GIẢI LOOKING BACK

     

Tiếng Anh lớp 9 new Unit 2 Looking Back trang 24-25

Loạt bài soạn, giải bài tập giờ Anh lớp 9 new Unit 2 Looking Back để giúp Giáo viên, phụ huynh có thêm tài liệu để hướng dẫn các em học viên lớp 9 dễ dàng sẵn sàng bài để học xuất sắc môn giờ Anh lớp 9.

Bạn đang xem: Giải looking back

*

Unit 2 lớp 9: Looking back (phần 1 → 6 trang 24-25 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới)

1. Complete the word webs with nouns & adjectives connected with the city. (Hoàn thành mạng từ bỏ với các danh từ và tính từ liên quan tới thành phố.)

Nouns: skyscraper, dweller, index, asset, metro, traffic jam, urban sprawl, shopping mall, gallery, cinema, recreational facilities.

Adjectives: cosmopolitan, metropolitan, multicultural, urban, downtown, populous, livable, modern, polluted.

2. Put one word from the box in each gap. (Điền 1 từ trong bảng vào nơi trống.)

1. Fascinating2. Noisy3. Full4. Crowded
5. Urban6. Fabulous7. Bored

3. Complete each sentence with the word given, using comparison. ... (Hoàn thành câu với rất nhiều từ sẽ cho, sử dụng kết cấu so sánh.)

1. as interesting as.

2. the fastest.

3. the shortest.

4. less entertaining.

5.

Xem thêm: Cách Viết Một Đoạn Mở Bài Kiểu Gián Tiếp Tả Cảnh Thiên Nhiên Ở Địa Phương Em

more carefully.

4. Complete each space with a phrasal verb from the list. ... (Hoàn thành khu vực trống với những cụm động từ trong danh sách.)

1. Turned down2. Going on3. Get over4. Cheered up5. Turn back6. Found out

5. Rewrite each sentence so that it has a similar meaning và ... (Viết lại câu sao để cho nghĩa không biến đổi và bao gồm sử dụng những từ in hoa)

1. Turn off the lights when you leave the classroom.

2. Mai grew up in a small town in the south.

3. Kathy looked for the restaurant on her di động phone.

4. My grandmother has got over her operation.

5. We are looking forward khổng lồ seeing you again.

6.

Xem thêm: Những Thứ Di Chuyển Rất Chậm Nhất Hành Tinh, 10 Loài Vật Di Chuyển Chậm Nhất Hành Tinh

Work in two teams. The first team gives the name of a city or town in Viet Nam. ... (Làm việc theo 2 nhóm. Nhóm thứ nhất đưa ra tên của 1 tp hay thị trấn. Nhóm sót lại nói bất cứ một điểm du lịch tự nhiên hoặc nhân tạo danh tiếng và ngược lại. Nhóm có nhiều hơn là team thắng.)

CityFamous attractions
Bac NinhDam pagoda, Phat Tich pagoda, Eight Kings of Ly empire Temple,…
Ha NoiNgoc Son temple, Ha Noi museum, Hoan Kiem lake,…
Hoa BinhKim Boi hot spring, Mai Chau valley
Lam DongXuan Huong lake, Gougah waterfall