Hai tấm vải dài 125 m

     

Câu vấn đáp được tuyệt đối chứa thông tin đúng đắn và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.

Bạn đang xem: Hai tấm vải dài 125 m


*

Vì $frac12$ tấm vải thứ nhất bằng $frac13$ tấm vải đồ vật hai cần nếu coi tấm vải trước tiên là $2$ phần thì tấm vải thiết bị hai là $3$ phần.

Xem thêm: Cách Tính Giá Trị Nhỏ Nhất Của Biểu Thức, Tìm Giá Trị Nhỏ Nhất, Lớn Nhất Của Biểu Thức

Sơ đồ:

Tấm máy nhất: |-----|-----|

Tấm vật dụng ba: |-----|-----|-----|Tổng số phần đều nhau là: $2+3=5$ (phần)Giá trị 1 phần là: $125:5=25$ (m)Tấm vải thứ nhất dài số m là: $25 imes2=50$ (m)Tấm vải thiết bị hai lâu năm số m là: $25 imes3=75$ (m) Đáp số: Tấm vải vóc 1: $50$ m,

Tấm vải 2: $75$ m


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

*

**

Ta có: $frac12$ tấm 1 = $frac13$ tấm 2

⇒ Tấm vải thứ 1 nhiều năm số m là:

125 : (2 + 3) × 2 = 50 (m)

Tấm vải thứ 2 dài số m là:

125 - 50 = 75 (m)

Đ/s:..............

Xem thêm: Suy Nghĩ Về Chủ Quyền Biển Đảo Việt Nam, Nlxh: Chùm Đề Về Biển Đảo Việt Nam


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Vì12" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">1212tấm vải trước tiên bằng13" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">1313tấm vải sản phẩm công nghệ hai nên nếu coi tấm vải thứ nhất là2" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">22phần thì tấm vải thiết bị hai là3" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">33phần.

Sơ đồ:

Tấm vật dụng nhất: |-----|-----|

Tấm máy ba: |-----|-----|-----|Tổng số phần bằng nhau là:2+3=5" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">2+3=52+3=5(phần)Giá trị 1 phần là: 125:5=25" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">125:5=25125:5=25(m)Tấm vải thứ nhất dài số m là: 25×2=50" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">25×2=5025×2=50(m)Tấm vải sản phẩm công nghệ hai lâu năm số m là: 25×3=75" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">25×3=7525×3=75(m) Đáp số: Tấm vải vóc 1:50" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">5050m,

Tấm vải vóc 2:75" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">7575m