MỘT PHÒNG HỌP CÓ 360 CHỖ NGỒI

     
Câu hỏi: Một phòng họp gồm (360) số ghế và được tạo thành các dãy tất cả số nơi ngồi bởi nhau. Ví như thêm cho mỗi dãy (4) số chỗ ngồi và ngắn hơn (3) hàng thì số số chỗ ngồi trong chống họp không nạm đổi. Hỏi lúc đầu số chỗ ngồi trong phòng họp được chia thành bao nhiêu dãy?

A (15)

B (18)

C (24)

D (20)


- lý giải giải

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: Tổng số chỗ ngồi ( = ) số ghế ngồi của một dãy ( imes ) số dãy

Ta lập bảng như sau:

*

( Rightarrow ) Phương trình: (frac360x - frac360x + 4 = 3)

Giải bỏ ra tiết:

Gọi số ghế ngồi thuở đầu của (1) dãy trong phòng họp là (x, m left( x > 0 ight))

+) ban đầu trong chống họp gồm (360) ghế được kê thành (frac360x) dãy và mỗi dãy bao gồm (x) ghế

+) lúc sau trong chống họp bao gồm (360) ghế được kê thành (frac360x + 4) dãy cùng mỗi dãy có (x + 4) ghế

*) Vì sau khoản thời gian thêm cho từng dãy (4) số chỗ ngồi thì số dãy ít hơn (3), buộc phải ta bao gồm phương trình:

 (frac360x - frac360x + 4 = 3 Leftrightarrow frac120x - frac120x + 4 = 1)

(eginarraylLeftrightarrow 120(x + 4) - 120 mx = x(x + 4)\ Leftrightarrow x^2 m + 4x - 480 = 0 Leftrightarrow left< eginarraylx = 20(t/m)\x = - 24(l)endarray ight. Rightarrow frac360x = frac36020 = 18endarray)