Tính Giá Trị Biểu Thức Toán Lớp 4

     

Toán lớp 4 tính cực hiếm của biểu thức là bài bác toán học viên vận dụng nhiều kỹ năng của phép nhân, chia, cộng, trừ để giám sát và đo lường giá trị.Bài học tập toán lớp 4 tính quý hiếm của biểu thức hôm nay, american-home.com.vn sẽ nói lại các kiến thức đề xuất nhớ và những dạng bài tập áp dụng để học viên luyện tập.

Bạn đang xem: Tính giá trị biểu thức toán lớp 4

1. Trình làng về bài học tính giá trị của biểu thức

1.1. Lấy ví dụ như 1: Tính cực hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính cùng tính có:

*

Thực hiện phép tính theo sản phẩm công nghệ tự từ đề xuất qua trái ta có:

1 cộng 7 bằng 8, viết 8

5 cùng 4 bởi 9, viết 9

9 cùng 7 bởi 16, viết 6 lưu giữ 1

2 cùng 4 bởi 6 thêm một bằng 7, viết 7

Hạ 17 xuống được 177696

Vậy quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Lấy ví dụ 2: Tính quý giá biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện nay phép tính theo nguyên tắc nhân phân tách trước, cùng trừ sau ta có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy cực hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính quý hiếm của biểu thức

a) vào một biểu thức, nếu chỉ tất cả phép nhân và phép phân tách hoặc phép trừ cùng phép cộng, ta thực hiện giám sát từ trái qua phải.

Nếu vào biểu thức, gồm cả phép nhân, phép chia, phép cộng và phép trừ, ta tiến hành nhân/ chia trước, cộng/ trừ sau.Nếu vào biểu thức, bao gồm dấu ngoặc, ta triển khai phép tính ở trong ngoặc trước, kế bên ngoặc sau.

b) triển khai biểu thức gồm phép cộng

Nhóm các số hạng vào biểu thức đã mang đến thành nhóm tất cả tổng là các số tròn chục/ tròn trăm/ tròn nghìn.Vận dụng tính chất phối kết hợp của phép cộng: Khi thay đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không nạm đổi.Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài xích tập vận dụng tính quý hiếm biểu thức

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính quý hiếm biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính giá trị biểu thức theo cách thuận lợi nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: kiếm tìm Y biết:

a) y x 5 = 1948 + 247

b) y : 3 = 190 - 90

c) y - 8357 = 3829 x 2

d) y x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính quý giá của phép tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: nhì ngày siêu thị bán được 5124 lít dầu, biết ngày vật dụng hai chào bán được thấp hơn ngày trước tiên 124 lít. Hỏi từng ngày bán được bao nhiêu lít dầu.

Xem thêm: Lesson 4 My Favorite Food Experience While Traveling? What Is Your Favorite Food

Bài 6. Tú bao gồm 76 viên bi, số bi của An vội vàng 7 lần số bi của Tú. An mang đến Hùng 24 viên. Hỏi toàn bô bi của 3 chúng ta là bao nhiêu?

Bài 7: mang lại dãy số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính số lượng các số hạng trong dãy số.

b) Tính tổng của hàng số.

3.2. Bài xích giải

Bài 1:

Thực hiện nay theo phép tắc của phép nhân, chia, cùng trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện theo phép tắc của biểu thức có chứa phép cộng, trừ ta có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) y x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) y : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) y - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) y x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính cùng tính, những chữ số đặt thẳng mặt hàng với nhau. Triển khai phép tính từ phải qua trái. Ta có:

*

7 cộng 5 bằng 12, viết 2 lưu giữ 1

3 cộng 4 bởi 7 thêm một bằng 8, viết 8

8 cùng 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1

2 cộng 1 bởi 3 thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

*

7 cộng 9 bởi 16, viết 6 lưu giữ 1

5 cộng 1 bằng 6 thêm 1 được 7, viết 7

8 cùng 0 bằng 8, viết 8

4 cùng 2 bởi 6, viết 6

Hạ 19 xuống được hiệu quả 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

*

5 trừ 4 bởi 1, viết 1

7 trừ 3 bởi 4, viết 4

4 ko trừ được mang đến 7 mượn 1, 14 trừ 7 bởi 7, viết 7 lưu giữ 1

Mượn 1 được 18 trừ 9 bởi 9, viết 9 nhớ 1

2 thêm 1 bằng 3, 9 trừ 3 bởi 6, viết 6

1 trừ 0 bởi 1, viết 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

*

3 trừ 2 bằng 1, viết 1

4 trừ 3 bằng 1, viết 1

6 ko trừ mang lại 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bằng 9, viết 9 ghi nhớ 1

2 thêm một bằng 3, 7 trừ 3 bởi 4, viết 4

Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán được số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày đầu tiên bán được rộng ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày đầu tiên bán được 2624 lít, ngày thứ hai bán được 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 các bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) cách tính con số các số hạng trong hàng số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài xích ra ta có số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy hàng số trên bao gồm 18 số hạng

b) các tính tổng trong dãy số:

Tổng = < (số đầu + số cuối) x con số số hạng > : 2

Theo bài ra ta gồm tổng của dãy số trên là: <(69 + 1) x 18> : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng trong dãy số trên là 630

4. Bài tập tự luyện toán lớp 4 tính quý giá biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài bác tập

Bài 1: Tính giá trị biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm biện pháp tính dễ dãi nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5

Bài 3: search y biết

a) y x 15 = 7264 + 5111

b) y + 4763 = 1947 x 3

c) y : 8 = 478 - 98

d) y - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho hàng số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính số lượng số hạng của các dãy số.

Xem thêm: Định Nghĩa, Tính Chất & Cách Chứng Minh Tam Giác Đều, Cách Chứng Minh Tam Giác Đều Là Tam Giác Cân

b) Tính tổng của dãy số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) y = 825

b) y = 1078

c) y = 3040

d) y = 19794

Bài 4

a) có 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán lớp 4 tính quý giá của biểu thứcyêu cầuhọc sinh cần vận dụng nhiều loài kiến thức, năng lực để giải. Để con học tập tốt hơn phụ huynh hoàn toàn có thể tham khảo các khóa học toán online tại american-home.com.vn nhé!