Một Đội Công Nhân Sửa Một Đoạn Đường Trong 3 Ngày

     
*

Chọn lớp Tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
Chọn môn Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Một đội công nhân sửa một đoạn đường trong 3 ngày. Ngày 1 đội sửa được 2/5 quãng đường, ngày 2 đội sửa được 2/5 quãng đường. Ngày 3 đội sửa nốt 210mđường còn lại. Hỏi:

a) Đoạn đường mà đội đó sửa trong 3 ngày dài bao nhiêu?

b) Đoạn đường sửa trong ngày thứ 3 bằng bao nhiêu phần trăm đoạn đường sửa trong 2 ngày đầu?


*

*

a) Phân số chỉ số phần đội sửa ngày 3 là :

1 - 2/5 - 2/5 = 1/5 ( quãng đường )

Đoạn đường mà đội sửa ba ngày là :

210 : 1/5 = 1050 ( m đường )

b ) Ngày1 sửa được :

1050 x 2/5 = 420 ( m đường )

Ngày hai sửa được :

1050 x 2/5 = 420 ( m đường )

Cả hai ngày đầu sửa được :

420 + 420 = 840 ( m đường )

Đoạn đường 3 ngày sửa so với đoạn đường 2 ngày sử là :

1050 : 840 = 1,25 = 125%


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Một đội công nhân sửa một đoạn đường trong 3 ngày. Ngày thứ nhất sửa được 2/5 đoạn đường , ngày hai đội sửa được 2/5 đoạn đường . Ngày thứ ba đội làm nốt 210m đường còn lại . Hỏi :a)Đoạn đường mà đội đó sửa trong 3 ngày dài bao nhiêu ?

b) Đoạn đường sửa trong ngày thứ 3 bằng bao nhiêu phần trăm đoạn đường sửa trong 2 ngày đầu


a) Phân số chỉ số phần đội sửa ngày 3 là :

1 - 2/5 - 2/5 = 1/5 ( quãng đường )

Đoạn đường mà đội sửa ba ngày là :

210 : 1/5 = 1050 ( m đường )

b ) Ngày1 sửa được :

1050 x 2/5 = 420 ( m đường )

Ngày hai sửa được :

1050 x 2/5 = 420 ( m đường )

Cả hai ngày đầu sửa được :

420 + 420 = 840 ( m đường )

Đoạn đường 3 ngày sửa so với đoạn đường 2 ngày sử là :

1050 : 840 = 1,25 = 125%


a) Phân số chỉ số phần đội sửa ngày 3 là :

1 - 2/5 - 2/5 = 1/5 ( quãng đường )

Đoạn đường mà đội sửa ba ngày là :

210 : 1/5 = 1050 ( m đường )

b ) Ngày1 sửa được :

1050 x 2/5 = 420 ( m đường )

Ngày hai sửa được :

1050 x 2/5 = 420 ( m đường )

Cả hai ngày đầu sửa được :

420 + 420 = 840 ( m đường )

Đoạn đường 3 ngày sửa so với đoạn đường 2 ngày sử là :

1050 : 840 = 1,25 = 125%


Một đội công nhân sửa một đoạn đường trong ba ngày. Ngày một đội sửa được 2/5 đoạn đường, ngày hi đội công nhân sửa được 2/5 đoạn đường. Ngày thứ ba đội làm nốt 210m đường còn lại. Hỏi:

a) Đoạn đường mà đội đó sửa trong ba ngày dài bao nhiêu?

b) Đoạn đường sửa trong ngày thứ ba bằng bao nhiêu phần trăm đoạn đường sửa trong hai ngày đầu?


a) Ngày 3 đôi CN sửa đc\(1-\frac{2}{5}-\frac{2}{5}=\frac{1}{5}\)đoạn đường

Đoạn đường sửa trong 3 ngày là:\(210:\frac{1}{5}=1050\)m

b) Đoạn đường sửa ngày 1 và 2là:\(1050-210=840\)m

Tỉ lệ phần trăm đoạn đường ngày 3 so với 2 ngày đầu là:\(\left(210:840\right).100\%=25\%\)


một đội công nhân sửa đường trong 3 ngày, ngày 1 sửa được 2/5 đoạn đường, ngày 2 sửa được 2/5 đoạn đường ngày 3 làm nốt 210m đường còn lại. hỏi:

a/ đoạn đường mà đội đó sửa trong 3 ngày

b/ đoạn đường mà đội sứa trong ngày thứ 3 bằng bao nhiu phần trăm đoạn đường sửa trong 2 ngày trước


b) Ngày thứ 3 sửa được :

\(1-\left(\frac{2}{5}+\frac{2}{5}\right)=\frac{1}{5}\)( đoạn đường )

a) Đoạnđường đội đó sửa trong 3 ngày là :

210 :\(\frac{1}{5}\)= 1050 ( m )

Đáp số : a) 1050 m

b)\(\frac{1}{5}\)đoạn đường


NGÀY THỨ 3 SỮAĐƯỢC LÀ

\(1-\left(\frac{2}{5}+\frac{2}{5}\right)=\frac{1}{5}\left(\text{đ}o\text{ạn}\right)-\text{đ}\text{ư}\text{ờng}\)

ĐOẠNĐƯỜNGĐỘIĐÓ SỮA TRONG 3 NGÀY LÀ

\(210:\frac{1}{5}=1050\left(M\right)\)

ĐÁP SỐ.......................

Bạn đang xem: Một đội công nhân sửa một đoạn đường trong 3 ngày


Một đội công nhân sửamột đoạnđường trong 3 ngày. Ngày một, đội đó sửa được 2/5 quãng đường;ngày hai, đội đó sửađược 25% đoạn đường; ngày thứ ba, đội đó làm nốt 210 m còn lại. Hỏi:a) Đoạn đường mà đội dó sửa trong cả 3 ngày dài bao nhêu m ?b) Đoạn đường sửa trong ngày thứ ba bằng bao nhiêu % đoạn đường sửa trong ngày...

Một đội công nhân sửamột đoạnđường trong 3 ngày. Ngày một, đội đó sửa được 2/5 quãng đường;ngày hai, đội đó sửađược 25% đoạn đường; ngày thứ ba, đội đó làm nốt 210 m còn lại. Hỏi:

a) Đoạn đường mà đội dó sửa trong cả 3 ngày dài bao nhêu m ?

b) Đoạn đường sửa trong ngày thứ ba bằng bao nhiêu % đoạn đường sửa trong ngày đầu?


25 % = 1/4

210 m tươngứng : 1 - 2/5 - 1/4 = 7/20

a ) 3 ngàysửa là : 210 : 7 x 20 = 600 ( m )

b ) Ngàyđầu sửa là : 600 : 5 x 2 = 240 ( m )

Bằng số % là : 210 : 240 x 100 = 87,5 %

Đ/s : a ) 600 m ; b ) 87,5 %

Mình nhanh nhất,ủng hộ nhé mina ~~~ !


Một đội công nhân sửa một đoạn đường trong ba ngày. Ngày một đội sửa được 2/5 đoạn đường,ngày hai đội sửa được 2/5 đoạn đường. Ngày thứ ba đội làm nốt 210 m đường còn lại. Hỏi:a) Đoạn đường mà đội đó sửa trong ba ngày dài bao nhiêu?b) Đoạn đường sửa trong ngày thứ ba bằng bao nhiêu phần trăm đoạn đường sửa trong hai...

Một đội công nhân sửa một đoạn đường trong ba ngày. Ngày một đội sửa được 2/5 đoạn đường,ngày hai đội sửa được 2/5 đoạn đường. Ngày thứ ba đội làm nốt 210 m đường còn lại. Hỏi:a) Đoạn đường mà đội đó sửa trong ba ngày dài bao nhiêu?b) Đoạn đường sửa trong ngày thứ ba bằng bao nhiêu phần trăm đoạn đường sửa trong hai ngàyđầu?


a) 210 m đường còn lại ứng với :

1 - 2/5 - 2/5 = 1/5 ( quãng đường )

Quàng đường đội công nhân đó sửa dài :

210 : 1/5 = 1050 ( m đường )

b) Đoạn đường hai ngày đầu sửa được là :

1050 - 210 = 840 ( m đường )

Đoạn đường đội công nhân sửa trong ngày thứ ba bằng :

210 : 840 = 0,25 = 25% số m đường hai ngày đầu đào được

Đáp số : .............

Xem thêm: Star - Trung Bình Cộng Của 3 Số Là 52


1 đội công nhân sửa 1 đoạn đường trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đội sửa đc\(\frac{2}{5}\)quãng đường. Ngày thứ 2 đội sửa đc\(\frac{2}{5}\)đoạn đường còn lại. Ngày thứ 3 đội làm nốt 210m đường còn lại, Hỏia. Đoạn đường đó sửa trong 3 ngày dài bao nhiêu mét?b.Đoạn đường sửa trong ngày thứ 3 bằng bao nhiêu % đoạn đương sửa trong 2...

1 đội công nhân sửa 1 đoạn đường trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đội sửa đc\(\frac{2}{5}\)quãng đường. Ngày thứ 2 đội sửa đc\(\frac{2}{5}\)đoạn đường còn lại. Ngày thứ 3 đội làm nốt 210m đường còn lại, Hỏi

a. Đoạn đường đó sửa trong 3 ngày dài bao nhiêu mét?

b.Đoạn đường sửa trong ngày thứ 3 bằng bao nhiêu % đoạn đương sửa trong 2 ngày?


Bạn tham khảo câu trả lời của bạnNguyễn Đình Dũng, tại link này nhé !!!

Link : https://american-home.com.vn/hoi-dap/detail/6680733220.html


Một đội công nhân sửa một đoạn đường trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đội đó sửa được\(\frac{2}{5}\)đoạn đường, ngày hai sửa được\(\frac{2}{5}\)đoạn đường. Ngày thứ 3đội làm nốt 210m đường còn lại. Hỏi:a) Đoạn đường mà đội đó sửa trong 3 ngày là bao nhiêu?b) Đoạn đường sửa trong ngày thứ 3 bằng bao nhiêu phần trăm đoạn đường sửa trong 2 ngày đầu?- Cảm ơn...

Một đội công nhân sửa một đoạn đường trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đội đó sửa được\(\frac{2}{5}\)đoạn đường, ngày hai sửa được\(\frac{2}{5}\)đoạn đường. Ngày thứ 3đội làm nốt 210m đường còn lại. Hỏi:

a) Đoạn đường mà đội đó sửa trong 3 ngày là bao nhiêu?

b) Đoạn đường sửa trong ngày thứ 3 bằng bao nhiêu phần trăm đoạn đường sửa trong 2 ngày đầu?

- Cảm ơn trướcạ


a, bài giải

Coi cả đoạn đường này là 5 phần ,coi đoạn đường ngày 1 sửa được là 2 phần ,ngày 2 củng sửa được 2 phần .

Xem thêm: 4 Bài Văn Mẫu Lập Dàn Ý Cho Bài Văn Tả Hoạt Động Của Một Bạn Nhỏ Hoặc

Số phần đoạnđường mà đội đó sửa trong 2ngày đầulà:

2+2=4(phần)

Mà ngày thứ 3 làm được 210 m tương ứng với 1 phần còn lại

Vậy ngày thứ 1 sửađược là:

2x210=420(m)

Ngày thứ 2 sửa được là:

2x 210=420(m)

3 ngày đội đó sửa được là

420+420+210=1050(m)

Đáp số:1050m đường


một ddoooij công nhân sửa mộtđoạn đường trong ba ngày.ngày một đội sửa được 2/5 đoạn đường , ngày hai đội sửa được 2/5 đoạn đường . ngày thứ 3 đội làm nốt 210 m đường còn lại. hỏi

a)Đoạn đường sửa trong ba ngày dài bao nhiêu lâu ?

b) Đoạn đường sửatrong ngày thứ ba bằng bao nhiêu phần trăm đoạn đường sửa trong haingày đầu ?


Một độ công nhân sửa một đoạn đường trong ba ngày .Ngày một đội sửa đc 2/5 đoạn đường ,ngày hai sửa đc 2/5 đoạn đường ,ngày ba đội làm nốt 210 m đường còn lại .

Hỏi:

a,Đoạn đường mà đội đó sửa trong ba ngày dài bao nhiêu?

b,Đoạn đường sửa trong ngày thứ ba bằng bao nhiêu phần trăm đoạn đường sửa trong hai ngày đầu?


Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên