Tổng Hai Số Tự Nhiên Là 1644. Nếu Xóa Chữ Số Hàng Đơn Vị Của Số Lớn Ta Được Số Bé. Tìm Số Lớn

     

Câu hỏi: Tổng nhị số tự nhiên là 1644. Nếu xóa chữ số sản phẩm đơn vị của số lớn ta được số bé. Tìm kiếm số lớn

Lời giải :

Gọi số lớn là abcd, suy ra số bé là abc

Theo bài bác ra, ta có: abcd + abc = 1644

Ta bao gồm thể đặt tính như sau:

Từ hàng đơn vị: d + c

Mục lục văn bản


1. Những phép toán:


2. Thứ tự thực hiện các phép tính:


1. Các phép toán:

a, Phép cộng:

a + b = c(số hạng) + (số hạng) = (tổng)

b, Phép trừ:Cho hai số tự nhiên a với b, nếu gồm số tự nhiên x làm sao cho b + x = a thì ta gồm phép trừ

a - b = x(số bị trừ) - (số trừ) = (hiệu)

c, Phép nhân:

a . B = d(thừa số) . (thừa số) = (tích)

d, Phép chia:Cho nhì số tự nhiên a với b, trong đó b ≠ 0, nếu gồm số tự nhiên x sao để cho b.x = a thì ta nói a phân tách hết mang đến b và ta có phép phân tách hết

a : b = x(số bị chia) : (số chia) = (thương)

Tổng quát:Cho hai số tự nhiên a cùng b, trong đó b ≠ 0, ta luôn luôn tìm được hai số tự nhiên q với r duy nhất sao cho:

a= b . Q+ r vào đó 0 ≤ r Nếu r = 0 thì ta tất cả phép phân tách hết.Nếu r ≠ 0 thì ta bao gồm phép chia tất cả dư.

Bạn đang xem: Tổng hai số tự nhiên là 1644. nếu xóa chữ số hàng đơn vị của số lớn ta được số bé. tìm số lớn

* Tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên:

*

Phát biểu bằng lời:

Tính chất giao hoán:

Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không nạm đổi.Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích ko đổi.

Tính chất kết hợp:

Muốn cộng một tổng nhì số với một số thứ ba, ta bao gồm thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai với số thứ ba.Muốn nhân một tích nhị số với một số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba.

Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

Muốn nhân một số với một tổng, ta gồm thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng những kết quả lại.

e, Chú ý:

Trong tính toán có thể thực hiện tương tự với tính chất a(b - c) = ab - acDạng tổng quát lác của số chẵn (số phân tách hết mang đến 2) là 2k (kN), dạng tổng quát tháo của số lẻ (số phân chia cho 2 dư 1) là 2k + 1 (kN).

Xem thêm: Nêu Cách Tính Độ Biến Dạng Của Lò Xo, Kí Hiệu Độ Biến Dạng Lò Xo Như Thế Nào

f, Phép thổi lên lũy thừa:

- ĐN: Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a.

*

a gọi là cơ số, n gọi là số mũ.

a2gọi là a bình phương (hay bình phương của a);a3gọi là a lập phương (hay lập phương của a)

Quy ước: a1= a ; a0= 1 (a≠ 0)

- Nhân hai lũy thừa thuộc cơ số: khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số cùng cộng những số mũ.

am. An= am+n

- phân chia hai lũy thừa cùng cơ số: Khi phân tách hai lũy thừa thuộc cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số với trừ các số mũ.

Xem thêm: Cách Tìm Ảnh Của Đường Thẳng Qua Phép Vị Tự Cực Hay, Tìm Ảnh Của Một Điểm Qua Phép Vị Tự Cực Hay

am: an= am-n(với a≠ 0; m ≥ n )

*Số bao gồm phương: là số bằng bình phương của một số tự nhiên (VD: 0, 1, 4, 9, ...)

2. Thứ tự thực hiện những phép tính:

- Đối với biểu thức không có dấu ngoặc:

Nếu chỉ có phép cộng, trừ hoặc chỉ gồm phép nhân, chia, ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái thanh lịch phải.Nếu có những phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện theo thứ tự: Lũy thừa → Nhân và chia → Cộng với trừ.

- Đối với biểu thức bao gồm dấu ngoặc ta thực hiện theo thứ tự ( ) → < > →