Tổng Của 3 Số Là 1640 ,Số Thứ Nhất Gấp 1,5 Lần Số Thứ Hai, Số Thứ Ba Gấp 2,5 Lần Số Thứ Hai

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 1640/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT chũm THẾ QUY TRÌNH NỘI BỘ trong GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾMỘT CỬA LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNGBINH VÀ XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê coi sóc thaythế 01 tiến trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chủ yếu theo cơ chế một cửalĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết và xử lý của Sở Lao rượu cồn - yêu thương binh vàXã hội tỉnh lạng Sơn.

Bạn đang xem: Tổng của 3 số là 1640 ,số thứ nhất gấp 1,5 lần số thứ hai, số thứ ba gấp 2,5 lần số thứ hai

(CóDanh mục và quy trình nội bộ cụ thể kèm theo)

Điều 2. Giao Sở Thôngtin và truyền thông media chủ trì, phối phù hợp với Sở Lao đụng - yêu mến binh với Xã hộitrên cơ sở các bước nội bộ được phê chăm chút tại ra quyết định này cập nhập quytrình năng lượng điện tử giải quyết thủ tục hành thiết yếu vào hệ thống thông tin một cửa điệntử của tỉnh.

Điều 3. Quyết định nàycó hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, giám đốc Sở: Lao rượu cồn - thương binh cùng Xã hội, tin tức và TruyềnThông và những tổ chức, cá thể có liên quan phụ trách thi hành Quyết địnhnày./.

Xem thêm: Cách Tìm Đường Cao Tam Giác Vuông Cân, Just A Moment

vị trí nhận: - Như Điều 4; - cục KSTTHC, Văn phòng chủ yếu phủ; - nhà tịch, các PCT ủy ban nhân dân tỉnh; - Sở Nội vụ; - C, PCVP ủy ban nhân dân tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh; - những phòng, đơn vị trực thuộc; - Lưu: VT, TTPVHCC (TTPL).

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Dương Xuân Huyên

PHỤ LỤC

PhầnI

DANHMỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC XÂY DỰNG QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘTCỬA (01 TTHC)

A.DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (01 TTHC)

Số TT

Tên giấy tờ thủ tục hành chính

Ghi chú

1

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu thực hiện người lao động nước ngoài

PhầnII

QUYTRÌNH NỘI BỘ vào GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

CỤM TỪ VIẾT TẮT

- Trung tâm phục vụ hành chínhcông: TTPVHCC

- Lao động, câu hỏi làm - Bảo hiểmxã hội: LĐVL- BHXH

- Công chức Một cửa: CCMC

1. Báo cáo giải trình nhucầu, biến đổi nhu cầu thực hiện người lao hễ nước ngoài

Tổng thời gian thực hiện tại TTHC:10 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày thừa nhận đủ hồ nước sơ thích hợp lệ theo quy định.

Xem thêm: Dù Rằng Đời Ta Thích Hoa Hồng, Kẻ Thù Buộc Ta Ôm Cây Súng, Lời Bài Hát Hát Mãi Khúc Quân Hành

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

- mừng đón hồ sơ với ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử.

- chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Phòng LĐVL- BHXH

CCMC của sở tại TTPVHCC

0,5 ngày

B2

Phân công xử trí hồ sơ

Lãnh đạo chống LĐVL- BHXH

0,5 ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

- Trường thích hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho cá nhân/tổ chức vào thời hạn không thực sự 03 ngày kể từ ngày nhận ra hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ bắt buộc giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho cá nhân/tổ chức không quá 03 ngày tính từ lúc ngày nhận thấy hồ sơ

- Trường phù hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, triển khai bước tiếp theo: chuẩn bị hồ sơ, thảo văn bản, report Lãnh đạo phòng