Writing

     

After studying for two weeks a English for Today Centre, you notice that everything is worse than what the advertisement says. A friend of yours wants to lớn know about the centre & ask you tell him / her the facts


Câu 1

A letter of complaint

(Thư khiếu nại)

*

Dịch bài:

TRUNG TÂM TIẾNG ANH mang đến HÔM NAY

731 Đường Vạn Xuân -Hà Nội

Điện thoại : (04) 9. 988666

Thuần túy giáo viên phiên bản ngữ

Mỗi lớp không quá 20 học tập viên

Băng học với sách miễn phí

Tất cả chống học có máy điều hòa không khí

5:30 chiều - 8:30 tối

Task 1: After studying for two weeks a English for Today Centre, you notice that everything is worse than what the advertisement says. A friend of yours wants khổng lồ know about the centre và ask you tell him / her the facts

(Sau khi tham gia học hai tuần trên Trung tâm tiếng Anh mang lại Hôm Nay, em nhận thấy mọi việc tệ hại hơn gần như gì bài quảng cáo nói. Một người các bạn của em mong biết về Trung chổ chính giữa và yêu cầu em kể cho cậu/cô ấy đầy đủ sự thật.

Bạn đang xem: Writing

)

Work in pairs. Complete the dialogue belowe

(Làm việc từng đôi. Điền bài bác đối thoại mặt dưới.)


A: Are you happy with your study at English for Today Centre?

B: No, (1) ________________

A: Are all the teachers native speakers?

B: No, (2)_________________

A: The advertisement says there are no more than đôi mươi students in a class. Is that true?

B: No, (3)_________________

A: bởi you get free books & cassette tapes?

B: No, (4)_________________

A: What about the classrooms? Are they air-conditioned?

B: No, (5)_________________


A: What don"t you like most about the centre?

B: It"s the time. They say the class time is from 5:30 p.m. To lớn 8:30 p.m. But (6)___________________

A: Well, everything is different from what the advertisement says. What are you going to do?

B: I am going khổng lồ write a letter of complaint lớn the director of the centre.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. I"m not satisfied with it at all.

2. Not all of them are native touchers, & even some are not professional teachers.

3. That’s not true. There are some classes with more than 30 students especially in classes for beginners.

4. I had lớn pay for them, và most of the books are photocopied, not printed.

5. Only some of them, less than hair.

6. Almost every class finishes early.

Tạm dịch:

A: bạn có phù hợp với bài toán học tại trung trọng điểm tiếng Anh thời nay không?

B: Không, tôi không chấp nhận với nó.

A: tất cả giáo viên số đông là người phiên bản xứ à?

B: Không, không phải tất cả đều là hầu hết người bạn dạng xứ, với thậm chí một vài người chưa phải là giáo viên chuyên nghiệp.

A: pr nói rằng không có hơn 20 học sinh trong 1 lớp học. Điều kia đúng không?

B: Không,điều đó không đúng. Có một số trong những lớp học với hơn 30 sinh viên nhất là trong những lớp học cho những người mới bắt đầu.

A: Sách và băng đĩa học tập miễn giá thành à?

B: Tôi đã đề xuất trả tiền cho họ, và phần đông các cuốn sách được sao chụp, chưa phải được in.

A: Phòng học thì sao? có điều hòa bầu không khí không?

B: Không, chỉ một số trong những trong số họ, không nhiều hơn.

A: Điều chúng ta không thích nhất sinh hoạt lớp học tập là gì?

B: Là giờ đồng hồ học. Họ nói rằng lớp học từ 5:30 đến 8:30 nhưng đa số mọi lớp học tập đều ngừng sớm.

A: À, đa số thứ đều khác so với hầu như gì lăng xê nói. Bạn dự định làm gì?

B: bản thân định viết thư phàn nàn mang lại giám đốc trung tâm. 


Task 2

Task 2: Using the information from the dialogue in Task 1, complete the letter of complaint below.

Xem thêm: 67 Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Mẹ, Tình Mẹ Con, Ca Dao, Tục Ngữ Nói Về Mẹ Và Tình Mẫu Tử

(Sử dụng tin tức ở bài đối thoại của bài bác tập 1, điền lá thư khiếu nại dưới đây. )

53 Ho Xuan Huong Street

Ha Noi - Viet Nam

The Director

English for Today Centre

731 Van Xuan Street

Ha Noi - Viet Nam

22nd February, 2006

Dear Sir,

I am writing to lớn complain about the poor quality of the service at your centre. Everything seems lớn be worse than what you say in the advertisement.

...............................................

...............................................

...............................................

To resolve the problem, I require you khổng lồ give me a refund. Enclosed is a copy of the receipt

I look forward khổng lồ hearing from you and getting a quick resolution of the problem. Please liên hệ me at the above address or by phone at (04) 7. 222999.

Yours faithfully.

Do An Duc

Lời giải đưa ra tiết:

53 Ho Xuan Huong Street

Ha Noi - Viet Nam

The Director

English for Today Centre

731 Van Xuan Street

Ha Noi - Viet Nam

22nd February 2006

Dear Sir,

I am writing lớn complain about the poor chất lượng of the service at your centre. Everything seems to be worse than what you say in the advertisement.

First, you say all the teachers at the centre are only the native, but in fact, there are only some of them, and to make the matter worse, a lot of them are not professional at all.

Second, most of the classes are more than 20 students. & in the advertisement, you say books and tape cassettes are free, but we had lớn pay for them. And the thing that annoys us so much is most of the rooms are not air-conditioned.

Finally, the class time is not the same as that in the advertisement: classes tin late and finish early!

To resolve the problem, I require you lớn give me a refund. Enclosed is a copy of the receipt

I look forward to hearing from you & to getting a quick resolution of the problem. Please liên hệ me at the above address or by phone at (04) 7. 222999.

Yours faithfully.

Do An Duc

Tạm dịch:

53 hồ Xuân Hương

Hà Nội, Việt Nam

Giám đốc

Tiếng Anh cho Trung trung khu hôm nay

731 Vạn Xuân

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 22 tháng 2 năm 2006

Xin chào Ngài,

Tôi viết thư này để phàn nàn về chất lượng dịch vụ kém tại trung chổ chính giữa của ngài. Hầu như thứ dường như tệ hơn hồ hết gì nói vào quảng cáo. 

Đầu tiên, ngài nói rằng tất cả các giáo viên ở vị trí chính giữa chỉ là người bạn dạng xứ, nhưng thực tiễn chỉ có một số trong những người trong số họ, với tồi tệ hơn, các người trong các họ không bài bản chút nào.

Thứ hai, phần đông các lớp học đều sở hữu hơn trăng tròn sinh viên. Cùng trong quảng cáo, ngài nói sách với băng cassette là miễn phí, nhưng shop chúng tôi phải trả tiền cho chúng. Cùng điều khiến chúng tôi khó chịu đựng là phần lớn các phòng đều không có điều hòa.

Cuối cùng, giờ học không giống như trong quảng cáo: những lớp học tập muộn và kết thúc sớm!

Để xử lý vấn đề, tôi yêu mong ngài hoàn trả tiền đến tôi. Hẳn nhiên là bản sao biên nhận.

Xem thêm: Xe Ô Tô Xuất Phát Từ A Lúc 8H, Chuyển Động Thẳng Tới B Lúc 9 Giờ 30 Phút

Tôi mong muốn được nghe tự ngài và để giải quyết và xử lý nhanh vấn đề. Vui lòng contact với tôi theo địa chỉ trên hoặc qua điện thoại cảm ứng theo số (04) 7. 222999.