Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước

     
*

Người ta cho 1 vòi nước tan vào bể chưa tồn tại nước , giờ trước tiên chảy được 2/7 bể , giờ thứ hai chảy tiếp được 2/7 bể

a) Hỏi sau 2 giờ vòi nước kia chảy vào được mấy phần bể ?

b)Nếu đã dùng hết một lượng nước bởi 1/3 bể thì lượng nước còn sót lại chiếm mấy phần bể?


*

Người ta cho một vòi nước tan vào bể chứa chưa xuất hiện nước,giờ thứ nhất chảy được(dfrac27)bể,giờ thứ hai chảy tiếp được (dfrac27)bể.

Bạn đang xem: Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước

a)Hỏi sau nhì giờ vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể?

b)Nếu đã dùng hết một số lượng nước bằng(dfrac13)bể thị lượng nước sót lại chiếm mấy phần bể?


*

Người ta cho một vòi nước rã vào bể chưa tồn tại nước , giờ trước tiên chảy được 2/7 bể , giờ lắp thêm hai tung tiếp được 2/7 bể 

a) Hỏi sau nhị giờ vòi nước kia chảy vào được mấy phần bể ? 

b) nếu như đã sử dụng hết một lương nước bởi 1/3 bể thì lượng nước còn lại chiếm mấy phần bể ? 


a) Sau 2 giờ, vòi nước tan được là : 2/7 + 2/7 = 4/7 (thể tích bể)

b) Lượng nước còn sót lại của bể là : 4/7 - 1/3 = 5/21 (thể tích bể)

Đáp số : a) 4/7 thể tích bể

b) 5/21 thể tích bể


Người ta cho 1 vòi nước chảy vào bể chưa xuất hiện nước , giờ thứ nhất chảy được 2/7 bể , giờ sản phẩm hai tan tiếp 2/7 bểA hỏi sau 2 tiếng vòi nước chảy đc mấy phần bểB giả dụ đã cần sử dụng hết một lượng nước bởi 1/3 bể thì lượng nước còn sót lại chiếm mấy phần bể ?


Giờ đầu tiên chảy: (dfrac27) bể

Giờ sản phẩm hai chảy: (dfrac27) bể

a) Sau nhị giờ chảy:….? Bể

b) sử dụng hết (dfrac13) bể

Còn lại:…? bể

*

a) Sau nhị giờ vòi vĩnh nước tung được là:

(dfrac27+dfrac27=dfrac47) (bể)

b) Số nước còn sót lại trong bể là:

(dfrac47-dfrac13=dfrac521) (bể)

Đáp số:

a) Sau nhị giờ chảy: (dfrac47) bể

b) Nước còn (dfrac521) bể


Người ta cho một vòi nước tung vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được 2:7 bể, giờ thứ 2 chảy được 2/7 bể

a) hỏi sau nhì giờ vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể.

B) nếu đã cần sử dụng hết một lượng bằng 1/3 bể thì lượng nước còn lại chiếm mấy phần bể ?


sau hai giờ vòi vĩnh nước kia chảy được số phần là

2/7 + 2/7 = 4/7 (bể)

số phần bể nước còn lại là

4/7 - 1/3 = 5/21 (bể)


a, sau hai giờ vòi nước kia chảy vào bể được số phần là

2/7 + 2/7 = 4/7 (bể)

b, nếu như đã sử dụng hết một lượng nước bằng 1/3 bể thì lượng nước còn sót lại chiếm số phần là

4/7 - 1/3 = 7/21 (bể)


a, Sau 2 tiếng , vòi nước tan vào bể số nước là :

(frac27+frac27) = (frac47)( bể )

b, Sau khi dùng , bể còn sót lại số nước là :

(frac47-frac13=frac521)( bể )

Đáp số : a ,(frac47)bể 

b, (frac721) bể


Người ta cho một vòi nước tung vào bể chưa có nước , giờ thứ nhất chảy được 2/7 bể , giờ thứ hai tung tiếp được 2/7 bể.

Xem thêm: Cho A^3 + B^3 + C^3 = 3Abc ` Tính, Cho A^3 + B^3 + C^3 = 3Abc

a. Hỏi sau hai giờ vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể?

b. Nếu dùng hết một lượng nước bởi 1/3 bể thì lượng nước sót lại chiếm mấy phần bể ?


Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước giờ thứ nhất chảy được 2 phần 7 bể giờ máy hai tung tiếp được 2 phần 7 bể 

A) hỏi sau 2 giờ vào nước lạnh chảy và được mấy phần bể ?

B) trường hợp đã sử dụng hết một lượng nước bằng 1 phần ba bể thì lượng nước còn lại chỉ mấy phần bể


Người ta mang đến vòi nước vào bể chưa xuất hiện nước, giờ đầu tiên chảy đượcbể, giờ thiết bị hai chảy tiếp được bể.a) Hỏi sau nhị giờ vòi nước rã vào được mấy phần bể?b) ví như đã cần sử dụng hết một lượng nước bằng bể thì số nước còn sót lại là mấy phần bể?

Người ta mang đến vòi nước vào bể chưa xuất hiện nước, giờ trước tiên chảy được

*
bể, giờ vật dụng hai chảy tiếp được 
*
bể.

a) Hỏi sau nhì giờ vòi nước tan vào được mấy phần bể?

b) nếu đã sử dụng hết một số lượng nước bằng 

*
bể thì số nước sót lại là mấy phần bể?


Tóm tắt

Giờ thứ nhất chảy:

*
bể

Giờ máy hai chảy:

*
bể

a) Sau nhì giờ chảy: …?bể

b) cần sử dụng hết 1/3 bể

Còn lại: …?bể

Bài giải

a) Sau nhì giờ vòi nước chảy được là:

*

b) Số nước sót lại trong bể là:

*

Đáp số:

a) Sau hai giờ tung được

*

b) Nước còn

*


Người ta cho một vòi nước tan vào bể chưa tồn tại nước, giờ trước tiên chảy được 2/5 bể, giờ thiết bị hai rã được 2/5 bể.

Xem thêm: Sài Gòn Đà Nẵng Cách Hồ Chí Minh Bao Nhiêu Km ? Sài Gòn Đi Đà Nẵng Bao Nhiêu Km

a) Hỏi sau 2 tiếng đồng hồ vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể ?

b) giả dụ đã cần sử dụng hết một số lượng nước bằng 50% bể thì số nước còn lại là mấy phần bể ?


giải

a) Sau 2 giờ, vòi vĩnh nước tan được là : 2/5+ 2/5 =4/5  (phần bể)

b) Lượng nước sót lại của bể là : 4/5-1/2 =3/10  (phần bể)

Đáp số : a) 4/5 thể tích bể

b)3/10  thể tích bể


sau 2 tiếng đồng hồ chảy được số phần bể là 

2/5 + 2/5 = 4/5( bể)

số phần nước còn lại là : 

4/5 - một nửa = 8/10 - 5/10 = 3/10 ( bể)

duyệt na


Sau nhị giờ tan được số phần bể là :

2/5 + 2/5 = 4/5 ( phần bể )

Số nước còn lại của bể là :

4/5 - 1/2 = 3/10 ( phần bể )

Đáp số : a. 4/5 

b. 3/10

k mk nha


Người ta cho một vòi nước tan vào bể chưa có nước , giờ trước tiên chảy được 2/5 bể , giờ thiết bị hai tung được 2/5 bể .

a. Hỏi sau 2 tiếng đồng hồ vòi nước kia chảy vào được mấy phần bể 

b. Ví như đã dùng hết một ít nước bằng một nửa bể thì số nước còn sót lại là mấy phần bể 


Sau hai giờ vòi nước tan được số phần bể là:

(frac25+frac25=frac45left(bể ight))

Số phần nước sót lại là:

(frac45-frac12=frac810-frac510=frac310left(bể ight))