Một cửa hàng bán gạo ngày đầu bán được 9 8 tạ gạo

     
*Bạn đang xem: Một cửa hàng bán gạo ngày đầu bán được 9 8 tạ gạo

Một siêu thị bán gạo,ngày đầu bán được 9,8 tạ gạo.Bốn ngày sau,mỗi ngày bán tốt 8,2 tạ gạo. Hỏi trung bình từng ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo

Ai nhanh tay mình tick cho nha


*

một cửa hàng bán gạo ngày đầu bán được 9,8 tạ gạo tứ ngày sau mỗi ngày bán được 8,2 tạ gạo hỏi trung bình từng ngày siêu thị bán được bao nhiêu kg gạo


*

Giải

Trong năm ngày cửa hàng bán được số tạ gạo là:

9,8+4×8,2=42,6 (tạ)

Trung bình mỗi ngày bán được số tạ gạo là:

42,6 : 5 = 8,52 (tạ)

Đổi: 8,52 tạ = 852 kg

 Đáp số: 852 kg gạo.


4 ngày sau bán được số tạ gạo là :

8,2 x 4 = 32,8 ( tạ )

Trung bình mỗi ngày shop đó bán được số tạ gạo là :

( 9,8 + 32,8 ) : ( 1 + 4 ) = 8,52 ( tạ )

Đáp số : 8,52 tạ gạo

#Học tốt#


trong năm ngày siêu thị bán được số gạo là:

9,4+4x8,2=42,6(tạ)

trung bình từng ngày bán được số gạo là:

42,6:5=8,52 (tạ)

8,52 tạ = 852 (kg)

đáp số 852 kg


một cửa hàng bán gạo, ngày đầu bán tốt 9,8 tạ gạo, từng ngày bán được 8,2 tạ gạo. Hỏi trung bình hằng ngày của hàng bán được bao nhiêu kg gạo?


Một cửa hàng bán gạo, ngày đầu bán được 9,8 tạ gạo. Tứ ngày sau, hàng ngày bán được 8,2 tạ gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày shop bán được từng nào ki- lô- gam gạo?


Bài 3: Một siêu thị bán gạo, ngày đầu bán tốt 9,8 tạ gạo. Tư ngày sau, hằng ngày bán được 8,2 tạ gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày siêu thị bán được từng nào ki- lô- gam gạo?


Bốn ngày sau, bán được toàn bộ số tạ gạo là: 8,2×4=32,88,2×4=32,8 (tạ)Trung bình từng ngày shop bán được số tạ gạo là: (9,8+32,8):5=8,52(9,8+32,8):5=8,52 (tạ)Đổi 8,528,52 tạ=852852 kg Đáp số: 852kg gạo

Bốn ngày sau, cung cấp được toàn bộ số tạ gạo là:

8,2×4=32,8" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">8,2×4=32,88,2×4=32,8 (tạ)

Trung bình từng ngày shop bán được số tạ gạo là:

(9,8+32,8):5=8,52" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">(9,8+32,8):5=8,52(9,8+32,8):5=8,52 (tạ)

Đổi 8,52" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">8,528,52 tạ=852" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">852852 kg

Đáp số: 852kg gạo
Xem thêm: Choose The Word Which Is Stressed Differently From The Rest, 1 Choose The Word Which Is Stressed

Một siêu thị bán gạo ,ngày đầu bán tốt 9,8 tạ gạo . Tư ngày sau ,mỗi ngày bán tốt 8,2 tạ gạo .Hỏi trung bình từng ngày cửa hàng bán được từng nào ki - lô - gam gạo ?


Trung binh cua hang do ban duoc so gao la :

(9,8 + 8,2 x 4) :5 = 8,52(ta)

Doi 8,52 ta =852 kg

Dap so : 852 kg


một siêu thị bán gạo ,ba ngày đầu ,mỗi ngày bán tốt 45 tạ gạo .Trong năm ngày sau hàng ngày bán được 53 tạ gạo .Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bạn được bao nhiêu tấn gạo ?

ai sớm nhất minh tích cho


Ba ngày đầu cung cấp được:

45 x 3 = 135 (tạ)

Năm ngày sau phân phối được:

53 x 5 = 265 (tạ)

Trung bình mỗi ngày bán được:

(135 + 265) : (5 + 3) = 50 (tạ)

Đ/S: 50 tạ


Ba ngày đầu bán là : 

45 x 3 = 135 ( ta gao ) 

Năm ngày tiếp theo ban là :

53 x 5 = 265 ( ta gao ) 

Trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán tốt là : 

(135 + 265 ) : 8 = 50 ( ta gao ) 

Đổi : 50 tạ = 5 tấn 

ĐS : 5t gạo . 

Nhớ k cho milk nha ^_^


Tổng số gạo của 3 ngày đầu là :

45 x 3 = 135 ( tạ )

Tổng số gạo của 5 bữa sau là :

53 x 5 = 265 ( tạ ) 

Tổng số gạo 8 ngày đầu là :

265 + 135 = 400 ( tạ )

Trung bình số gạo là :

400 : 8 = 50 ( tạ )

50 tạ = 5 tấn 

đáp số : 5 tấn

mình vẫn âm điểm 


Một cửa hàng trong 2 ngày đầu bán tốt 250 tạgạo, vào 3 ngày sau hằng ngày bán được 125 tạ gạo. Hỏi trung bình từng ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu tạ gạo?


Một cửa hàng, bố ngày đầu bán được 25,8 tạ gạo, 2 ngày sau bán được 29,2 tạ gạo. Hỏi trung bình từng ngày cửa hàng đó bán được từng nào tạ gạo


Ba ngày đầu và hai ngày sau shop bán được số tạ là :

25,8 + 29,2 = 55 ( tạ )

Tổng số ngày bán được là :

2 + 3 = 5 ( ngày )

Trung bình cộng mỗi ngày siêu thị bán được là :

55 : 5 = 11 ( tạ )

Đáp số : 11 tạ gạo


Ngày thu 3 cùng ngày thứ hai ban là:

25.8+29.2=55(ta)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán là:

55:5=11(ta)

Đáp số :11 tạ gạo


Một cửa hàng ngày đầu bán tốt 4,46yến gạo. Ngày đồ vật hai bán được 53,5kg gạo, bởi thế là bán thấp hơn ngày thứ tía là 1,04 tạ gạo. Hỏi trung bình hàng ngày bán được từng nào ki – lô – gam gạo?Trả lời: Trung bình mỗi ngày shop đó bán được kg
Xem thêm: Skills 2 Unit 5 Lớp 9 Skills 2, Unit 5 Lớp 9 Skills 2

Đổi 4,46 yến gạo=44,6 kg gạo

1,04 tạ gạo = 104 kg gạo

Ngày đồ vật 3 shop đó buôn bán được:

53,5+104=157,5 ( kg gạo)

Như vậy trung bình từng ngày cửa hàng đó bán được:

(157,5+44,6+53,5):3=85,2 ( kg gạo)