2

     
Home/ Môn học/Tiếng Anh/2. You remembered to lớn the letter didn’t you ? You didn’t-.. 3. It is a six hours flight from lon don to thành phố new york It talke -.. 4. H e not only

2. You remembered lớn the letter didn’t you ? You didn’t-.. 3. It is a six hours flight from lon don to new york It talke -.. 4. H e not only


2. You remembered to lớn the letter didn’t you ? You didn’t……3. It is a six hours flight from lon don to new york It talke ……4. H e not only spent all his money . He even borrowed Not only ….Mn giúp em rồi cho em xin ct vs ạ


*

2. You remembered lớn post the letter, didn’t you?→ You didn’tremember to post the letter,did you?3. It is a six hours flight from London to lớn New York→ Ittakesme6 hourstoflyfromLondontoNew York.

Bạn đang xem: 2

4. He not only spent all his money . He even borrowed→ Not only did he spend all his money but he borrowed some from me as well.


*

2. You remembered lớn the letter didn’t you ?

⇒ You didn’t forget to lớn post the letter, did you?

→ trái nghĩa với ‘remeber’ là ‘forget’ – S + V(khẳng định) .., V(phủ định) + S? với ngược lại

3. It is a six hours flight from Lon Don khổng lồ New York

⇒ It takes me six hours khổng lồ fly from Lon Don to New York.

Xem thêm: Mô Hình Cụm Danh Từ - Phân Tích Mô Hình Cấu Tạo Cụm Danh Từ, Soạn Bài

→ It + takes/took + O + time + to_V: nó tốn từng nào thời gian để gia công gì

4. He not only spent all his money. He even borrowed some from me.

⇒ Not only did he spend all his money but also he borrowed some from me.

Xem thêm: Ielts General Reading Test 106, Customer Questions & Answers

Not only + Trợ hễ từ + S + V but also + S + V


$quynhly$


Leave an answer


Name*

E-Mail*

trang web


Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here to lớn cancel reply.
Adalynn
*

About Adalynn
Đặt Câu Hỏi