Viết số 43 dưới dạng tổng hai số nguyên tố với . khi đó b=

     

Cách 1:Thử a=2,3, thấy a=2 đk b=41, th0ả mãn.Xét a>3, ta đã pýt mọj số nguyên tố chja 6 dư 1 or 5.Trừơg hợp 1. A=6x+1, b=6y+1.ta kó a+b=43 đề xuất 6x+6y=41.vô lý vì VT chẵn, VP lẻ.Tươg tự kák trườg hợp khák vớj a=6x-1, b=6y-1... Kó tất kả 4 TH đều vô lý như trườg hợp 1.

Bạn đang xem: Viết số 43 dưới dạng tổng hai số nguyên tố với . khi đó b=

Cách 2:

dễ thấy 43 là số lẻ => 2 số a và b phải có 1 số là số chẵn nguyên tố=> số chẵn nguyên tố đó chỉ hoàn toàn có thể là 2=> a = 2 , b= 41


Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này vậy nào?

*


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar


*

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

Cách 1:Thử a=2,3, thấy a=2 đk b=41, th0ả mãn.Xét a>3, ta đã pýt mọj số nguyên tố chja 6 dư 1 or 5.Trừơg hợp 1. A=6x+1, b=6y+1.ta kó a+b=43 nên 6x+6y=41.vô lý vì VT chẵn, VP lẻ.Tươg tự kák trườg hợp khák vớj a=6x-1, b=6y-1... Kó tất kả 4 TH đều vô lý như trườg hợp 1.

Cách 2:

dễ thấy 43 là số lẻ => 2 số a với b phải có 1 số là số chẵn nguyên tố=> số chẵn nguyên tố kia chỉ hoàn toàn có thể là 2=> a = 2 , b= 41

Cách 1:Thử a=2,3, thấy a=2 đk b=41, th0ả mãn.Xét a>3, ta đã pýt mọj số nguyên tố chja 6 dư 1 or 5.Trừơg hợp 1. A=6x+1, b=6y+1.ta kó a+b=43 cần 6x+6y=41.vô lý vì VT chẵn, VP lẻ.Tươg tự kák trườg hợp khák vớj a=6x-1, b=6y-1... Kó tất kả 4 TH đều vô lý như trườg hợp 1.

Xem thêm: Đóng Vai Người Lính Kể Lại Hoàng Lê Nhất Thống Chí Và Kể Lại Câu Chuyện

Cách 2:

dễ thấy 43 là số lẻ => 2 số a cùng b phải có một số là số chẵn nguyên tố=> số chẵn nguyên tố đó chỉ có thể là 2=> a = 2 , b= 41

Cách 1:Thử a=2,3, thấy a=2 đk b=41, th0ả mãn.Xét a>3, ta đã pýt mọj số nguyên tố chja 6 dư 1 or 5.Trừơg hợp 1. A=6x+1, b=6y+1.ta kó a+b=43 phải 6x+6y=41.vô lý vì VT chẵn, VP lẻ.Tươg tự kák trườg hợp khák vớj a=6x-1, b=6y-1... Kó tất kả 4 TH đều vô lý như trườg hợp 1.

Cách 2:

dễ thấy 43 là số lẻ => 2 số a với b phải có một số là số chẵn nguyên tố=> số chẵn nguyên tố kia chỉ có thể là 2=> a = 2 , b= 41

Cách 1:Thử a=2,3, thấy a=2 đk b=41, th0ả mãn.Xét a>3, ta đã pýt mọj số nguyên tố chja 6 dư 1 or 5.Trừơg hợp 1. A=6x+1, b=6y+1.ta kó a+b=43 đề xuất 6x+6y=41.vô lý vì VT chẵn, VP lẻ.Tươg tự kák trườg hợp khák vớj a=6x-1, b=6y-1... Kó tất kả 4 TH đều vô lý như trườg hợp 1.

Xem thêm: Giọt Nước Mắt Rơi Cũng Chỉ Một Mình Anh Thôi, Nếu Chỉ Là Trò Chơi

Cách 2:

dễ thấy 43 là số lẻ => 2 số a và b phải có một số là số chẵn nguyên tố=> số chẵn nguyên tố đó chỉ rất có thể là 2=> a = 2 , b= 41

Cách 1:Thử a=2,3, thấy a=2 đk b=41, th0ả mãn.Xét a>3, ta đã pýt mọj số nguyên tố chja 6 dư 1 or 5.Trừơg hợp 1. A=6x+1, b=6y+1.ta kó a+b=43 bắt buộc 6x+6y=41.vô lý vì VT chẵn, VP lẻ.Tươg tự kák trườg hợp khák vớj a=6x-1, b=6y-1... Kó tất kả 4 TH đều vô lý như trườg hợp 1.

Cách 2:

dễ thấy 43 là số lẻ => 2 số a và b phải có 1 số là số chẵn nguyên tố=> số chẵn nguyên tố đó chỉ hoàn toàn có thể là 2=> a = 2 , b= 41hô hoo