Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 55m

     

một thửa ruộng hình thang có đáy bự là 55m đáy nhỏ tuổi bằng 3/5 đáy lớn độ cao bằng trung bình cộng 2 đáy.

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 55m

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình thang có đáy khủng là 55 m

a. Tính diện tính thửa ruộng đó

b hiểu được cứ 100m2 thì thu hoạch được 65 kg thóc hỏi bên trên thủa ruộng đó người ta thu hoạch được từng nào kg thóc


*

Bài 24. Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy to là 55m, đáy nhỏ dại bằng 3/5 đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cùng 2 đáy.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) biết rằng cứ 100m2thì thu hoạch được 65 kilogam thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó fan ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?


*

Đáp án:

Giải thích công việc giải:

Đáy bé dại củathửa ruộng hình thang chính là : 55x3/5=33(m)

Chiều cao thửa ruộng hình thang sẽ là : (55+33):2=44(m)

Diện tích thửa ruộng hình thang chính là : (55+33)x44:2=1936(m2)

Trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được số tạ thóc là : 1936:100x65=1258,4(kg)

Đổi : 1258,4=12,584(tạ)

Đáp số : a.1936m2

b.12,584 tạ thóc

Đáy nhỏ của thửa ruộng hình thang sẽ là :

55x3/5=33(m)Chiều cao thửa ruộng hình thang chính là :

(55+33):2=44(m)Diện tích thửa ruộng hình thang đó là :

(55+33)x44:2=1936(m2)Trên thửa ruộng đó bạn ta thu hoạch được số tạ thóc là :

1936:100x65=1258,4(kg)Đổi : 1258,4=12,584(tạ)

một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy to 85m,đáy nhỏ dại bằng 3/5 lòng lớn, chiều cao bằng trung bình cộng 2 đáy. A)tính diện tích s thửa ruộng đó? b)người ta cấy lúa trên thửa ruộng,cứ 100m2 thu hoạch được 70kg thóc.Hỏi cả thửa ruộng thu hoạch từng nào tấn thóc

Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy to dài 52m, đáy nhỏ nhắn bằng 75% đáy lớn. Chiều cao bằng trung bình cùng hai đáy.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) người ta ghép lúa trên thửa ruộng, vừa phải cứ 100m2 thu hoạch được 70kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Đáy nhỏ nhắn của hình thang là :

52 x 75% = 39 (m)

Chiều cao của hình thang là:

( 52 + 39 ) :2 = 45,5 (m)

a) diện tích thửa ruộng đó là :

( 52 + 39 ) x 45,5 :2 = 2070,25 (m2)

b) Cả thửa ruộng thu hoạch được số thóc là:

2070,25 : 100 x 70 = 1449,175 (kg)

Đổi :1449,175kg = 14,49175 tạ


Đáp số : a)2070,25 m2

b)14,49175 tạ

Một thửa ruộng hình thang gồm đáy lớn bằng 70m. đáy nhỏ bé bằng 4/5 lòng lớn, độ cao bằng trung bình cộng của nhị đáy. Tính diện tích của thửa ruộng.Người ta ghép lúa trên thửa ruộng đó ttung bình cứ 100 m2 thu hoạch được 60 kg thóc .hỏi cả thửa ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc.

1 thửa ruộng hình thang gồm đáy lớn bởi 160m , đáy nhỏ nhắn bằng ba phần tư đáy mập .Chiều cao bằng trung bình cùng của 2 đáy . Tín đồ ta đang trồng lúa trên thửa ruộng đó cùng cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kg thóc . Tính số thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng đó ?

1 . Một thửa ruộng hình thang gồm độ nhiều năm 2 đáy lấn lượt là 110m và 90,2m. Chiều cao bằng trung bình cộng của 2 đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó.

2 . Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy nhỏ nhắn bằng 2/3 đáy lớn. Đáy nhỏ nhắn dài hơn độ cao 5m. Trung bình cứ 100m vuông thu hoạch được 64,5kg thóc. Tính số kilogam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng đó.

1. Tính diện tích s hình thang, biết trung bình cùng độ dài hai đáy là 4m 2dm; chiều cao là 2,5m.

2. Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy lớn 120m, đáy bé bởi 2/3 đáylớn, chiều cao bằng ba phần tư đáy bé,Tính diện tích s thửa ruộng đó.

3. Cho hình thang ABCD có diện tích là 300m2. Tính tổng độ dài hai đáy, biết chiều cao hình thang là 12m.

Xem thêm: Pháp Luật Ở Bất Kỳ Xã Hội Nào Đều Mang, Pháp Luật Ở Bất Kì Xã Hội Nào Đều Mang A

4. Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy bự là 84m, đáy nhỏ bằng 85% đáylớn, chiều cao bằng 2/3 đáy nhỏ. Trung bình trongmột năm cứ 1ha thu được6500kg thóc. Tính số thóc thu được trên thửa ruộng kia trong một năm.

5. Một thửa ruộng hình thang gồm đáy khủng 200m, đáy bé bằng 4/5 đáy to và dài hơnchiều cao là 10m. Mức độ vừa phải cứ 100m2 thu hoạch được 60kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu được từng nào tạ thóc?

Xin lỗi nhưng chúng ta giúp mình được ko?

Lớp 5 Toán 1 0

gởi Hủy

tính theo phương pháp hình thang s=1/2h (a+b)

Đúng 0

comment (0)

một thửa ruộng hình thang gồm đáy nhỏ nhắn là 90m đáy lớn bởi 5/3 đáy nhỏ bé và chiều cao bằng trung bình cộng 2 lòng trung bình cứ 100m2 thì thu hoạch được 65kg thóc hỏi cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc

Lớp 5 Toán 8 0

Gửi diệt

Đổi 65 kilogam = 0,65 tạ

Đáy khủng của hình thang là :

90 : 3 x 5 = 150 ( m )

Chiều cao thửa ruộng là :

( 90 + 150 ) : 2 = 120 ( m )

Diện tích thửa ruộng là :

( 90 + 150 ) x 120 : 2 = 14400 ( m2)

Cả nhì thửa ruộng thu hoạch được số tạ thóc là :

14400 : 100 x 0,65 = 93,6 ( tạ )

Đáp số : 93,6 tạ

Đúng 0

bình luận (0)

đổi65 kilogam =0,65 tạ

đáy to của hình thang là: 90 : 3 x 5=150﴾m﴿

chiều cao của hìnhthang là: ﴾90+150﴿:2=120﴾m﴿

diện tích của hình thang là: ﴾90+150﴿ x 120﴿: 2=14400﴾m2 ﴿

cả thửa ruộng kia thu được số tạ thóc là: 14400 : 100 x 0,65=93,6﴾tạ﴿

đáp số: 93,6 tạ

Đúng 0 phản hồi (0)

Đáy khủng hình thang là:

90:3x5=150(m)


Chiều cao hình thanglà:

(150+90):2=120(m)

Diện tích hình thang là:

(150+90)x120:2=14400(m2)

So gao thu duoc la:

14400:100x65=9360(kg)=93,6 ta

dap so : 93,6 ta

Đúng 0 phản hồi (0)

Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy khủng 120m, đáy nhỏ xíu bằng 2/3đáy lớn, độ cao bằng 3 phần tư đáybé.a) Tính diện tích s thửa ruộng đó. B) Thửa ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc? (biết cứ 100m2 nhận được 72,5 kilogam thóc)

Lớp 5 Toán 1 0 gửi Hủy

Đáy bé:

120 x 2/3 = 80(m)

Chiều cao:

80 x 3 phần tư = 60(m)

a) diện tích thửa ruộng:

(120+80) x 60 : 2= 6000(m2)

b) Lượng thóc thu hoạch được:

6000: 100 x 72,5= 4350(kg)

Đúng 7 phản hồi (0)

Một thửa ruộng hình thang gồm đáy mập 120m, đáy bé nhỏ bằng 2/3 lòng lớn. Đáy bé nhỏ dài hơn độ cao 5m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kilogam thóc. Tính số ki – lô – gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

Lớp 5 Toán 1 0

Gửi hủy

Đáy nhỏ bé dài: 120 x 2 3 = 80 (m)

Chiều cao dài: 80 - 5 = 75 (m)

Diện tích thửa ruộng là:

( 120 + 80 ) x 75 2 = 7500 (c m 2 )

7500c m 2 thì so với 100c m 2 thì gấp:

7500 : 100 = 75 (lần)

Số thóc thu hoạch trên thửa ruộng kia là:

64,5 x 75 = 4837,5 (kg)

Đáp số: 4837,5kg

Đúng 0

comment (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

olm.vn hoặc hdtho

bigbiglands.com


3.844 lượt coi

Bài toán về diện tích hình thang là tài liệu vị đội ngũ cô giáo của GiaiToan soạn với lời giải cụ thể cho dạng bài liên quan đến những công thức tính diện tích, chu vi hình thang giúp chúng ta học sinh chũm vững các kiến thức về phong thái tính diện tích s hình thang và áp dụng giám sát trong các bài tập. Mời chúng ta học sinh cùng xem thêm bài viết.

Đề bài: Một thửa ruộng hình thang có đáy phệ 120m, đáy nhỏ nhắn bằng 2/3 lòng lớn. Đáy nhỏ nhắn dài hơn độ cao 5m. Vừa đủ cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kilogam thóc. Tính số ki–lô–gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

Hướng dẫn:

Để giải được bài bác toán, ta thực hiện các bước sau:

+ Bước 1: Tính độ nhiều năm đáy bé xíu và chiều ccao của thửa ruộng hình thang.


+ Bước 2: Tính diện tích của thửa ruộng hình thang.

Muốn tính diện tích hình thang, ta tính trung bình cùng của hai lòng rồi nhân với chiều cao của hình thang đó.

Công thức tính diện tích s hình thang:

S = (a + b) x h : 2

Trong đó S là diện tích s hình thang

a là độ lâu năm đáy lớn

b là độ lâu năm đáy bé

h là chiều cao của hình thang

+ Bước 3: phụ thuộc vào bài toán rút về đơn vị để tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng.

Xem thêm: 5 Bài Đọc Luyện Đọc Đoạn Văn Tiếng Anh Trình Độ Dễ (Beginner)

Lời giải:

Độ dài đáy nhỏ nhắn của thửa ruộng hình thang là:

120 : 3 x 2 = 80 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

80 – 5 = 75 (m)

Trung bình cộng hai đáy của thửa ruộng hình thang là:

(80 + 120) : 2 = 100 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình thang là:

100 x 75 = 7500 (m2)

7500m2 gấp 100m2 số lần là:

7500 : 100 = 75 (lần)

Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng đó là:

64,5 x 75 = 4837,5 (kg)

Đáp số: 4837,5kg thóc.

Câu hỏi liên quan:

Tham khảo thêm bí quyết tính diện tích những hình:

---------

Như vậy, GiaiToan.com đã gửi tới chúng ta học sinh bài xích tập tương quan đến diện tích hình thang. Xung quanh ra, các bạn học sinh gồm thể bài viết liên quan các tư liệu và các công thức khác khác bởi GiaiToan biên soạn để học xuất sắc môn Toán hơn. Với phiếu bài tập này đang giúp các bạn rèn luyện thêm kĩ năng giải đề và có tác dụng bài xuất sắc hơn. Chúc chúng ta học tập tốt!


a, độ nhiều năm đáy nhỏ: 55×35=33 m

độ lâu năm chiều cao: (55+33):2=44 m

diện tích thửa ruộng: <(55+33).44>:2=1936m2

b. 1m2 thu hoạch được số kilogam thóc là: 65:100=0,65 kg

trên thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được số kilogam thóc là: 0,65.1936=1258,4 kg=12,584 tạ