LUYỆN THI IOE TIẾNG ANH LỚP 3 VÒNG 1 ĐẾN VÒNG 35

     

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 cho vòng 35 giúp những em học viên ôn tập, củng cố, tương tự như hệ thống lại loài kiến thức chuẩn bị cho các vòng thi IOE lớp 3 tiếng Anh đạt hiệu quả cao.

Bạn đang xem: Luyện thi ioe tiếng anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35

Mời các em cùng tham khảo nội dung cụ thể dưới đây:

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 4 vòng 1 mang đến vòng 35

Luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 5 vòng 1 cho vòng 35

Bộ đề thi Olympic giờ đồng hồ Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.

Section 2:

1. Alice ....... A cat.

A. You B. He C. She D. Has

2. My ..... Is Jenny.

A. Your B. Name C. Trò chơi D. Name"s

3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- ........, Bob.

A. Nice lớn meet you B. See you later

C. Goodbye D. Good night

4. I ..... Andy

A. Are B. Am C. Is D. You

5. Stand ......, please.

A. Down B. Up C. In D. On

6. You ........ Long

A. Is B. Be C. Are D. Am

7. Goodbye ........

A. Nice lớn meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening

8. ...... Khổng lồ ...... You, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she

9. Sit ......., please.

Xem thêm: Top 5 Bài Văn Mẫu " Tả Mẹ Khi Em Mắc Lỗi, Tả Lại Hình Ảnh Của Mẹ Khi Em Mắc Lỗi

A. Down B. Up C. In D. On

10. ......... Your name?


A. What B. What"s C. How"s D. Why"s

Section 3: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter khổng lồ make a complete sentence or a meaningful

1. EI _ HT

2. My name _ _ Peter

3. TAB _ E

4. SCHOOL - B _ G

5. TH _ EE

6. T _ ank you very much

7. Hi, Alice. I _ _ Tommy

8. TEACH _ R

9. Hello, Mary. How _ _ _ you?

10. Hi. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.

Section 2: The teacher is coming

Put the words or letter in the right order khổng lồ make a complete sentence or a complete words


Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair Matching

Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.

Section 2: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter to lớn make a complete sentence or a meaningful

1. Wh _ t is this?

2. Lis _ en to lớn me, please.

3. Let"s sing a s _ ng.

4. St _ nd up!

5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.

7. Is this a penc _ l?

8. This is _ doll.

9. _ ice lớn meet you.

Xem thêm: Xác Định Giao Của 2 Tập Hợp Số, Lý Thuyết Và Bài Tập Các Tập Hợp Số Lớp 10

10. No, it is n _ t.

Section 3: Safe Driving


Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper


Section 2: Find the honey

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

Tải file Doc hoặc PDF để tìm hiểu thêm nội dung chi tiết Luyện thi IOE giờ Anh lớp 3