào chỗ trống những từ và cụm từ thể hiện chính sách bóc lột kinh tế của chính quyền phong kiến đô hộ phương Bắc đối với nước ta.

*
Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc" width="485" height="257" />

Trả lời:

Chính sách kinh tế:

- Nắm độc quyền về sắt và muối

- Bắt cống nạp sản vật quý, hương liệu, vàng bạc

- Cướp ruộng đất, lập đsiết chặt ách cai trị, đặt thêm thuế, bắt hàng ngày thợ thủ công ở Giao Châu đem về nước

- Tăng cường chế độ thuế khóa và lao dịch nặng nề

Câu 4. Hoàn thành sơ đồ tư duy theo mẫu bên dưới về các chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc đối với Giao Châu – An Nam trong thời Bắc thuộc.

*
Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc" width="485" height="229" />

Trả lời:

Lĩnh vực:

* Kinh tế:

- Chiếm đoạt ruộng đất, lập đồn điền, trại ấp;

- Bắt dân ta cống nạp sản vật quý, thuế khóa nặng nề;

- Độc quyền sắt và muối;

* Chính trị:

- Chia đất nước thành các quận, cử quan lại đến cai trị.

* Văn hóa:

- Thực hiện chính sách đồng hóa dân tộc, đưa người Hán ở lẫn với người Việt.

- Truyền bá nho giáo, tư tưởng lễ giáo phong kiến Trung Quốc vào Việt Nam.

- Dạy chữ Hán cho người Việt (tuy nhiên, số người trọng dụng chỉ là thiểu số).

Câu 5. Dựa vào thông tin ở cột A, em hãy điền vào cột B tên của các chính sách cai trị trong lĩnh vực chính trị, xã hội, văn hoá của chính quyền phong kiến phương Bắc ở nước ta.

Xem thêm: Câu 2: So Sánh Cơ Quan Sinh Dưỡng Của Cây Rêu Và Cây Dương Xỉ

A. Chính sáchB. Lĩnh vực
1. Truyền bá nho giáo 
2. Bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục 
3. Đưa người Hán đến ở lẫn với người Việt 
4. Sáp nhập Âu Lạc thành quận, huyện của Trung Quốc 

Trả lời:

A. Chính sáchB. Lĩnh vực
1. Truyền bá nho giáoVăn hóa
2. Bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tụcVăn hóa
3. Đưa người Hán đến ở lẫn với người ViệtVăn hóa
4. Sáp nhập Âu Lạc thành quận, huyện của Trung QuốcChính trị

Câu 6. Dựa vào mục 1 phần II trong SGK, em hãy vẽ một sơ đồ tư duy theo gợi ý bên dưới để trình bày về tình hình kinh tế của nước ta trong thời Bắc thuộc.

*
Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc" width="485" height="323" />

Trả lời:

*
Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc" width="485" height="402" />