VIOLYMPIC

     
download Tuyển tập đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 1 mang đến vòng 19 - Đề thi Violympic Toán lớp 3 23 126 1


Bạn đang xem: Violympic

tài liệu bồi dưỡng học viên giải Toán bên trên mạng internet – Lớp 3 – Vòng 1 đến vòng 10 71 31 0
cài Giải vở bài bác tập giờ Việt lớp 3 tập một tuần lễ 15: Luyện từ cùng câu - Giải vở bài tập giờ Việt lớp 3 tuần 15


Xem thêm: Học Tiếng Anh Trẻ Em Qua Bài Hát Cho Bé Lớp 5, Nghe Nhạc Tiếng Anh Lớp 5 Hiệu Quả Tại Nhà Cho Bé

cài Giải vở bài bác tập giờ đồng hồ Việt lớp 3 tập 1 tuần 15: Luyện từ và câu - Giải vở bài xích tập giờ đồng hồ Việt lớp 3 tuần 15 3 59 0


Xem thêm: Chăn Nuôi Có Vai Trò Gì Trong Nền Kinh Tế Nước Ta, Câu 1 Trang 82 Sgk Công Nghệ 7

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP LUYỆN THI CẤP TRƯỜNG Vòng 1-15 LỚP - VÒNG – NĂM HỌC 2011 - 2012 Section 1: Cool Pair Matching Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence Section 2: Alice …… A mèo A you B he C she D has My … is Jenny A your B name C game D name’s Bob:- Hello My name is Bob Mary:- …… , Bob A Nice lớn meet you B See you later C Goodbye D Good night I … Andy A are B am C is D you Stand ……, please A down B up C in D on You …… Long A is B be C are D am Goodbye …… A Nice to meet you B See you later C Goodmorning D Goodevening …… to lớn …… you, phái mạnh A Nice – meet B Fine – hi C You – me D He – she Sit ……., please A down B up C in D on 10 ……… your name? A What B What’s C How’s D Why’s Section 3: Fill the blank Fill in each blank with ONE word or ONE letter lớn make a complete sentence or a meaningful EI _ HT My name _ _ Peter TAB _ E SCHOOL-B _ G TH _ EE T _ ank you very much Hi, Alice I _ _ Tommy TEACH _ R Hello, Mary How _ _ _ you? 10 Hi How _ _ _ you? LỚP - VÒNG – NĂM HỌC 2011 - 2012 Section 1: Find the honey- Answer the question 10 Section 1:The teacher is coming Put the words or letter in the right order khổng lồ make a complete sentence or a complete words 10 Section 3: Smart monkey Please help the monkey hang the signs under the right boxes from khổng lồ 10 LỚP - VÒNG – NĂM HỌC 2011 - 2012 Section 1: Cool Pair Matching Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence Section 2: Fill the blank Fill in each blank with ONE word or ONE letter lớn make a complete sentence or a meaningful Wh _ t is this? Lis _ en lớn me, please Let’s sing a s _ ng St _ nd up! See _ _ _ again Bye See you late _ Is this a penc _ l? This is _ doll _ ice khổng lồ meet you 10 No, it is n _ t Section 3:Safe Driving 34 LỚP - VÒNG – NĂM HỌC 2011 - 2012 Section 1: Defeath the Goal Keeper Question 1: Question 2: Question 3: Question 4: Question 5: Question 6: Question 7: Question 8: 10 Question 9: Question 10: 11 Section 2: Find the honey 12 10 Section 3: Smart monkey Please help the monkey hang the signs under the right boxes from to 10 13 LỚP - VÒNG – NĂM HỌC 2011 - 2012 Section 1: Cool Pair Matching Section 2:The teacher is coming Put the words or letter in the right order lớn make a complete sentence or a complete words 14 15 10 Section 3:Take the redundant letter out from each word khổng lồ make it correct PURGPLE  CRAYEON  WHQAT  MEEWT  LISOTEN  _ PIENCIL  BEOY  TEADCHER  _ NBICE  _ 10 PEZN  LỚP - VÒNG – NĂM HỌC 2011 - 2012 bài xích 1: Fill in the blank Clo_ _ your book, please Is this _ _ eraser ? I’m fine, _ _ _ _ _ you I lkie to s_ng bài 2: Matching Red táo khuyết ice cream purple carrot Soft drink run tree blue 10 chair a chạy b c màu sắc tím d greed color da trời e kem f ghế g táo apple h màu đỏ i củ cà rốt j nước uống bao gồm ga 1.………….2………… 3………………4……………… 5……………… 6…………… 7………… 8………… 9…………10…………… bài 3: Leave me out nipce cajke penk sune desuk milkl mornieng wrwite pencyil 10 maeet LỚP - VÒNG – NĂM HỌC 2011 - 2012 bài xích 1: Fill in the blank This I smy sc_ _ _ l Circle the an_ _ er My _ _ _e is John Good bye See you _ _ _er Is this a d_sk ? Yes, it is That is a b _cycle _ _ _ is she ? She is my teacher How _ _ _ you ? I’m fine thank you What is _ _ _ name ? He is Tony 10 What’s h_ _ name ? She’s Hoa 16 bài bác 2: Choose the correct answer ………… your name a How’s b What’s c Hi’s d Bye’s Good morning, Tom a Good morning, Alan b Goodnight, Alan c My name’s Alan d Alan, this is my pen How are ………….? I’m fine, thanks a he b lan c you d bye 4…………………………… ? – It’s đen a What colour is this b What is this c Is this đen d This is xanh Nice to lớn meet you -…………………………………………… a Goobye b See you later c Nice to meet you, too d Hi Is your school white ? a Yes, it is b No, it isn’t c No, it is d Yes, it isn’t How are you ? a Fine, thanks b Nice khổng lồ meet you c My name’s Sean d Bye My…………… is Jean a name’s b names c name d nam Let’s sing with………………… a he b me c I d she 10 Let’s stand ……………….! a down b up c in d on bài bác 3: Matching Meet mèo crocodile green horse Good morning drum snowy gray 10 listen a nghe b gặp gỡ mặt c gồm tuyết d blue color e màu xám f chào buổi sáng sớm g trống h con ngữa i cá sấu j mèo 1………….2………… 3………………4……………… 5……………… 6…………… 7………… 8……… … 9…… .……10…………… LỚP - VÒNG – NĂM HỌC 2011 - 2012 bài bác 1: Matching Sit tea under horse play chess Play football foot butter fan hâm mộ 10 banana a soccer b trà c bên d chơi cờ e cẳng chân f ngồi g bơ h quạt i con ngữa j chuối 1………….2………… 3………………4……………… 5……………… 6…………… 7………… 8………… 9…………10…………… bài 2: Reoder the words to make sentences I’m fine, thank you thank am you fine, I That an eraser is is Who boy ? that your big ? Is school 17 this ? colour is What Thu Name’s Hello, my you See Goodbye Tomorrow Give the , please book me 10 friend is Jenny my bài bác 3: Choose the correct answer 1………………….are you ? I’m fine, thanks a Who b What c How d When Good morning, Peter -…………………………………… a Good morning, Jean b Good night, Jean c My name’s Jean d Jean, this is my pen Let’s ……………………………………a tuy nhiên a look b sing c stand d sit ………………………is that ? – It’s a pen a How b When c Where d What LỚP - VÒNG – NĂM HỌC 2011 - 2012 bài bác 1: Fill in the blank W _ sh your hands, please What’s his name ? – H _ s name is Peter I’m fine, thanks How a_ _ you ? My sch_ _ l is big She is my tea_ _er Take o_t your book See you tomo_ _ ow Who is she ? – S_e is Mary _ s your schiool small ?- Yes, it is 10 _ _ _ t colour is that ? – That’s pink bài 2: Choose the correct answer This is ……………… chair a he b she c it d my …………………are you ? I’m fine, thanks a Who b What c How d When Wh…………….is that ?- That’s Tom a u b e c o d a The_e are your books on the table a t b w c y d r bài 3: Matching Rain fish fly a kite bee policeman Nurse flower vase mouse star 10 heart a lọ hoa b y tá c chuột d trái tim e thả diều f g cá h công an i mưa j ong 1………….2………… 3………………4……………… 5……………… 18 6…………… 7………… 8………… 9…………10…………… LỚP - VÒNG 10 – NĂM HỌC 2011 - 2012 bài 1: Fill in the blank Thes_ are my cats Let’s sing a s_ _ng Goodbye, see you _ _ er Happy birthday This robot is for you, Richart - Thank you very m _ _ _ bài xích 2: Choose the correct answer Alice is a …………………at Oxford Primary School a boy b toy c student d she What is this ? a My name is Andy b It’s a doll c It’s an doll d This is Mary What’s his name ? a My name’s Peter b See you later c He is Peter d He is my friend ……………………… , students See you tomorrow a Good morning b Good night c Goodbye d Nice to lớn meet you These ………………… my books a are b is c am d this Is this a pencil box ? - ……………………… , it is a No b not c Yes d No’s How many cassettes ? - One……………………………… a a cassette b two cassettes c casstte d cassettes …………… your hand, please a Read b Listen c Raise d Write Is that a pen ? - ………………, it isn’t a Yes b Yes, it is c No d Not 10 How………………….you ? – Fine, thanks a are b am c is d this bài 3: Matching Tea puzzle hen meet heart Ant rabbit paper clock 10 ask a thỏ b ghép hình c con kê mái d gặp mặt e kiến f giấy g đồng hồ đeo tay h hỏi i trà j trái tim 1………….2………… 3………………4……………… 5……………… 6…………… 7………… 8………… 9…………10…………… LỚP - VÒNG – NĂM HỌC 2011 - 2012 bài 1: Matching Three kites fifteen van twelve library Kangaroo grapes puddles drive a oto 10 eyes a nho b vũng nước c lái xe ô tô d tủ sách e số 12 f thú túi g diều h xe mua i số 15 j mắt 1………….2………… 3………………4……………… 5……………… 6…………… 7………… 8………… 9…………10…………… bài xích 2: Odd one out rulwer clvoudy gardyen studetnt rodom 19 laomp brofther fatqher dfrive 10 whiote bài 3: Reoder the words to lớn make sentences you Thank much very These are my cats day a Have day my is that bicycle to Listen friend your students Please be quiet, make circle Let’s a help Can me you pens These are my 10 bedroom is This my LỚP - VÒNG 12 – NĂM HỌC 2011 - 2012 bài 1: Leave me out rihde leaxrn squaure nehw mpeet glasis dohor circhle opexn 10 rablbit bài bác 2: Matching yellow desk computers three lamps white cats ears ride a pony pencils two fans two bicycles 10 Three books a cưỡi ngựa chiến b máy vi tính c bàn màu xoàn d mèo trắng e tai f cây viết chì g bóng đèn để bàn h xe đạp i sách j quạt 1………….2………… 3………………4……………… 5……………… 6…………… 7………… 8………… 9…………10…………… bài bác 3: Fill in the blank That hat is y _ _ ow This is my classr_ _m These _ _ _ two dolls Good mo_ _ ing, children Be qu_ _ t, please Vòng 13: bài bác 1: Matching Four hats eleven two bowls three fans four boxes Yellow pencil tent three crayons four dogs 10 three hats a tư nón b số 11 c quạt d vỏ hộp e bút chì màu vàng cây bút sáp g nón h chó i lều j bát 1………….2………… 3………………4……………… 5……………… 6…………… 7………… 8………… 9…………10…………… bài bác 2: Fill in the blank These _ _ e my friends So_ _ y, I am late I’m fine, th_ _ k you f đôi mươi This is my friends _ _ s name is Tom Those bags a _ _ small Is it _ ruler ? – No, it isn’t How are you ? – I’m f_ _ _ , thanks G _ _ d morning, children Lo _ k at the board, children 10 M_ classroom is big bài xích 3: Choose the correct answer Let’s say ………………to the teacher a “Hello” b “good” c “You” Who is …………………….? He’s Peter a he b she c his Listen ……………… the teacher a to lớn b me c he Choose the odd one out a she b my c he d “He” d her d you d you LỚP - VÒNG 14 – NĂM HỌC 2011 - 2012 bài bác 1: Reoder the words khổng lồ make sentences Peter tomorrow, you See classroom is big My Is a it desk ? are These new my friends He , too my friend is your hand Put down schoolbag small Your is khổng lồ the Point teacher your Raise , children Hand 10 Pick pencil your up bài xích 2: Choose the correct answer Good morning, teacher -……………… a Goodbye b See you later c Good morning d Fine, thanks I’m fine, thank…………… a yous b you’s c you’re d you Mr Jone is ……………… engineer a a b an c the d be What colour is this ? – It’s ……………… a pen b oto c dog d green This is ………….apple 21 a a b an c the d be Is ……………house big ? – No, it’s small a you b your c yours d yous What is this ? - ………………… a His name is Tom b It’s a ruler c It’s an ruler d It’s Tom …………that a dog? – No, it isn’t a Are b Is c Who d When How are you ? - ……………………… a I’m Kate b She’s my sister c I’m fine, thank you d Bye 10 Stand up now and xuất hiện ……… book a you b your c yours d yous bài xích 3: Matching elephants pink pillow five birds four tigers two hippos white curtain brown clock three trees two glasses 10 shoes a gối color hồng b white c ly d đơi giày e chim f hổ g đồng hồ màu nâu h hà mã i j voi 1.………2……3……… 4……….5……….6……….7……….8………9…….10… … LỚP - VÒNG 15 – NĂM HỌC 2011 - 2012 bài bác 1: Fill in the blank This is her bag It’s pu _ ple _ pen your books, children Go lớn t _ e door, please to _ ch your desk May I co _e in , please Close your school b _ _ , please Let’s s _ _ g a song, girls What c _ _ _ ur is this ? It’s green Sit down, please Po _ _ t khổng lồ the teacher bài xích 2: Choose the correct answer Is………….a chair ? – Yes, it is a are b it c it’s d his Mary goes lớn school library khổng lồ ……… books a read’s b reads c read d read to How are ……… , Tom ? – Fine, thanks & you ? a you b you’re c your d yous ……….is that ? – That’s Mary She’s my friend a How b when c Who d Where bài bác 3: Matching grape purple flowers two black cats moon green pens two ducks two pencil boxes three guitars three tigers 10 window a hoa màu tím b vỏ hộp búy chì c phương diện trăng d bọn ghi ta e nho f vịt g mèo black h cây bút mực xanh i hổ j cửa sổ ………2……3……… 4……….5……….6……….7……….8………9…….10…… 22 ... Chim f hổ g đồng hồ đeo tay màu nâu h hà mã i j voi 1. ………2… 3 …… 4……….5……….6……….7……….8………9…… .10 … … LỚP - VÒNG 15 – NĂM HỌC 2 011 - 2 012 bài 1: Fill in the blank This is her bag It’s pu _ ple _ pen your books,... J mèo 1 ……….2………… 3 ……………4……………… 5……………… 6…………… 7………… 8……… … 9…… .… 10 …………… LỚP - VÒNG – NĂM HỌC 2 011 - 2 012 bài xích 1: Matching Sit tea under horse play chess Play football foot butter fan hâm mộ 10 banana... 3 ……………4……………… 5……………… 18 6…………… 7………… 8………… 9……… 10 …………… LỚP - VÒNG 10 – NĂM HỌC 2 011 - 2 012 bài bác 1: Fill in the blank Thes_ are my cats Let’s sing a s_ _ng Goodbye, see you _ _ er Happy birthday This robot