Từ 1000 Đến 2000 Có Bao Nhiêu Số Chia Hết Cho 6

     

Với 15 bài bác tập trắc nghiệm Toán lớp 6 bài bác 8: dấu hiệu chia hết mang đến 2, mang lại 5 chọn lọc, có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ được Giáo viên nhiều năm tay nghề biên soạn bám đít chương trình Toán lớp 6 Cánh diều sẽ giúp đỡ học sinh ôn luyện để biết cách làm những dạng bài xích tập Toán 6.

Bạn đang xem: Từ 1000 đến 2000 có bao nhiêu số chia hết cho 6

Quảng cáo

I. Dìm biết 

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng nhất. Số chia hết cho 2 là những số

A. có chữ số tận cùng là 2

B. gồm chữ số tận thuộc là 0 với 5 

C. gồm chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8

D. tất cả chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9

Lời giải

Theo tín hiệu chia hết cho 2, các số có chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân chia hết cho 2 với chỉ đông đảo số đó bắt đầu chia hết mang lại 2. 

Chọn câu trả lời C. 

Câu 2: Chọn lời giải sai trong số đáp án sau:

A. Số gồm chữ số tận thuộc là 0 thì chia hết mang lại 5

B. Số tất cả chữ số tận thuộc là 5 thì phân chia hết đến 5

C. Số bao gồm chữ số tận thuộc là 0 hoặc 5 thì chia hết đến 5

D. Số tất cả chữ số tận thuộc là 2 thì phân chia hết mang lại 5

Lời giải

Theo dấu hiệu chia hết mang lại 5, những số tất cả chữ số tận thuộc là 0 hoặc 5 thì phân tách hết đến 5 và chỉ số đông số đó mới chia hết cho 5. 

Vậy lời giải A, B, C đúng với D sai.

Chọn câu trả lời D. 

Câu 3: cho những số: 2 022, 5 025, 7 027, 8 679. Số nào chia hết đến 2?

A. 2 022

B. 5 025

C. 7 027

D. 8 679 

Lời giải

Theo dấu hiệu chia hết cho 2, những số bao gồm chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân chia hết mang đến 2 và chỉ phần đông số đó bắt đầu chia hết mang lại 2. 

Vậy trong các số đã cho chỉ bao gồm số 2 022 là phân chia hết mang đến 2 vì chưng nó tất cả chữ số tận thuộc là 2. 

Chọn câu trả lời A. 

Câu 4: cho các số: 10 250, 768, 35 765, 426. Trong những số đã cho, gồm bao nhiêu số chia hết cho 5?

A. 1

B.

C. 3

D. 4

Lời giải

Theo dấu hiệu chia hết đến 5, những số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì phân chia hết cho 5 với chỉ đầy đủ số đó bắt đầu chia hết cho 5. 

Trong các số đang cho, ta thấy số 10 250 tất cả chữ số tận thuộc là 0, số 35 765 tất cả chữ số tận thuộc là 5 nên các số 10 250, 35 765 phân tách hết cho 5.

Vậy gồm 2 số phân tách hết mang đến 5 trong các số vẫn cho. 

Chọn câu trả lời B.

Câu 5: trong các số sau, số nào phân tách hết đến 2 cơ mà không phân tách hết cho 5:

A. 2 141

B. 1 345

C. 4 620

D. 2 34

Lời giải

Áp dụng dấu hiệu chia hết mang đến 2, mang đến 5 để triển khai bài.

Trong những đáp án, mọi số phân tách hết mang đến 2 là 4 620 với 234.


Vì số kia không phân tách hết mang lại 5 cần số nên tìm là 234.

Chọn giải đáp D.

II. Thông hiểu

Câu 1: Tổng phân chia hết cho 5 là

A. A = 10 + 25 + 34 + 2000

B. A = 5 + 10 + 70 + 1995

C. A = 25 + 15 + 33 + 45

D. A = 12 + 25 + 2000 + 1997

Lời giải

Nhận thấy các số 5, 10, 70, 1 995 gồm chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 nên các số này phân tách hết đến 5, đề xuất theo tính chất chia hết của một tổng ta có:

 (5 + 10 + 70 + 1995) ⁝ 5

Vậy A = 5 + 10 + 70 + 1995 phân tách hết mang lại 5. 

Chọn đáp án B.

Câu 2: nên chọn câu sai.

A. Số phân tách hết đến 2 và 5 có chữ số tận thuộc là chữ số 0

B. một số chia hết đến 10 thì số đó chia hết mang đến 2

C. Số chia hết mang đến 2 gồm chữ số tận thuộc là số lẻ

D. Số dư trong phép chia một trong những cho 2 thông qua số dư vào phép chia chữ số tận cùng của nó đến 2.

Lời giải

Số phân chia hết mang lại 2 tất cả chữ số tận cùng là số chẵn cần số phân chia hết mang đến 2 tất cả chữ số tận cùng là số lẻ là sai.

Chọn lời giải C.

Câu 3: Tổng (hiệu) nào tiếp sau đây chia hết đến 5?

A. 136 + 420

B. 621 – 450

C. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 + 42

D.

Xem thêm: Làng Quan Họ Có Con Sông Gì, Luyện Từ Và Câu: Mở Rộng Vốn Từ Du Lịch

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 – 35 

Lời giải

Vì 5 chia hết đến 5 đề xuất theo đặc điểm chia hết của một tích ta có

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 phân tách hết mang đến 5

Lại gồm 35 bao gồm chữ số tận cùng là 5 phải 35 chia hết đến 5

Do kia theo đặc điểm chia không còn của một hiệu ta có 

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 – 35 chia hết mang đến 5. 

Chọn đáp án D.

Câu 4: vào các xác định sau, khẳng định nào đúng?

A. Số gồm chữ số tận cùng bởi 4 thì phân chia hết cho 2

B. Số phân chia hết mang lại 2 thì bao gồm chữ số tận cùng bằng 4

C. Số chia hết cho 5 thì gồm chữ số tận cùng bởi 5

D. Số phân tách hết mang đến 5 thì bao gồm chữ số tận cùng bằng 0

Lời giải

Số phân chia hết đến 2 thì bao gồm chữ số tận thuộc là chữ số chẵn: 0, 2, 4, 6, 8. Vì đó, giải đáp B sai. 

Số phân tách hết mang đến 5 tất cả chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 phải đáp án C và D sai

Số tất cả chữ số tận cùng bằng 4 là số chẵn phải chia hết đến 2. Vậy lời giải A đúng

Chọn đáp án A.

Câu 5: Tổng (hiệu) phân tách hết cho tất cả 2 cùng 5 là:

A. 138 + 210

B. 325 – 45

C. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 – 20 

D. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 + 42

Lời giải


Ta có:

+) 2 phân tách hết cho nên theo tính chất chia hết của một tích ta có một . 2 . 3 . 4 . 5 chia hết mang đến 2

20 có chữ số tận cùng là 0 nên đôi mươi chia hết mang đến 2

Theo đặc điểm chia không còn của một hiệu ta có một . 2 . 3 . 4 . 5 – đôi mươi chia hết mang lại 2 (1).

+) 5 chia hết cho nên theo đặc thù chia hết của một tích ta có một . 2 . 3 . 4 . 5 phân chia hết mang lại 5

20 có chữ số tận thuộc là 0 nên trăng tròn chia hết mang lại 5

Theo đặc thù chia hết của một hiệu ta có 1 . 2 . 3 . 4 . 5 – đôi mươi chia hết mang đến 5 (2).

Từ (1) và (2) suy ra, 1 . 2 . 3 . 4 . 5 – 20 chia hết cho cả 2 với 5.

Chọn lời giải C.

III. Vận dụng 

Câu 1: Dùng bố chữ số 4; 0; 5 ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau và phân chia hết đến 5. Số các chữ số hoàn toàn có thể tạo thành là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Lời giải

Số chia hết đến 5 gồm chữ số tận thuộc là 0 hoặc 5.

Những số gồm chữ số tận cùng là 0 được lập từ tía chữ số 4; 0; 5 là: 450; 540

Những số có chữ số tận thuộc là 5 được lập từ bố chữ số 4; 0; 5 là: 405

Vậy có 3 số trường đoản cú nhiên thỏa mãn nhu cầu đề bài.

Chọn lời giải B.

Câu 2: kiếm tìm số tự nhiên và thoải mái có nhị chữ số, những chữ số tương đương nhau, biết số đó chia hết mang đến 2 và chia cho 5 thì dư 3.

A. 22

B. 44

C. 66

D. 88

Lời giải

Số chia hết mang lại 2 bao gồm chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8

Số chia cho 5 dư 3 tất cả chữ số tận thuộc là 3 hoặc 8

Vậy số phân chia hết đến 2 và phân tách cho 5 dư 3 bao gồm chữ số tận thuộc là 8

Mà số cần tìm có hai chữ số, những chữ số như thể nhau buộc phải số đó là 88.

Chọn đáp án D.

Câu 3: Từ cha trong tứ số 5, 6, 3, 0, hãy ghép thành số có tía chữ số không giống nhau là số lớn nhất chia hết đến 2 cùng 5.

A. 560

B. 360

C. 630

D. 650

Lời giải

Số phân chia hết cho 2 và 5 bao gồm chữ số tận thuộc là 0 cần chữ số hàng đơn vị là 0

Từ đó ta lập được những số có cha chữ số không giống nhau từ những số đang cho thỏa mãn nhu cầu chia hết cho tất cả 2 cùng 5 (có chữ số tận cùng là 0) là

560; 530; 650; 630; 350; 360

Trong đó số lớn nhất là: 650

Chọn câu trả lời D.

Câu 4: search chữ số phù hợp ở vệt * để số

*

*


*

phải là 0

Vậy * = 0.

Chọn lời giải A. 

Câu 5: Ở ngày tiết mục khiêu vũ theo cặp của team cổ vũ, số tín đồ của team được xếp vừa hết. Khi màn biểu diễn theo nhóm, mỗi nhóm bao gồm 5 người, đội khích lệ còn thừa ra 1 người. Đội khích lệ đó có bao nhiêu người, hiểu được số người của đội khoảng từ 25 cho 30 người. 

A. 26

B. 27

C. 28

D. 29

Lời giải

Gọi số bạn của đội động viên là x (người, 25 ≤ x ≤ 30, x ∈ N).

Vì ngơi nghỉ tiết mục khiêu vũ theo cặp (hai tín đồ ghép thành 1 cặp), số fan của nhóm được xếp vừa hết buộc phải x phân chia hết mang lại 2. 

Trong các số tự 25 cho 30, theo dấu hiệu chia hết đến 2, ta thấy chỉ có những số 26, 28, 30 là thỏa mãn. 

Lại gồm khi màn trình diễn theo nhóm, mỗi nhóm 5 người, đội khích lệ còn thừa ra 1 người, tức thị x chia cho 5 dư 1. 

Mà 26 : 5 = 5 (dư 1), 28 : 5 = 5 (dư 3), 30 : 5 = 6 

Do kia x = 26 (t/m).

Vậy team cổ vũ gồm 26 người. 

Chọn giải đáp A. 


*

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Hỏi bài bác tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 bao gồm đáp án


Nhóm tiếp thu kiến thức facebook miễn giá tiền cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi công ty chúng tôi miễn chi phí trên mạng xã hội facebook với youtube:

Loạt bài dựa trên đề bài bác và hình hình ảnh của sách giáo khoa Toán lớp 6 - bộ sách Cánh diều (Nhà xuất bạn dạng Đại học Sư phạm). Bản quyền giải mã bài tập Toán lớp 6 Tập 1 & Tập 2 thuộc VietJack, nghiêm cấm rất nhiều hành vi xào luộc mà chưa được xin phép.

Xem thêm: Trùng Roi Giống Với Thực Vật Và Khác Với Thực Vật Ở Những Điểm Nào

Nếu thấy hay, hãy cổ vũ và share nhé! Các bình luận không tương xứng với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.