TRUNG BÌNH CỘNG CỦA SỐ THỨ NHẤT VÀ SỐ THỨ HAI LÀ 39

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trung bình cùng của số đầu tiên và số đồ vật hai là 39. Trung bình cộng của số vật dụng hai cùng số thứ tía là 30. Trung bình cộng của số đầu tiên và số thứ bố là 36. Tìm bố số đó?

Trung bình cộng của số đầu tiên và số trang bị hai là 39. Trung bình cộng của số vật dụng hai với số thứ cha là 30. Trung bình cộng của số trước tiên và số thứ cha là 36. Tìm bố số đó ?


*

Tổng của số trước tiên và số thứ hai là:

39 x 2 = 78

Tổng của số lắp thêm hai với số thứ bố là:

30 x 2 = 60

Tổng của số thứ nhất và số thứ tía là:

36 x 2 = 72

2 lần tổng của tía số là:

78 + 60 + 72 = 210

Tổng của bố số là:

210 : 2 = 105

Số đầu tiên là:

105 – 60 = 45

Số thiết bị hai là:

78 – 45 = 33

Số thứ tía là:

72 – 45 = 27

Đáp số: số máy nhất: 45

Số thiết bị hai: 33

Số thiết bị ba: 27

Trung bình cộng của số trước tiên và số trang bị hai là 39. Trung bình cộng của số sản phẩm công nghệ hai với số thứ cha là 30. Trung bình cùng của số đầu tiên và số thứ cha là 36. Tìm ba số đó?

Giải:

Tổng số trước tiên và số thiết bị hai là: 39 x 2 = 78.Bạn đã xem: Trung bình cộng của số trước tiên và số sản phẩm hai là 39

Tổng số máy hai cùng số thứ cha là: 30 x 2 = 60.

Bạn đang xem: Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 39

Tổng số thứ nhất và số thứ bố là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của tía số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của cha số là: 210 : 2 = 105.

Số thứ nhất là: 105 – 60 = 45.

Số lắp thêm hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ ba là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 cùng 27.

Tổng số đầu tiên và số đồ vật hai là:

39 x 2 = 78.

Tổng số sản phẩm công nghệ hai cùng số thứ tía là:

30 x 2 = 60.

Tổng số trước tiên và số thứ tía là:

36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của ba số là:

78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của bố số là:

210 : 2 = 105.

Số thứ nhất là:

105 – 60 = 45.

Số sản phẩm công nghệ hai là:

105 – 72 = 33.

Số thứ bố là:

105 – 78 = 27.

Đ/s:45; 33 cùng 27.

Tổng số đầu tiên và số thiết bị hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số đồ vật hai cùng số thứ tía là: 30 x 2 = 60.

Tổng số thứ nhất và số thứ bố là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của tía số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của bố số là: 210 : 2 = 105.

Số đầu tiên là: 105 – 60 = 45.

Số trang bị hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ ba là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 với 27.

Trung bình cộng của số trước tiên và số thiết bị hai là 39. Trung bình cộng của số thứ hai cùng số thứ bố là 30. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ cha là 36. Tìm bố số đó?

Tổng số đầu tiên và số thiết bị hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số máy hai với số thứ ba là: 30 x 2 = 60.

Tổng số thứ nhất và số thứ bố là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của tía số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của tía số là: 210 : 2 = 105.

Số trước tiên là: 105 – 60 = 45.

Số thứ hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ tía là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 cùng 27.

Trung bình cộng của số thứ nhất và số đồ vật hai là 39. Trung bình cộng của số máy hai và số thứ cha là 30. Trung bình cùng của số đầu tiên và số thứ bố là 36. Tìm tía số đó.

Tổng số trước tiên và số máy hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số trang bị hai với số thứ bố là: 30 x 2 = 60.

Tổng số thứ nhất và số thứ ba là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của bố số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Xem thêm: Giáo Án Ngữ Văn 11 Bài Giảng Tình Yêu Và Thù Hận Trính Romeo Và Juliette

Số thứ nhất là: 105 – 60 = 45.

Số sản phẩm công nghệ hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ ba là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 với 27.

Trung bình cộng của số đầu tiên và số vật dụng hai là 39. Trung bình cộng của số vật dụng hai với số thứ tía là 30. Trung bình cộng của số trước tiên và số thứ tía là 36. Tìm tía số đó?

Giải:

Tổng số thứ nhất và số trang bị hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số máy hai cùng số thứ ba là: 30 x 2 = 60.

Tổng số đầu tiên và số thứ tía là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của cha số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của ba số là: 210 : 2 = 105.

Số trước tiên là: 105 – 60 = 45.

Số trang bị hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ tía là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 với 27.

Giải:

Tổng số thứ nhất và số thứ hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số thứ hai và số thứ ba là: 30 x 2 = 60.

Tổng số đầu tiên và số thứ tía là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của bố số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của tía số là: 210 : 2 = 105.

Số thứ nhất là: 105 – 60 = 45.

Số sản phẩm hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ ba là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 cùng 27.

Giải:

Tổng số đầu tiên và số máy hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số máy hai với số thứ cha là: 30 x 2 = 60.

Tổng số thứ nhất và số thứ cha là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của bố số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của bố số là: 210 : 2 = 105.

Số đầu tiên là: 105 – 60 = 45.

Số trang bị hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ cha là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 và 27.

trung bình cùng của số đầu tiên và số sản phẩm hai là 39 . Trung bình cùng của số lắp thêm hai và số thứ bố là 30 . Trung bình cùng của sô trước tiên và số thứ bố là 36 . Tìm cha số đó

tổng của số trang bị 1 với 2 là:

39.2=78

tổng của số thứ hai và 3 là:

30.2=60

tổng của số lắp thêm 3 và 1 là:

36.2=72

hai lần tổng 3 số là:

78+60+72=105

số thứ nhất là:

105-60=45

số vật dụng hai là:

105-72=33

số thứ tía là:

105-78=27

Đáp số : STN:45;STH:33;STB:27

Giải:

Tổng số thứ nhất và số sản phẩm hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số vật dụng hai cùng số thứ cha là: 30 x 2 = 60.

Tổng số thứ nhất và số thứ bố là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của bố số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của ba số là: 210 : 2 = 105.

Số thứ nhất là: 105 – 60 = 45.

Số thiết bị hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ bố là: 105 – 78 = 27.

Xem thêm: Cảm Nghĩ Về Một Món Quà Mà Em Đã Được Nhận Thời Thơ Ấu, Please Wait

Trung bình cùng của số thứ nhất và số lắp thêm hai là 36, trung bình cộng của số thiết bị hai với số thứ ba là 44, trung bình cùng của số thứ nhất và số thứ ba là 40. Tìm bố số đó.

A. 36 ; 40 và 44

B. 32 ; 40 và 48

C. 32 ; 40 với 44

D. 35 ; 40 với 44

Trung bình cộng của số trước tiên và số thứ hai là 36 trung bình cộng của số sản phẩm hai và số thứ bố là 44 trung bình cộng của số đầu tiên và số máy hai là 40 Tìm ba số đó

bạn chỉ cần tìm tổng thôi là đc

Tổng số trước tiên và số sản phẩm hai là:

36x2=72

Tổng số trang bị bavà số máy hai là:

44x2=88

Tổng số máy bavà số trang bị nhấtlà:

40x2=80

Tổng nhì lần cha số là:

72+88+80=240

Tổng ba số là:

240:2=120

số máy 3 là

120-72=48

số thứ 2 là

120-88=32

sốthứ độc nhất là

120-80=40

Trung bình cùng của số thứ nhất và số trang bị hai là 23, trung bình cộng của số máy hai với số thứ cha là 30, trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ tía là 25. Tìm ba số đó