UNIT 6 LỚP 9: WRITE

     
These days, there have been a lot of people coming here khổng lồ catch the fish. The problem is that they use electricity khổng lồ catch fish. This way, I think, is very dangerous. Right now, if you come here, you realize a lot of fish, small or big, are floating on the surface of the lake. Not only fish but even some other animals such as frogs, toads, và small birds are killed by electric shock waves as well.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 9: write


6. WRITE

A complaint letter has five sections

Situation states the reason for writing

Complication mentions the problem

Resolution makes a suggestion

Action talks about future action

Politeness ends the letter politely

Dịch bài:

Một lá thư than vãn có 5 phần

Tình huống đưa ra vì sao viết

Vấn đề đề cập đến vấn đề

Giải pháp đưa ra đề nghị

Hành rượu cồn nói về hành động tương lai

Sự lịch thiệp kết thúc lá thư một giải pháp lịch sự

a) Mr. Shat wrote a complaint letter lớn the director of L&P Company in Ho bỏ ra Minh City. The Jive sections of the letter are not in the right order. Label each section with the appropriate letter: S. C. R. A. Or P.

(Ông Nhật đã viết một lá thư than thở tới giám đốc của chúng ta L&D ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm phần của lá thư sai theo đơn nhất tự của nó. Gán nhãn những chữ mẫu S, C, R, A, hoặc P tương thích vào đầu của từng phần.)


*

Hướng dẫn giải:

26 Tran Phu Street Ha Noi

October 9. 2003

The Director

L&P Transport Company

431 Le Loi Boulevard

HCMC

Dear Sir/ Madam,

(R)I would suggest that your company should tell your drivers lớn clear up all the trash on the ground before leaving.

(S)I am writing to lớn you about the short stop of your trucks around my house on their way lớn the north.

(A)I look forward to hearing from you and seeing good response from your company.

(C)When the trucks of your company have a short break on the streets around my house, the drivers left lots of garbage on the ground after their refreshment. When the trucks leave the place, the ground is covered with trash & a few minutes later there is smell và flies.

(P)Yours faithfully,

Tran Vu Nhat

Tạm dịch bức thư:

76 đường Trần Phú, Hà Nội

Ngày 9 mon 10 năm 2003


Giám đốc

Công ty vận tải đường bộ L&P

431 mặt đường Lê Lợi

Thưa ông/ bà,

Tôi muốn ý kiến đề nghị rằng công ty của ông/ bà yêu cầu bảo các tài xế dọn sạch rác xung quanh đất trước khi rời đi.

Tôi viết thư này cho ông/ bà về chuyến tạm ngưng chân của những xe tải xung quanh nhà tôi trên tuyến đường đi về phía bắc.

Tôi mong chờ nghe với thấy bội phản hồi xuất sắc từ doanh nghiệp ông/ bà.

Xem thêm: 15 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hàm Số Liên Tục, 50 Câu Trắc Nghiệm Hàm Số Liên Tục Có Đáp Án

Khi xe tải của công ty ông/ bà tất cả chuyến tạm ngưng chân trong thời hạn ngắn, những tài xế đang để lại nhiều rác xung quanh đất sau bữa tiệc nhẹ. Khi xe tải rời khỏi nơi này, mặt đất đầy rác và vài phút kế tiếp có mùi cùng ruồi.

Trân trọng,

Trần Vũ Nhật

b) These days, many people begin to lớn catch fish in the lake behind your house. What makes you worried most is they use electricity to catch fish. A lot of small fish died và floated on the water surface. Other animals such as frogs, toads, & even birds also died from electric shock waves. You think that local authorities should prohibit and fine heavily anyone catching fish in this way.

Now, write a letter to the head of the local authorities lớn complain about the way of catching fish in the lake behind your house. Following SCRAP format. Begin with:

(Những ngày này, rất nhiều người bước đầu đánh bắt cá trong hồ phía sau nhà bạn. Điều có tác dụng bạn lo lắng nhất là họ sử dụng điện để tiến công cá. Tương đối nhiều cá con đã chết và nổi lên mặt nước. Những động vật khác ví như là ếch, cóc, và trong cả chim cũng chết vì bị năng lượng điện giật. Chúng ta nghĩ rằng tổ chức chính quyền địa phương yêu cầu cấm với phạt nặng ngẫu nhiên ai dùng cách đây để bắt cá.)

(Bây giờ, các bạn hãy viết một lá thư gửi cho người đứng đầu tổ chức chính quyền địa phương để than thở về cách đánh bắt cá trong hồ sau bên bạn. Bạn hãy theo chủng loại S C R A P. Bước đầu với:)

Hướng dẫn giải:

Dear Mr. President,

I am writing khổng lồ you about the problem of fish catching in the lake behind my house.


These days, there have been a lot of people coming here lớn catch the fish. The problem is that they use electricity to catch fish. This way, I think, is very dangerous. Right now, if you come here, you realize a lot of fish, small or big, are floating on the surface of the lake. Not only fish but even some other animals such as frogs, toads, & small birds are killed by electric shock waves as well.

I would suggest that you should prohibit people from catching fish here. If not, I am afraid all of the fish in the lake are not going to lớn exist in the near future.

I look forward to lớn seeing your resolution lớn this important matter.

Yours sincerely,

Nguyen Minh Phuong

Chú ý: Phần được gạch chân học sinh có thể đổi khác phù hợp với ý kiến cá nhân của mình.

Tạm dịch:

Thưa ngài chủ tịch,

Tôi viết thư mang lại ông về vụ việc đánh bắt cá ở dòng ao sau công ty tôi.

Xem thêm: Cách Đặt Tên Nào Dưới Đây Không Phải Là Tên Dành Riêng ? Khái Niệm Nào Sau Đây Là Đúng Về Tên Dành Riênga

Gần đây, có tương đối nhiều người mang lại đây để bắt cá. Sự việc là họ dùng điện để bắt cá. Tôi nghĩ nếu cứ gắng này sẽ tương đối nguy hiểm. Hiện thời nếu ông đến đây ông đang thấy các cá, bự hoặc nhỏ, nổi xung quanh ao. Không những cá mà số đông động vật khác ví như ếch, nhái, với chim bé dại cũng chết bởi điện giật.