Viết về cuộc sống ở thành phố bằng tiếng anh

     
phía dẫn cách viết bài viết tiếng Anh về cuộc sống đời thường ở tp với biện pháp phát triến ý ngắn gọn xúc tích và kỹ thuật nhất.

Bạn muốn biểu đạt cuộc sinh sống ở tp bằng tiếng Anh. Hay chỉ đơn giản và dễ dàng là ý muốn so sánh cuộc sống ở thành phố và nông thôn. Mặc dù bạn chưa chắc chắn nên áp dụng những tự vựng giờ đồng hồ Anh nào để mang vào tốt thậm chí chưa biết cách viết và thực thi ý ra sao. Dưới đấy là một số tự vựng tiếng Anh cơ bạn dạng và bài viết tiếng Anh về cuộc sống thường ngày ở thành phố mà chúng ta có thể tham khảo.

Bạn đang xem: Viết về cuộc sống ở thành phố bằng tiếng anh

*

Cách viết bài xích tiếng Anh về cuộc sống thường ngày ở thành phố

1. Trường đoản cú vựng tiếng Anh liên quan đến cuộc sống thường ngày thành phố

- Live in a city/a town/an urban environment/ the suburbs/ shanty town/ slums: sinh sống trong thành phố/ thị trấn/ môi trường xung quanh đô thị/ ngoại ô/khu xập xệ/ ổ chuột

- Live downtown/in the downtown area/ in the thành phố centre: Sống sinh hoạt khu buôn bán kinh doanh/ quần thể trung thật tình phố

- Enjoy the hectic pace of life/ the hustle and bustle of city life: yêu thích nhịp nhộn nhịp của cuộc sống/sự gấp rút và sôi động của cuộc sống thường ngày thành thị

- Cope with the stress/pressure of urban life: Đối phó với sự căng thẳng/ áp lực của cuộc sống đời thường thành thị

- Get caught up in the rat race: Bị mắc vào cuộc sống luẩn quẩn

- Seek the anonymity of life in a big city: Ẩn bản thân trong tp lớn

- Love the vibrant/lively nightlife: yêu thích cuộc sống đời thường về tối sôi động/ tràn đầy sức sống

- Have all the amenities: Có tất cả những luôn thể nghi

- Use/ travel by/ rely on public transport: Dùng/ đi bằng/ phụ thuộc phương tiện giao thông vận tải công cộng

- Put up with/ get stuck in/sit in massive/ heavy/ endless/ constant traffic jams: chịu đựng/ bị kẹt trong/ ngồi vào ùn tắc lớn/ dữ dội/ vô tận/ liên tục

- Tackle/ease/reduce/alleviate the traffic congestion: Giải quyết/ có tác dụng dịu/ giảm/ làm nhẹ bớt sự tắc nghẽn giao thông

- Road /roʊd/: Đường

- Lane /leɪn/: Làn đường

- Route /ruːt/ đường đường

- Path /pæθ/: Đường mòn

- Trail / treɪl/: Đường mòn leo núi (thường là những con đường nhỏ lên núi)

- Dotted line /ˈdɑːtɪd laɪn/: vén phân cách

- Bus Stop /bʌs/: Điểm giới hạn xe bus

- Barrier / ˈbæriər /= Fence / fens /: sản phẩm rào ko mang đến đi qua

- Parking lot /ˈpɑːrkɪŋ lɑːt/ = car park / kɑːr pɑːrk /: kho bãi đỗ xe

- Sidewalk /ˈsaɪdwɔːk/ = Pavement / ˈpeɪvmənt/ Vỉa hè

- Traffic light /ˈtræfɪk laɪt /: Đèn giao thông

- Sign /saɪn/ biển cả hiệu

- Take care Slope ahead /teɪk ker sloʊp əˈhed/: Cận thận phần đường phía trước dốc

- Rough road /rʌf roʊd/: Đường gồ ghề

- Unsafe area bởi vì not enter /ʌnˈseɪf ˈeriə də nɑːt ˈentər /: quanh vùng nguyên hiểm, ko được vào

- Ben /ben/= Curve /kɜːrv/ : Đường cong

- Reduce tốc độ /rɪˈduːs spiːd/= Slow down / sloʊ daʊn / giảm tốc độ

- Road works ahead /roʊd wɜːrks əˈhed/: Phía trước công trường thi công đang thi công

- Restroom /ˈrestruːm /: WC

- No parking /noʊ ˈpɑːrkɪŋ /: Cấm độ xe

- Danger area /ˈdeɪndʒər ˈeriə/: khoanh vùng nguy hiểm

- Caution /ˈkɔːʃn /: Chú ý, cận thận

- Warning /ˈwɔːrnɪŋ/: Cảnh báo

- No hitch hiking / noʊ hɪtʃ ˈhaɪkɪŋ /: Cấm bắt xe pháo (Cấm xin đi nhờ vào xe)

- Exit /ˈeksɪt/: cửa sinh hiểm

- Passing prohibited /ˈpæsɪŋ prəˈhɪbɪt/: Cấm vượt

- Falling rocks / fɔːl ɪŋ rɑːks /: Đá rơi

- Slippery road / ˈslɪpəri roʊd /: Đường trơn

- Roadway narrows /ˈroʊdweɪ ˈnæroʊz/: Đường hẹp

- avenue /ˈævənuː/: đại lộ

- bus shelter /bʌs ˈʃeltər/: mái đậy chờ xe cộ buýt

- telephone box /’telɪfoʊn bɑːks/ = telephone booth /ˈtelɪfoʊn buːθ/ quầy năng lượng điện thoại

- high street /haɪ striːt/: phố lớn

- Lamp post /læmp poʊst/: cột đèn đường

- parking meter /ˈpɑːrkɪŋ ˈmiːtər/: đồng hồ tính tiền đỗ xe

- pavement /ˈpeɪvmənt/= sidewalk/ ˈsaɪdwɔːk/: vỉa hè

- pedestrian crossing /pəˈdestriən ˈkrɔːsɪŋ /: gạch sang đường

- pedestrian subway / pəˈdestriən ˈsʌbweɪ /: mặt đường hầm đi bộ

- side street /saɪd striːt/: phố nhỏ

- Signpost /ˈsaɪnpoʊst/: cột biển cả báo

- taxi rank /ˈtæksi ræŋk/: bãi đỗ taxi

- office building /ˈɒf.ɪs ˈbɪl.dɪŋ/ tòa đơn vị văn phòng

- lobby /ˈlɒb.i/ hành lang, sảnh

- corner /ˈkɔː.nəʳ/ góc đường

- crosswalk /ˈkrɒs.wɔːk/ vun kẻ cho những người qua đường

- department store /dɪˈpɑːt.mənt stɔːʳ/ bách hóa tổng hợp

- bakery /ˈbeɪ.kər.i/ tiệm bánh mì

- pay phone /’peɪ fəʊn/ điện thoại công cộng

- street sign /striːt saɪn/ hướng dẫn đường

- post office /pəʊst ˈɒf.ɪs/ bưu điện

- traffic cop /ˈtræf.ɪk kɒp/ cảnh sát giao thông

- intersection /ˌɪn.təˈsek.ʃən/ giao lộ

- pedestrian /pəˈdes.tri.ən/ fan đi bộ

- bus stop /bʌs stɒp/ điểm dừng xe buýt

- bench /bentʃ/ ghế đợi

- waste basket /ˈweɪstbæskɪt/ thùng rác

- subway station /ˈsʌb.weɪ ˈsteɪ.ʃən/ trạm xe điện ngầm

- elevator /ˈel.ɪ.veɪ.təʳ/ thang đồ vật (dạng nâng)

- Bookstore /ˈbʊk.stɔːʳ/ hiệu sách

- Parking garage /ˈpɑː.kɪŋ ˈgær.ɑːʒ/ nơi đỗ xe

- Parking meter /ˈpɑː.kɪŋ ˈmiː.təʳ/ sản phẩm công nghệ thu chi phí đậu xe ở mặt đường phố

- Traffic light /ˈtræf.ɪk laɪt/ đèn giao thông

- Apartment house /əˈpɑːt.mənt haʊs/ tầm thường cư

- Building number /ˈbɪl.dɪŋ ˈnʌm.bəʳ/ số tòa nhà

- Sidewalk /ˈsaɪd.wɔːk/ vỉa hè

- Curb /kɜːb/ lề đường

- Fruit & vegetable market /fruːt nd ˈvedʒ.tə.bļ ˈmɑː.kɪt/ chợ hoa quả và rau

- Street light /ˈstriːt laɪt/ đèn đường

- Newsstand /ˈnjuːz.stænd/ sạp báo

*

Miêu tả cuộc sống thường ngày sôi rượu cồn ở thành phố

2. Những bài viết tiếng Anh về cuộc sống ở thành phố

Bài 1:

City is a place where life has become modern & comfortable and also mechanised. It is a huge habitation with brilliant life và life style to lớn be seen everywhere.

For a correct assessment of city life we have to lớn look at both the pros và cons of the city life, understand its advantages & disadvantages, và its merits and demerits.

People throng to lớn a city basically for their employment i.e. For a means for a living or earning. This of course is absolutely necessary for all human beings & a city offers more avenues và has greater potential for jobs & there are more job opportunities. It is for this main reason that people come & crowd the cities.

This does pay as; the thành phố has more to lớn offer for people of all categories. This is not available in smaller places or villages. No matter what the talents và capacities of individuals, all of them get absorbed in cities as; it offers them all the power to sustain themselves.

Since every individual is busy looking for opportunities of livelihood there is bound lớn be in city a tough competition. Whether it is a competition for a job, for an examination or space or an office, or, as much as, even an area for begging, a city offers a very keen competition for all no matter what they follow.

This in turn results in the obvious tensions & hurry found in đô thị life. In a city if we watch for some time, the impression we get is that, everyone is or at least seems lớn be running khổng lồ his destination, lest someone else reaches there before.

There is besides the tensions of city life, a lot of glamour in most of them. This glamour also has its own attraction for the people rushing to lớn cities. Life style becomes good as, there is a lot of money flowing in a city.

Just as job avenues are in plenty, the entertainment avenues are also in plenty. These avenues of entertainment & the light of glamour in cities have their charm & also their drawbacks.

The đô thị children try to lớn ape the scenes they see around full of glamour and priceless enjoyment. Seeing all this when most of them grow to be bereft of most of this, they feel left out and frustrated.

One most attractive point of đô thị life is that here we find multifaceted avenues of education, which is completely lacking in small places. This gives the children a vast spectrum of choices of study lớn follow.

No matter what each child in a thành phố is fond of doing, he/she is sure khổng lồ find a place where his/her avenue of studies is taught. This is a great advantage to the children in cities, & this is exactly why, the đô thị children are smarter và more exposed to lớn the world, compared khổng lồ their counterparts in villages.

Xem thêm: Tháng 10 Tháng Là Bao Nhiêu Ngày ⚡️ Âm Lịch & Dương Lịch Năm 2022

Bài 2:

The human civilization underwent many changes and developments with the passage of time. Early man lived in caves và forests. They lived on the food available in the forests. Science has blessed mankind with all the basic comforts of life. Man started living in cities. Cities became the major centers of live hood. A city has larger population compared to a town & a village.

Life is full of activities in a big city. A big đô thị is a centre of all types of education. It is a centre of trade, medical facilities, business & recreation. The population increase during the daytime. People staying the nearby villages & towns come to the thành phố on different errands.

Life in a big đô thị starts early in the morning. Many school buses carrying school children can be seen playing on roads. School children dressed in their uniform can be seen on the roads walking or waiting for buses. Some are seen moving on scooters and in cars. Then a long queue of office-workers can be seen at the bus stops. Some go by their own vehicles và others go by buses or trains. Some people use cycles and auto rickshaws khổng lồ go lớn their destination. People flock khổng lồ the market lớn buy vegetables and household goods. With every passing hour, the traffic goes on increasing. The shops and the market places remain crowded till the evening hours.

Life in the đô thị has certain charms. There are many places for recreation. There are big parks, hotels & clubs for entertainment. There are discotheques for music lovers và party-goers.

Bài 3:

Life in the city is full of activity. Early in the morning hundreds of people rush out of their homes in the manner ants vì when their nest is broken. Soon the streets are full of traffic. Shops & offices open, students flock khổng lồ their schools & the day's work begins. The thành phố now throb with activity, and it is full of noise. Hundreds of sight-seers, tourists and others visit many places of interest in the đô thị while businessmen from various parts of the world arrive khổng lồ transact business. Then towards evening, the offices and day schools begin to close. Many of the shops too close. There is now a rush for buses and other means of transport. Everyone seems lớn be in a hurry to reach home. As a result of this rush, many accidents occur. The đô thị could, therefore, be described as a place of ceaseless activity. Here, the drama of life is enacted every day.

Bài 4:

Life in the city is full of activity. Early in the morning hundreds of people rush out of their homes in the manner ants vày when their nest is broken. Soon the streets are full of traffic. Shops & offices opens, studend flock lớn their school và the day’s work begins. The thành phố now throb with activity, và it is full of noise. Hundreds of sight-seers, tourists and others visit many places of interest in the đô thị while businessmen from various parts of the world arrive lớn transact business.

The towards evening, the offices & day schools begin to lớn close. Many of the shops too close. There is now a rush for buses and other means of transport. Everyone seems lớn be in a hurry lớn reach home. As a result of this rush, many accidents occur. One who has not been to lớn the đô thị before finds it hars khổng lồ move about at this time. Soon, however, there is almost no activity in several parts of the city. These parts are usually the business centres.

With the coming of night, another kind of activity begins. The streets are now full of colourful lights. The air is cooler and life becomes more leisurely. People now seek entertainment. Many visit the cinemas, parks & clubs, while others remain indoors to lớn watch television or listen lớn the radio. Some visit friends và relatives & some spend their time reading books và magazines. Those who are interested in politics discuss the latest political developments. At the same time, hundreds of crimes are committed. Thieves and robbers who wait dor the coming of night become active, & misfortune descends upon many. For the greed of a few, many are killed, và some live in constant fear. Khổng lồ bring criminals lớn justice, the officers of the law are always on the move.

Workers and others who seek advancement in their careers attend educational institutions which are open till late in the night. Hundreds of them sit for various examinations every year. The facilities and opportunities that the people in the city have to futher their studies and increase their knowledge of human affairs are indeed many. As a result, the people of the đô thị are usually better informed than those of the village, where even a newpaper is sometimes difficult to lớn get.

The đô thị could, therefore, be described as a plave of ceaseless activiy. Here, the drama of life is enacted every day.

Xem thêm: Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Nói Về Tính Giản Dị ❤️️ 1001 Câu Ý Nghĩa

Những nội dung bài viết tiếng Anh về cuộc sống ở thành phố được ra mắt ở trên sẽ là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho chúng ta khi luyện viết giờ đồng hồ Anh đó. Chúng ta cố gắng rèn luyện cho mình kiến thức viết giờ Anh mỗi ngày nhé.