TOÁN TÍNH NHANH LỚP 4

     

Bạn đã xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và mua ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại phía trên (121.66 KB, 5 trang )


Bài tập nâng cao Toán lớp 4: Dạng tốn tính cấp tốc

Bản quyền tài liệu thuộc về upload.123doc.netA. Một số công thức bắt buộc nhớ để triển khai tính nhanh

1. Phép cộng

+ đặc điểm giao hốn: Khi đổi chỗ các số hạng vào một tổng thì tổng khơng thayđổi

a + b = b + a

+ đặc thù kết hợp: Khi cùng hai số cùng với số trang bị ba, ta rất có thể cộng số trước tiên vớitổng của số lắp thêm hai cùng số lắp thêm ba.

Bạn đang xem: Toán tính nhanh lớp 4

a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c)2. Phép trừ

+ Trừ một vài cho một tổng: ao ước trừ một trong những cho một tổng ta hoàn toàn có thể lấy số kia trừ đimột số được công dụng trừ tiếp số còn lại

a – (b + c) = (a – b) - c

+ Trừ một tổng cho một số: ao ước trừ một tổng cho 1 số, ta lấy một số hạng củatổng trừ đi số kia rồi cộng với số hạng còn lại

(a + b) – c = (a – c) + b = (b – c) + a3. Phép nhân

+ tính chất giao hốn: Khi đổi chỗ các thừa số vào một tích thì tích khơng thayđổi.

a x b = b x a

+ đặc điểm kết hợp: lúc nhân một tích nhị số cùng với số sản phẩm công nghệ ba, ta rất có thể nhân số thứnhất với tích của số đồ vật hai với số máy ba

a x b x c = (a x b) x c = a x (b x c)

+ Nhân với số 1: Số tự nhiên nào nhân với một cũng bởi chính số đó. Hàng đầu nhân vớimột số tự nhiên nào này đều bằng chủ yếu số đó.

a x 1 = 1 x a = a

+ Nhân một số với một tổng: ước ao nhân một số trong những với một tổng, ta nhân số đó vớitừng số hạng của tổng, rồi cùng các hiệu quả lại cùng với nhau.

Xem thêm: Bản Đồ Thành Phố Buôn Ma Thuột & Thông Tin Quy Hoạch 2022, Bản Đồ Buôn Ma Thuột Khổ Lớn Phóng To

a x (b + c) = a x b + a x c

+ Nhân một số trong những với một hiệu: ý muốn nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượtnhân số kia với số bị trừ với số trừ, rồi trừ hai hiệu quả cho nhau

a x (b – c) = a x b – a x c4. Phép chia:

+ phân tách một tổng cho 1 số: Khi chia một tổng cho một số, nếu những số hạng của tổngđều phân chia hết cho số phân tách thì ta hoàn toàn có thể chia từng số hạng mang đến số chia, rồi cộng cáckết quả tìm kiếm được lại cùng với nhau.

(a + b) : c = a : c + b : c


+ phân tách một hiệu cho một số: ao ước chia một hiệu cho 1 số, ta hoàn toàn có thể lần lượt chiasố bị trừ và số trừ mang đến số kia rồi trừ hai hiệu quả lại cùng với nhau


(2)

+ Chia một số cho một tích: khi chia một số cho một tích nhì thừa số, ta hoàn toàn có thể chiasố đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được phân chia tiếp mang đến thừa số kia.

Xem thêm: Khi Thực Hiện Động Tác Chào Cơ Bản, Nêu Ý Nghĩa Và Cách Thực Hiện Động Tác Chào

a : (b x c) = a : b : c = a : c : b

+ phân tách một tích cho 1 số: Khi chia một tích nhị thừa số cho một số, ta có thể lấymột vượt số phân tách cho số kia (nếu phân tách hết), rồi nhân công dụng với quá số kia.

(a x b) : c = a : c x b = b : c x a

+ phân tách cho số 1: bất kỳ số tự nhiên và thoải mái nào chia cho 1 cũng bởi chính nó

a : 1 = aB. Bài tập

Bài 1: Tính nhanh

a, 237 + 357 + 763 b, 2345 + 4257 - 345

c, 4276 + 2357 + 5724 + 7643 d, 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653e, 2376 + 3425 - 376 - 425 f, 3145 - 246 +2347 - 145 + 4246 - 347

Bài 2: Tính nhanh

a, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 b, 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25c, 45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15 d, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18e, 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

Bài 3: Tính nhanh

a, 425 x 3475 + 425 x 6525 b, 234 x 1257 - 234 x 257c, 3876 x 375 + 375 x 6124 d, 1327 x 524 - 524 x 327

e, 257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214 f, 325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249g, 312 x 425 + 312 x 574 + 312 h, 174 x 1274 -175 x 273 -175

Bài 4: Tính nhanh

a, 4 x 125 x 25 x 8 b, 2 x 8 x 50 x 25 x 125c, 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25

d, 25 x trăng tròn x 125 x 8 - 8 x đôi mươi x 5 x 125

Bài 5: Tính nhanh

a, 8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4 b, 6 x 1235 x trăng tròn - 5 x 235 x 24c, (145 x 99 +145) - 143 x 101 - 143 d, 54 x 47 - 47 x 53 - đôi mươi - 27

Bài 6: Tính nhanh

a, 10000 - 47 x 74 - 47 x 26 b, 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543

Bài 7: Tính nhanh

399 x 45 + 55 x 3991995 x1996 -1991x1995


Bài 8: đến A = 2009 x 425 và B = 575 x 2009. Khơng tính A với B, em hãy tính

nhanh kết quả của A + B?


(3)

Bài 1:

a, 237 + 357 + 763= 237 + 763 + 357 = (237 + 763) + 357= 1000 + 357

= 1357

b, 2345 + 4257 - 345= 4257 + 2345 - 345= (4257 + 2345) - 345= 4257 + 2000

= 6257c, 4276 + 2357 + 5724 + 7643

= 4276 + 5724 + 2357 + 7643= (4276 + 5724) + (2357 + 7643)= 10000 + 10000

= 20000

d, 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653= 3145 + 2496 + 7504 + 5347 + 4653= 3145 + (2496 + 7504) + (5347 + 4653)
= 3145 + 10000 + 10000

= 23145e, 2376 + 3425 - 376 - 425

= 3425 + 2376 - 376 - 425= 3425 + (2376 - 376) - 425= 3425 + 2000 - 425

= 2000 + 3425 - 425= 2000 + (3425 - 425)= 2000 + 3000

= 5000

f, 3145 - 246 +2347 - 145 + 4246 - 347= 3145 + 4246 - 246 - 145 + 2347 - 347= 3145 + (4246 - 246) -145 + (2347 - 347)= 3145 + 4000 - 145 + 2000

= 4000 + 3145 - 145 + 2000= 4000 + (3145 - 145) + 2000= 4000 + 3000 + 2000

= 9000

Bài 2:

a, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5= 5 x 10 (có 10 số 5)

= 50

b, 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25= 25 x 8 (có 8 số 25)

= 100c, 45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15

= (45+15) + (45+15) + (45+15) + (45+15)= 30 + 30 + 30 + 30

= 30 x 4 (có 4 số 30)= 120

d, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18= (2+8) + (4+6) + 10 + (12+18) + (14+16)= 10 + 10 + 10 + đôi mươi + 20

= 30 + 40= 70e, 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

= 125 +125 + 125 + (125-25) - 25 - 25 - 25= 125 + 125 + 125 + 100 - 25 - 25 - 25= 100 + 125 + 125 + 125 -25 - 25 -25…

= 100 + 100 + 100 + 100= 400

Bài 3:

a, 425 x 3475 + 425 x 6525= 425 x (3475 + 6525)= 425 x 10000 = 4250000

b, 234 x 1257 - 234 x 257= 234 x (1257 - 257)= 234 x 1000

c, 3876 x 375 + 375 x 6124= 375 x 3876 + 375 x 6124= 375 x (3876 + 6124)


(4)

= 375 x 10000= 3750000

= 524 x 1000= 524000e, 257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214

= 257 x (432 + 354 + 214)= 257 x 1000

= 257000

f, 325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249= 325 x (1574 - 325 - 249)


= 325 x 1000= 325000g, 312 x 425 + 312 x 574 + 312

= 312 x 425 + 312 x 574 + 312 x 1= 312 x (425 + 574 + 1)

= 312 x 1000= 312000

h, 174 x 1274 -175 x 273 -175= 174 x 1274 -175 x 273 -175 x 1= 174 x (1274 - 273 - 1)

= 174 x 1000= 174000

Bài 4:

a, 4 x 125 x 25 x 8= 4 x 25 x 125 x 8= 100 x 1000= 100000

b, 2 x 8 x 50 x 25 x 125= 2 x 50 x 8 x 125 x 25= 100 x 1000 x 25= 2500000

c, 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25
= 2 x 50 x 4 x 25 x 3 x 5= 100 x 100 x 15

= 150000

d, 25 x trăng tròn x 125 x 8 - 8 x đôi mươi x 5 x 125= 8 x 125 x trăng tròn x 25 - 8 x 125 x 20 x 5= 1000 x trăng tròn x 25 - 1000 x trăng tròn x 5= 20000 x 25 - 20000 x 5

= 20000 x (25 - 5)= 20000 x 20= 400000

Bài 5:

a, 8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4= 2 x 4 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4= 2 x 3 x 4 x 427 + 6 x 4 x 573= 6 x 4 x 427 + 6 x 4 x 573= 24 x 427 + 24 x 573= 24 x (427 + 573)= 24 x 1000

= 24000

b, 6 x 1235 x 20 - 5 x 235 x 24= 6 x 1235 x 4 x 5 - 5 x 235 x 24= 6 x 4 x 5 x 1235 - 24 x 5 x 235= 24 x 5 x 1235 - 24 x 5 x 235
= 120 x 1235 - 120 x 235= 120 x (1235 - 235)= 120 x 1000

= 120000c, (145 x 99 +145) - 143 x 101 - 143

145 x 99 +145

= 145 x (99 + 1) = 145 x 100 = 14500143 x 101 - 143

= 143 x (101 - 1) = 143 x 100 = 14300(145 x 99 +145) - 143 x 101 - 143

d, 54 x 47 - 47 x 53 - trăng tròn - 27= 47 x 54 - 47 x 53 - trăng tròn - 27= 47 x (54 - 53) - 20 - 27= 47 x 1 - trăng tròn - 27


(5)

= 14500 - 14300= 200

= 47 - 47 = 0

bài xích 6:

a, 10000 - 47 x 74 - 47 x 26A = 47 x 74


B = 47 x 26

10000 - 47 x 74 - 47 x 26= 10000 - A - B

= 10000 - (A+B)

A+B = 47 x 74 + 47 x 26

= 47 x (74 + 26) = 47 x 100 = 470010000 - (A+B) = 10000 - 4700 = 5300

b, 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543 = 3457 + 6543 - 27 x 48 - 48 x 73= 10000 - 27 x 48 - 48 x 73Tương từ bỏ câu a, ta được:10000 - 27 x 48 - 48 x 73= 10000 - 4800

= 5200

Bài 7:

399 x 45 + 55 x 3991995 x1996 -1991x1995


399 x 45 + 551995 x 1996 -1991

399 x1001995 x 539900

49975

 

Bài 8:

A + B = 2009 x 425 + 575 x 2009

= 2009 x (425 + 575) = 2009 x 1000 = 2009000


Tài liệu liên quan


*
từ bỏ chọn cải thiện : Dạng toán liên quan dền so sánh thành nhân tử 8 1 2
*
MỘT SỐ CÔNG THỨC GIÚP GIẢI BÀI TẬP trung học cơ sở 3 709 6
*
bai 4 môt sô he thuc ve sầu canh va goc trong tam 15 532 0
*
Nghiên cứu tác động của tỷ lệ và một trong những công thức phân bón đến khả năng sinh trưởng,phát triển của cây dứa sợi(agave sisalana perrine) tại huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận 128 855 0
*
tư liệu MỘT SỐ CÁCH THỰC HIỆN NHÓM (NHÓM LẮP GHÉP ) trong LỚP HỌC HIỆN nay ppt 4 482 0
*
LUẬN văn nâng cao hiệu quả làm chủ và thực hiện vốn ODA ở nước ta thông qua tiến hành phân cấp cho ODA 61 887 2
*
ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CÔNG THỨC đậy MƯA MẶT CẠO ĐẾN NĂNG SUẤT MỦ VƯỜN cao su đặc Ở THỜI KỲ kinh doanh TẠI TỈNH ĐẮK LẮK potx 8 398 0
*
báo cáo khoa học: năng lực sản xuất của một số trong những công thức lai của bọn lợn nuôi tại xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp – tp. Hải phòng pptx 7 431 1
*
skkn vận dụng một vài công thức toán học nhằm hình thành kỹ năng giải nhanh một trong những dạng bài bác tập phần trăm trong dt thường chạm mặt 20 850 0
*
hóa học lớp 12-một số công thức kinh nghiệm dùng giải nhanh vấn đề hóa học tập potx 9 461 10
*


Tài liệu chúng ta tìm kiếm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(28.93 KB - 5 trang) - Tải bài tập lớp 4 nâng cao: Dạng toán tính cấp tốc - bài bác tập ôn tập Toán lớp 4
Tải bạn dạng đầy đủ ngay
×