Mẹo làm bài tập trọng âm tiếng anh lớp 7

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng vừa lòng Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ dàng nắm bắt và bài tập tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit giúp học sinh học xuất sắc môn giờ Anh lớp 7 hơn. Để thiết lập tài liệu bài xích tập tiếng Anh lớp 7 về, bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Mẹo làm bài tập trọng âm tiếng anh lớp 7

Mục lục bài xích tập tiếng Anh 7

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập tiếng Anh lớp 7 học tập kì 1 có đáp án

Unit 1: My hobbies

Unit 2: Health

Đề kiểm soát 15 phút tiếng Anh 7 học kì 1 gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Community service

Đề đánh giá 1 máu Tiếng Anh 7 học kì 1 gồm đáp án

Unit 4: Music and arts

Đề bình chọn 15 phút giờ Anh 7 học kì 1 bao gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Vietnamese food & drink

Unit 6: The first university in Viet Nam

Đề thi giờ Anh lớp 7 học kì 1 bao gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập giờ Anh lớp 7 học tập kì 2 có đáp án

Unit 7: Traffic

Unit 8: Films

Đề khám nghiệm 15 phút giờ Anh 7 học kì 2 bao gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Festivals around the world

Đề kiểm tra 1 ngày tiết Tiếng Anh 7 học kì 2 có đáp án

Unit 10: Sources of energy

Đề kiểm soát 15 phút tiếng Anh 7 học kì 2 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Travelling in the future

Unit 12: An overcrowded world

Đề thi giờ Anh lớp 7 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 7 Unit 1

A. Phonetics & Speaking

Chọn từ có phần gạch ốp chân được vạc âm khác.

Question 1. A. BirthdayB. EarlyC. LearnD. Heart


Quảng cáo

Question 1: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C vạc âm là /ɜː/. Đáp án D phân phát âm là /ɑː/

Question 2: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ə/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ɔː/. Đáp án B, C, D vạc âm là /ɜː/

Question 4: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A vạc âm là /ə/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɔ/

Question 5: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D vạc âm là /ɜː/. Đáp án B phát âm là /ə/

Question 6: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ɜː/. Đáp án B, C, D phạt âm là /ɔ/

Question 7: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ɪə/

Question 8: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phân phát âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ʌ/

Question 9: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D vạc âm là /ɜː/. Đáp án B phạt âm là /ɔ/

Question 10: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /e/. Đáp án C phát âm là /ɜː/

Question 11: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C vạc âm là /ɜː/. Đáp án D phát âm là /ʌ/

Question 12: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phân phát âm là /i/. Đáp án B vạc âm là /aɪ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D vạc âm là /e/. Đáp án A phát âm là /ɜː/

Question 14: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án A phạt âm là /i/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɜː/. Đáp án D phát âm là /ə/


Quảng cáo

B. Vocabulary and Grammar

Question 1. I usually ______ to lớn school by bus.

A. GoB. Goes

C. Going D. Gone

Question 2. Tom always _____ breakfast before going to work.

A. HaveB. Had

C. HasD. Is having

Question 3. My English teacher _____ Mr Tuan Anh.

A. AreB. Were

C. Have beenD. Is

Question 4. Our lesson _____ at 7.30 a.m every morning.

A. BeginsB. Beginning

C. BeganD. Begin

Question 5. I think Mary ____ a job.

A. HaveB. Will has

C. Will haveD. Had

Question 6. I feel tired. Therefore, I ______ khổng lồ school.

A. Will goB. Won’t go

C. GoesD. Go

Question 7. Chelsea _____ next Sunday.

A. Will winB. Wins

C. Will wonD. Won

Question 8. I am very fond of _______.

A. CookingB. Cook

C. CooksD. To cook

Question 9. bởi vì you lượt thích ________? – No, I don’t.

A. Go camping

B. Lớn go camping

C. Go to camping

D. Going camping

Question 10. My sister’s hobby is ________ outdoor activities.

A. DoB. Does

C. DoingD. Done

Question 11. When I have không tính phí time, I usually ______.A. Listen to music

B. Listening music

C. Listen music

D. Listening khổng lồ music

Question 12. My dad likes _______ his bike to work.A. RidingB. Ride

C. RidesD. Ridees

Question 13. They hate ______ noodles. They prefer rice.

A. EatB. To eat

C. EatingD. Eats

Question 14. After breakfast, I & my friend ____ khổng lồ the park every Sunday.

A. GoB. Goes

C. WentD. Is going

Question 15. I hope everything _____ fine.

A. WillB. Won’t

C. Will beD. Won’t are

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Giải thích: Thì lúc này đơn (dấu hiệu: usually), nhà ngữ (I) là ngôi I.

Dịch: Tôi hay xuyên đi học bằng xe buýt.

Question 2. Đáp án C

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: always), công ty ngữ (Tom) là ngôi III số ít phải cần tạo thành “has”.

Dịch: Tom luôn luôn luôn nạp năng lượng sáng trước lúc đi làm.

Question 3. Đáp án D

Giải thích: Thì lúc này đơn diễn tả sự thiệt hiển nhiên, nhà ngữ là ngôi III số ít nên tobe là “is”.

Dịch: cô giáo tiếng Anh của tôi là thầy Tuấn Anh.

Question 4. Đáp án A

Giải thích: Thì bây giờ đơn (dấu hiệu: every morning), công ty ngữ là ngôi III số ít phải cần tạo thành “begins”

Dịch: Tiết học của bọn chúng tôi bắt đầu lúc 7h30 từng sáng.

Question 5. Đáp án C

Giải thích: think + thì tương lai đối chọi (nghĩ điều gì sẽ xẩy ra trong tương lai)

Dịch: Tôi suy nghĩ Mảy sẽ kiếm được một công việc.

Question 6. Đáp án B

Giải thích: Thì tương lai đơn

Dịch: Tôi cảm giác mệt mỏi. Vì vậy, tôi sẽ không còn tới trường.

Question 7. Đáp án A

Giải thích: thì tương lai đối kháng (dấu hiệu: next Sunday)

Dịch: Chelsea sẽ chiến hạ vào nhà nhật tới.

Question 8. Đáp án A

Giải thích: fond of + N/Ving (thích gì/ thích có tác dụng gì)

Dịch: Tôi rất thích nấu bếp nướng.

Question 9. Đáp án D

Giải thích: like + Ving/N (thích làm cho gì/ thích gì); nhiều từ “go camping: gặm trại”

Dịch: bạn có thích cắm trại không? – Tôi không thích.

Question 10. Đáp án C

Giải thích: địa điểm này cần áp dụng danh tự hoặc Ving.

Dịch: sở trường của chị tôi là thâm nhập các chuyển động ngoài trời.

Question 11. Đáp án A

Giải thích: thì lúc này đơn (dấu hiệu: usually)

Dịch: khi tôi có thời gian rảnh, tôi thường nghe nhạc.

Question 12. Đáp án A

Giải thích: lượt thích + Ving/N (thích có tác dụng gì/ yêu thích gì)

Dịch: ba tôi thích sút xe đi làm.

Question 13. Đáp án C

Giải thích: hate + Ving (ghét làm cho gì)

Dịch: họ ghét ăn mì. Họ thích cơm hơn.

Question 14. Đáp án A

Giải thích: thì lúc này đơn (dấu hiệu: every Sunday); công ty ngữ (I và my friend) số nhiều phải động từ thiết yếu không phải chia.

Dịch: Sau bữa sáng, tôi và các bạn tôi hay đến khu vui chơi công viên mỗi chủ nhật.

Question 15. Đáp án C

Giải thích: hope + khổng lồ V hoặc hope + mệnh đề (tương lai đơn). Đằng sau là tính từ bỏ fine phải ta buộc phải “will be”

Dịch: Tôi hy vọng mọi thiết bị sẽ xuất sắc đẹp.


C. Reading

Exercise 1.

Every weekend is important to lớn the Garcia family. During the week they don’t have very much time together, but they spend a lot of time together on the weekend.

Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the ngân hàng during the week, but she doesn’t work there on the weekend. Jennifer and Jonathan Garcia go lớn school during the week, but they don’t go khổng lồ school on the weekend. & the Garcias’ dog, Max, stays trang chủ alone during the week, but he doesn’t stay trang chủ alone on the weekend.

On Saturday & Sunday the Garcias spend time together. On Saturday morning they clean house together. On Saturday afternoon they work in the garden together. And on Saturday evening they watch videos together. On Sunday morning they go khổng lồ church together. On Sunday afternoon they have a big dinner together. Và on Sunday evening they play their musical instruments together.

As you can see, every weekend is special khổng lồ the Garcia. It’s their only time together as a family.

Question 1. Mr. Garcia works at the _______.

A. Post officeB. Bank

C. FactoryD. Book store

Question 2. Mr. & Mrs. Garcia don’t work on _________.

A. SaturdayB. Sunday

C. FridayD. The weekend

Question 3. During the week Jennifer _________.

A. Goes khổng lồ school.

B. Plays card.

C. Goes to the library

D. Plays the piano.

Question 4. On Saturday morning they ________ together.

A. Play footballB. Go out

C. Clean houseD. Go shopping

Question 5. Who stays trang chủ alone during the week?

A. JenniferB. Garcia

C. MaxD. All of them

Question 6. When vị the Garcias work in the garden?

A. Saturday afternoon

B. Sunday morning

C. Saturday morning

D. Sunday afternoon

Question 7. On Sunday evening they play ________ together.

A. Card

B. Tennis

C. Musical instruments

D. Piano

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Thông tin nghỉ ngơi câu thứ nhất đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm ở 2 câu đầu của đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the bank during the week, but she doesn’t work there on the weekend.

Question 3. Đáp án A

Thông tin nằm tại dòng 3 đoạn 2: Jennifer và Jonathan Garcia go to school during the week.

Question 4. Đáp án C

Thông tin nằm ở câu 2 đoạn 3: On Saturday morning they clean house together.

Question 5. Đáp án C

Thông tin nằm tại câu cuối đoạn 2: và the Garcias’ dog, Max, stays home alone during the week.

Question 6. Đáp án A

Thông tin nằm ở chỗ cuối: On Saturday afternoon they work in the garden together.

Question 7. Đáp án C

Thông tin nằm ở vị trí câu cuối đoạn 3: and on Sunday evening they play their musical instruments together.


Exercise 2.

Two students were asked about their hobbies và here is what they said.

Lien: Cooking is my favorite hobby. My grandmother taught me how to lớn cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting & meaningful. I really love trying new food và cooking for my family. The feeling of making my family happy with my food is amazing. I often collect recipes from my mother và my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook. I hope I will become a good chef và have my own cookery book in the future.

Cuong: I have an unusual hobby: carving eggshells. I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan. It"s amazing that something as fragile as an empty eggshell can be made into such a beautiful piece of art. I was so amazed that I learned how to lớn carve them myself from the internet. I find carving eggshells a little difficult but so interesting và useful. The feeling of accomplishment when I finish a piece is absolutely awesome. This hobby also helps me be more patient và careful.

Question 1. When did Lien start her hobby?

A. 8 years ago

B. At the age of 8

C. In grade 8

D. One year ago

Question 2. What does Lien think about cooking?

A. She thinks it"s a waste of time.

B. She finds it interesting.

C. She finds it meaningful.

D. Both B và C are correct.

Question 3. What does the word "them" in paragraph 1 refer to?

A. Lien

B. Lien"s mother & grandmother

C. Recipes

D. Lien"s dishes

Question 4. Where does Lien get recipes from?

A. From her mother

B. From her grandmother

C. From the internet

D. All are correct.

Question 5. What does Lien do with the recipes she collected?

A. She keeps them in a notebook.

B. She shares them with her mother và grandmother.

C. She posts them on the internet.

D. All are correct.

Question 6. What is True about Cuong?

A. He started carving eggshells when he was 4.

B. His dad went to japan 4 years ago.

C. He got a carved egg from his friend in Japan.

D. None are correct.

Xem thêm: 40 Bài Tập Lập Trình Hợp Ngữ Có Đáp Án, (Pdf) Bai Tap Mon Lap Trinh Hop Ngu

Question 7. Where does Cuong learn lớn carve from?

A. From his father

B. From the internet

C. From a Japanes

D. None are correct.

Question 8. What does Cuong think about his hobby?

A. He finds it interesting.

B. He thinks it"s difficult.

C. He finds it useful.

D. All are correct.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Thông tin nằm tại đoạn đầu: My grandmother taught me how lớn cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby.

Dịch: Bà tôi vẫn dạy tôi biện pháp nấu nướng khi tôi lên tám tuổi. Gia đình tôi hết sức thích điều đó và đó là khi tôi bắt đầu sở yêu thích của mình.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm ở đoạn 1: Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting & meaningful.

Dịch: đa số người nói việc nấu nướng là tốn thời gian nhưng tôi thấy sở thích này vô cùng thú vị cùng ý nghĩa.

Question 3. Đáp án C

Thông tin tại vị trí 1: Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook.

Dịch: Thỉnh phảng phất tôi cũng tìm các công thức bên trên internet. Sau đó tôi viết chúng vào vở.

Question 4. Đáp án D

Thông tin ở chỗ 1: I often collect recipes from my mother và my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet.

Dịch: Tôi thường lấy bí quyết từ bà bầu tôi với từ bà tôi. Thỉnh phảng phất tôi cũng tìm những công thức trên internet.

Question 5. Đáp án A

Thông tin nghỉ ngơi cuối đoạn 1: Then I write them in a notebook.

Dịch: kế tiếp tôi viết chúng vào vở.

Question 6. Đáp án D

Thông tin nằm tại đầu đoạn 2: I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan.

Dịch: Tôi bước đầu sở ưng ý này 4 năm trước, sau thời điểm nhận được một quả trứng tự khắc từ ba tối khi ông ấy về từ bỏ Nhật Bản.

Question 7. Đáp án B

Thông tin ở mẫu 4 đoạn 2: I learned how lớn carve them myself from the internet.

Dịch: Tôi đang tự học cách khắc chúng từ internet.

Question 8. Đáp án D

Thông tin nằm ở giữa đoạn 2: I find carving eggshells a little difficult but so interesting và useful.

Dịch: Tôi thấy câu hỏi khắc trứng thì hơi nặng nề nhưng nó rất thú vị và bao gồm ích.


D. Writing

Dùng từ lưu ý để viết thành câu trả chỉnh. Lựa chọn đáp án đúng mực nhất.

Question 1. Nga/ my/ younger sister.

A. Nga is my younger sister.

B. Nga are my younger sister.

C. Nga my younger sister.

D. Nga am my younger sister.

Question 2. She/ enjoy/ read/ books.

A. She enjoys khổng lồ read books.

B. She enjoy reading books.

C. She enjoys reading books.

D. She enjoy khổng lồ read books.

Question 3. She/ start/ the hobby/ when/ she/ 6.

A. She started the hobby when she was 6.

B. She starts the hobby when she will be 6.

C. She started the hobby when she was 6.

D. She starts the hobby when she 6.

Question 4. Our brother/ share/ the hobby/ her.

A. Our brother tóm tắt the hobby lớn her.

B. Our brother shares the hobby khổng lồ her.

C. Our brother cốt truyện the hobby with her.

D. Our brother shares the hobby with her.

Question 5. Both/ them/ spend/ all/ pocket money/ buy/ books.

A. Both of them spends all pocket money to lớn buy books.

B. Both of them spends all pocket money buying books.

C. Both of them spend all pocket money to buy books.

D. Both of them spend all pocket money buying books.

Question 6. Nga/ often/ read/ book/ before/ bed.

A. Nga often reads a book before going lớn bed.

B. Nga often read a book before going khổng lồ bed.

C. Nga reads a often book before going lớn bed.

D. Nga often read book before going to lớn bed.

Question 7. She/ sometimes/ library/ borrow/ books.

A. She sometimes go to library khổng lồ borrrow books.

B. She sometimes goes to lớn library to lớn borrow books.

C. She is sometimes go to library khổng lồ borrow books.

D. She goes to sometimes library to lớn borrow books.

Question 8. She/ think/ read books/ interesting/ useful.

A. She think reading books is interesting và useful.

B. She think read books is interesting and useful.

C. She thinks reading books is interesting & useful.

D. She think reads books is interesting và useful.

Question 9. It/ develop/ her imagination/ widen/ her knowledge.

A. It develops her imagination and widen her knowledge.

B. It develop her imagination & widen her knowledge.

C. It develops her imagination and widens her knowledge.

D. It develop her imagination & widens her knowledge.

Question 10. She/ hope/ have/ her/ own/ book/ future.

A. She hopes she will has her own book in the future.

B. She hopes she will have her own book in the future.

C. She hope she will have her own book in the future.

D. She hopes she will has her own book in a future.

Question 11. They/ often/ go/ park.

A. They often go to park.

B. They often goes khổng lồ park.

C. They are often go khổng lồ park.

D. They go khổng lồ park oftenly.

Question 12. How/ your father go/ work?

A. How vì chưng your father go lớn work?

B. How does your father goes to work?

C. How bởi your father goes lớn work?

D. How does your father go khổng lồ work?

Question 13. My parents usually watch TV in the evening.

A. My parents never watch TV.

B. In the evening, my dad và my mom usually watch TV.

C. In the evening, my mom & my dad clean our house.

D. My parents always watch TV in the evening.

Question 14. I enjoy going camping with my family.

A. I don’t lượt thích going camping with my family.

B. I usually go camping with my friends.

C. I am fond of going camping with my family.

D. I don’t want to go camping.

Question 15. I hope I will live abroad in the future.

A. I wish I would live abroad in the future.

B. I don’t want to live abroad in the future.

C. I want living abroad in the future.

D. I lived abroad when I was small.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Câu nói lên thực sự hiển nhiên. Đáp án B, C, D không đúng ngữ pháp (sai tobe).

Dịch: Nga là em gái của tôi.

Question 2.

Xem thêm: Lý Thuyết Lịch Sử 10 Bài 10, Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 10

Đáp án C

Cấu trúc: enjoy + Ving/N ( thích làm gì/ ham mê gì). Câu này dùng bây giờ đơn vì biểu đạt sự thật.